بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می‌شود. اگرچه در حوزة تئوری‏های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینة حوزة اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده‌های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال ‌توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده‏ شد. همچنین، نشان داده ‌شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل‌ـ در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم‌ـ تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد.
طبقه‌بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Dependency of Subjective Well-being in Developing Countries to Macroeconomic Factors

نویسندگان [English]

 • Farhad Nili 1
 • Behzad Babazadeh Khorasani 2
 • Mohamad Saeid Shadkar 2
1 Director of Monetary and Banking Research Institute (MBRI
2 PhD Student in Economics, Tehran University
چکیده [English]

In macroeconomic studies, social welfare is assumed as a function of inflation and unemployment. Although the social welfare function which is dependent to unemployment and inflation variables has been used widely in macroeconomic theories, but this relation needs to be tested through empirical observations. This paper, using variables such as to economics of happiness area and subjective wellbeing data of 44 developing countries, shows the negative effect of unemployment and inflation rate on subjective well-being of these countries. Also it has been shown that 1 percent increase in total unemployment rate has more effect in decreasing welfare than a one percent inrceose in inflation rate.
JEL Classification:E24, E31, I38, J68, O11

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economics of happiness
 • Subjective Well-Being
 • Inflation
 • Unemployment
 • Developing Countries
 1. نیلی، فرهاد و بابازاده خراسانی، بهزاد (1391). «شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران»، پژوهش‌های پولی-بانکی، 91(14): 27 ـ 48.

  Blanchflower, D. (2007). Is Unemployment More Costly than Inflation?, NBER Working Paper, No. 13505, National Bureau of Economic Research.

  Blanchflower, D. & Oswald, A. (2004). Well-being over time in Britain and the USA, Journal of Public Economics, 88, 1359-1386.

  Clark, A.E. & Lelkes, O. (2008). Deliver Us From Evil: Religion as Insurance, Mimeo, Paris School of Economics.

  Di Tella, R. & MacCulloch, R.J. (2007). Happiness, Contentment and Other Emotions for Central Banks, NBER Working Paper, No. 13622, National Bureau of Economic Research.

  Di Tella, R. & MacCulloch, R.J. (2006). Some Uses of Happiness Data in Economics, Journal of Economic Perspectives, 20(20): 25-46.

  Di Tella, R., MacCulloch, R.J. & Oswald, A.J. (2001). Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness, American Economic Review, 91(1): 335-341.

  Easterlin, R.A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. In P. David & W.R. (Eds.), Nations and households in economic growth, (pp. 90-125). Palo Alto. Cal.: Stanford University Press.

  Easterlin, R.A. (2003). Explaining happiness, Proceedings of the National Academy of Sciences, 100, 11176-11183.

  Easterlin, R.A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all? Journal of Economic Behavior and Organization, 27, 35-47.

  Frey, B. & Stutzer, A. (2002). What Can Economists Learn from Happiness Research? Journal of Economic Literature, 40, 402-35.

  Gilbert, D. (2006). Stumbling on Happiness, New York: Alfred Knopf.

  Graham, C. (2009). Happiness around the world, Oxford University Press.

  Kahneman, D. & Krueger, A.B. (2006). Developments in the Measurement of Subjective Well-Being, Journal of Economic Perspectives, 20(1): 3-24.

  Krueger, A.B. & Schkade, D.A. (2008). The reliability of subjective well-being measures, Journal of public economics, 92(8): 1833-1845.

  Oswald, A. (1997). Happiness and Economic Performance, Economic Journal, 107, 1815-31.

  Stiglit, Joseph E., Amartya, Sen & Jean-Paul, Fitoussi (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

  Wolfers, J. (2003). Is Business Cycle Volatility Costly? Evidence From Surveys of Subjective Wellbeing, International Finance, 6(1): 1-26.

   

  1. .