دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

صفحه 1-20

10.22059/jte.2015.54094

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی