دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

1. بررسی شدت انرژی در کشور‌های نفتی و غیر‌نفتی

صفحه 1-20

10.22059/jte.2015.54094

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ مهدیس مرادی؛ هادی پرهیزی