بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، و عضو بنیاد ملی نخبگان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

4 استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

وضعیت توزیع و تنوع درآمد در مناطق روستایی، با توجه به ویژگی‏های خانوارها و در چارچوب معیشت پایدار، درخور بررسی است. در این مطالعه، به منظور بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی منطقة الموت، از مدل لوجیت چند‏گانه (MNL) استفاده شد. داده‌های مورد ‏نیاز مربوط به سال 1391‌ـ 1392 است. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‏های تنظیمی از 127 خانوار نمونه جمع‏آوری شد. نتایج نشان می‏دهد سهم درآمد حاصل از فعالیت‏های دامی- زراعی مهم‌ترین عامل نابرابری درآمد در منطقة الموت است. به لحاظ تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر، تفاوت معنی‏داری در سطوح یک و پنج درصد بین بخش‏های مختلف درآمدی (زراعی، دامی، جنبی، و ترکیبی) دیده می‏شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای توضیحی مدل لوجیت چندگانه با احتمال بیش از 95 درصد هم‌زمان برابر صفر نیستند؛ این امر تناسب فرم تابعی انتخابی را در کلیة تخمین‌ها نشان می‌دهد. مدل لوجیت چندگانه نیز در سطح بالایی با آماره‏های آزمون نسبت راست‌نمایی معنی‏دار شد و بیشترین P-value برای بخش درآمد زراعی (079/0) به‌دست آمد. به منظور ایجاد تنوع درآمدی برای خانوارهای روستایی و انتقال درآمد از بخش کشاورزی به سایر بخش‏ها، سرمایه‌گذاری کافی در آموزش، هماهنگی فعالیت‌های بازتوزیعی دستگاه‌های اجرایی، و ایجاد بنگاه‌های تولیدی کوچک در منطقة الموت توصیه می‌شود.
طبقه‌بندی JEL: R12, O18, D33, C35
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Situation of Income Distribution and it’s Diversity and Impact on the Economy of Rural Households (Case Study: Alamout Region)

نویسندگان [English]

  • Aboozar Parhizkari 1
  • Mehrnoosh Mirzaee 2
  • Sefatollah Rahmani 3
  • Mohsen Alini 4
1 Agricultural Economics, University of Zabul
2 Agricultural Economics, University of PNU Tehran
3 Agricultural Economics, University of PNU Tehran
4 Associate Professor and Committee Chairman of the Socio-economic and Promotions
چکیده [English]

Distribution and diversity of income in rural regions according to the characteristics of households and in the framework of sustainable livelihood must be investigated. In this study, in order to investigate the Status of income distribution and diversity and its impact on the economy of rural households in Alamout region Multinomial Logit Model has been used. The required dates are related to period of 2012-2013. Using the regulatory questionnaires. The required data have been collected from 127 samples household. The result shows that share of income from livestock-agricultural activities are the most important factor income inequality in Alamout region. In terms of influencing effective variables, observes the significant difference in levels one and five percent between different parts of income (agricultural, livestock, secondary and combined). Also, the result shows that coefficients of explanatory variables in Multiple Logit Model not equal with zero with the probability more than of 95 percent simultaneously that this issue shows the appropriateness of functional form in all estimates. Also, the Multinomial Logit Model significanted in high level of likelihood ratio test statistics and maximum probability values (0/079) obtained for the agricultural income sector. At the end, in order to creating income diversity for rural households and transferring income from the agriculture sector to other sectors, recommendes sufficient investment in education, coordinating redistribution activities of executive agencies and creating the small manufacturing firms in Alamout region.
JEL Classification: C35, D33, O18, R12.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Diversity
  • Multinomial Logit Model
  • Rurals Livelihood
  • Alamout
ابونوری، اسماعیل (1376). «معرفی یک الگوی جدید برای توزیع درآمد در مناطق روستایی»، نشریةبرنامه و توسعه، 1(2): 159 ـ 171.
ارسلان بد، محمدرضا (1365). «توزیع درآمد در روستاهای ایران در سال 1351»، مجلة اقتصاد کشاورزی و توسعه، 48، 141 ـ 148.
پروین، سهیلا (1380). «اثر سیاست‏های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 58(3): 68 ـ 83.
پرهیزکاری، ابوذر و صبوحی، محمود (1391). «بررسی چگونگی توزیع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی در شهرستان قزوین»، همایش توسعة روستایی گیلان، شهریور 1391، ص 12.
پرهیزکاری، ابوذر، صبوحی، محمود و ضیایی، سامان (1392). «شبیه‏سازی بازار آب و تحلیل اثرات سیاست اشتراک‌گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم‌آبی»، مجلةاقتصاد و توسعه کشاورزی، 27(3): 242 ـ 252.
توده روستا، مهرداد (1380). «بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت توزیع درآمد در بین کشاورزان شهرستان ساوجبلاغ»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مجاهد، مجید (1375). «بررسی شاخص‏های نابرابری توزیع درآمد در استان خراسان»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
مرکز آمار ایران (1390). نتایج تفضیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال 1388، مرکز آمار ایران: تهران.
Bergh, A. & Nilsson, T. (2010). “Do liberalization and Globalization Increase Income Inequality”, European Journal of Political Economy, 26(4): 488-505.
Borraz, O. & Benamouzig, D. (2007). Food and Pharmaceutical Agencies in Europe, Between Bureaucracy and Democracy, Cross-national Perspectives, a Commented Bibliography, Publications de la MSH-Alpes, 46-73.
Brons, J.E. (2005). Activity Diversification in Rural Livelihoods, the Role of Farm Supple- mentary Income in Burkina Faso, Ph.D Thesis, Wageningen University, Netherlands, p. 149.
Corral, L. & Reardon. T. (2001). “Rural Nonfarm Incomes in Nicaragua”, World Development, 29(3): 427-442.
Ellis, F. (2000). “Rural livelihoods and diversity in developing countries”, Oxford University Press, 43(7): 43-67.
Escobal, J. (2001). The Determinants of Nonfarm Income Diversification in Rural Peru, World Development, 29(3): 497-508.
Greene, W.H. (2012). “Econometric Analysis, 7th edition, Upper Saddle River”, NJ: Pearson Prentice Hall, ISBN: 978-0-13-139538-1.
Harding, A. & Greenwell, H. (2001). “Trends in Income and Expenditure Inequality in the 1980 s and 1990 s”, Paper presented to the 30th Annual Conference of Economists, Perth, Western Australia, 24 September 2001.
Karttunen, K. (2009). Rural Income Generation and Diversification- A Case Study in Eastern Zambia, Ph.D Thesis, University of Helsinki, Publications No: 47, p. 158.
Kimenju, S.C. & Tschirley, D. (2008). “Agricultural and Livelihood Diversification in Kenyan Rural Households”, Tegemeo Institute Working Paper Series, No: 24.
Matlon, P. (1979). “Income Distribution among Farmers in Northern Nigeria: Empirical Results and Policy Implications”, African Rural Economy Paper, No. 18, Michigan State University, Lansing, Michigan.
Schwab, J.A. (2002). “Multinomial Logistic Regression: Basic Relationships and Complete Problems”, Http: //www.utexas.edu /courses/ schwab/ sw388r7/ Solving Problems.
Somda, J., Kamuanga, M. & Eric, T. (2006). “Resources endowment, income distribution and needs for technologies among periurban smallholders in the Gambia”, Biotechnol Agron Soc, 13, 48-61.
Tschirley, D.L. & Benfica, R. (2001). “Smallholder agriculture, wage labor and rural poverty alleviation in land-abundant areas of Africa: Evidence from Mozambique”, The Journal of Modern African Studies, 39(2): 333-358.
Woldenhanna, T. & Oskam, A. (2001). “Income diversification and entry barriers: evidence from the Tigray region of Northern Ethiopia”, Food Policy, 26, 351-365.