تأثیر متقابل قیمت نفت خام و عرضة انرژی‌های جایگزین (آزمون تودا و یاماموتو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو و مدیر گروه اقتصاد برق و انرژی

چکیده

با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می‌رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف‌کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی‌های جایگزین می‌تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطة متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی‌های جایگزین سؤال اصلی تحقیق محسوب می‌شود. برای پاسخ به این سؤال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به‌کار گرفته شد. حوزة مطالعه اقتصاد جهانی و دورة مطالعه سال‌های 1969 ـ 2011 انتخاب شد. نتایج به‌دست‌آمده تأثیر متقابل قیمت نفت و عرضة انرژی‌های جایگزین و عدم تأثیر انرژی‎های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می‌دهد. همچنین، تأثیر یک‌جانبة قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تأیید می‌شود.
طبقه‌بندی JEL: Q31,Q41,Q42

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causality of Crude Oil Price and Alternative Energy Supply (Toda and Yamamoto Test)

نویسنده [English]

  • kioumars heydari
Assistant Professor, Energy Economics Researcher and Direct General of Economics Survey Bureau,
چکیده [English]

As a result of higher crude oil prices, in one hand, it is expected that alternative energy resources consumption is increased and consumers change their behavior to decline energy intensity too. On the other hand, more alternative energy consumption can leads to a decline of crude oil aggregate demand. Therefore, existence of mutual causality between crude oil price and alternative energy consumption is the main question of this research. To answer this question, an auto regressive model by Toda & Yamamoto test, has been used. Research data have been selected from world economics during 1969-2011. The results indicate bidirectional causality between crude oil price and alternative energy supply and no causality between energy intensity and alternative energy. Finally, the results reveal that there is a unidirectional causality from crude oil price to energy intensity.
JEL Classification: Q31,Q41,Q42

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crude Oil
  • alternative Resources
  • world GDP
  • Energy Intensity
  • Granger Causality
  • Toda and Yamamoto

منابع

آرمن، سیدعزیز و زارع، روح‌الله (1384). «بررسی رابطة علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‎های 1346 ـ 1391»، پژوهشهای اقتصادی ایران، 24، 117 ـ 143.
ابریشمی، حمید و مصطفایی، آذر (1380). «بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف فرآورده‌های عمدة نفتی در ایران»، دانش و توسعه، 14، 11 ـ 45.
فطرس، محمدحسن و همکاران (1387). «بررسی رابطة علّی بین تولید داخلی و مصرف الکتریسیته با استفاده از روش تودا و یاماموتو در ایران (1967 ـ 2006)»، دانش و توسعه، 25، 169 ـ 189.
محمدی، تیمور، بردبار، آزاده و دقیقی اصل، علیرضا (1391). «بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ایران»، اقتصاد محیط زیست و انرژی، 1(3)، 89 ـ 106.
ملکی، رضا (1378). «بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
Bentley, R.W. (2002). Global Oil & Gas Depletion: An Overview, Energy Policy, 30,189‐205
Engle, R.F. & Granger, C.W.J. (1987). Co integrated and Error Correction, Representation Estimation and Testing, Econometrica, 55, 251-276.
Geweke, J. (1984). Inference and Causality in Economic Time Series Models, Handbook of Econometrics, 2.
Granger, C.W.J. (1986). Development in the Study of Co integrated Economic Variables, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 213-228.
Granger, C.W.J. (1988). Some Recent Development in a Concept of Causality, Journal of Econometrics, 39, 199-211.
Prabhas, C. Sinha (2009). Handbook of Alternative Energy, SBS Publishers & Distributors Pvt, Ltd, New Delhi.
Toda, H.Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Auto regressions with possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, 66, 225-250.
Wolde Rufael, Y. (2005). Energy Demand and Economic Growth: The African Experience, Journal of Policy Modeling, 27, 891-903.
Yoo, S.H. (2005). Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence from Korea,Energy Policy, 33, 1627-1632.
Zapata, H.O. & Rambaldi, A.N. (1997). Monte-Carlo Evidence on Co integration and Causation, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 59, 285-298.
US energy information administration (http://eia.doe.gov)
International Energy Agency (www.iea.org)