بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر سطح قیمت‌های‌ مصرف‌کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز: مطالعة موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجة انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دورة زمانی 1353 ـ 1387 است. بدین منظور، نخست، با به‌کارگیری روش ARDL، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شد. سپس، میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز بررسی شد. نتایج تخمین مدل انتقال حاکی از آن است که درجة انتقال نرخ ارز در کوتاه‌مدت بسیار اندک است، اما به مرور زمان به‌شدت افزایش می‌یابد. اما، همچنان درجة انتقال ناقص است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد رابطة مثبت و معنی‌داری بین انحراف نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود دارد و اثر انحراف نرخ واقعی ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به مرور زمان افزایش می‌یابد.
طبقه‌بندی JEL: C22, E31, F31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Degree of Exchange Rate Pass-through onConsumerPrices underExchange Rate Misalignment: The Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Kazerooni 1
  • fateme solaimani alvang 2
1 Professor, Economics Department, University of Tabriz
2 M.A.in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the impact of exchange rate pass-through on consumer prices under exchange rate misalignment in Iran during 1353-1387. For this purpose, the exchange rate misalignment has been extracted using ARDL method and then the effect of exchange rate and exchange rate misalignment on CPI has been estimated. The results show that the degree of exchange rate pass-through (ERPT) in the short termisverysmallandequal to0,07and in the long-run ERPT is equal to 0,42. It indicatesthat the impact of the ERPT on the CPI in long run is more thanthe short run in Iran.Also, the resultsshow that exchange rate misalignment increases the Consumer Price Index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate pass-through
  • Equilibrium Real Exchange Rates
  • Exchange Rate Misalignment
  • consumer price index
شجری، هوشنگ، طیبی، سیدکمال و جلایی، سیدعبدالمجید (۱۳۸۵). «عبور نرخ ارز و رابطة آن با سیاست‌های پولی و درجة بازبودن اقتصاد در ایران به روش سیستم‌های فاز عصبی»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۲۶، 153 ـ 179.
شجری، هوشنگ، طیبی، سیدکمال و جلایی، سیدعبدالمجید (۱۳۸۴). «تحلیل عبور نرخ ارز در ایران»، مجلة دانش و توسعه، 16، 51 ـ 76.
کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391). «بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجة انتقال نرخ ارز در ایران»، فصلنامة تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 5، 95 ـ 117.
هینکل، لارنس ای و مونتیل، پیتر جی (1386). ناترازی نرخ ارز: نرخ ارز واقعی تعادلی، شیوه‌های برآورد، کاربردهای تجربی، ملاحظات عملیاتی و سیاست‌گذاری، ترجمة رضا شیوا و خدیجه نصرالهی، ج 2، تهران: پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
Baffes, J., Elbadawi, I.A. & O'Connell, S.A. (1997). Single-Equation Estimation of theEquilibrium Real Exchange Rate, The World Bank, Development Research Group, Policy Research Working Paper 1800.
Bahmani-Oskooee, M. (2005). History of the Rail and Foreign Exchange Policy in Iran, Iranian Economic Review,10, 14.
Bailliu, J. & Fujii, E. (2004). Exchange Rate Pass-through and the Inflation Environment in Industrialised Countries: An Empirical Investigation, Bank of Canada, Working Paper 2004-21.
Balassa, B. (1990). Incentive Policies and Export Performance in Sub-Saharan Africa, World Development, 18, 383-391.
Campa, J.M. & Goldberg, L.S. (2006). Pass Through of Exchange Rates to Consumption Prices: What has Changed and Why?, Federal Reserve Bank of New York and NBER, IESE Business School and NBER.
Chinn, M.D. (2000). Before the fall: were East Asian currencies overvalued?, Emerging Markets Review, 1, 101-126.
Choudhri, E.U. & Hakura, D.S. (2001).Exchange Rate Pass-through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment Matter?, Washington, DC, International Monetary Fund, IMF Working Paper, 01/194
Choudhri, E.U. & Khan, S.M. (2002). The Exchange Rate and Consumer Prices in Pakistan: Is Rupee Devaluation Inflationary?, The Pakistan Development Review, 41(2): 107-120.
Dollar, D. (1992). Outward-Oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-85, Economic Development and Cultural Change, 40, 523-544.
Edwards, S. (1989).Real Exchange Rates, Devaluation and Adjustment: Exchange Rate Policy in Developing Countries. MIT Press, Cambridge, MA, In Masters, W.A., Ianchovichina, E. (1998), Measuring Exchange Rate Misalignment: Inflation Differentials and Domestic Relative Prices, World Development, 26(3): 465-477.
Edwards, S. (1988). Real and Monetary Determinants of Real Exchange Behaviour: Theory and Evidence from Developing Countries, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series, 2721.
Hüfner, F.P. & Schröder, M. (2002). Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices: A European Perspective, Centre for European Economic Research, Discussion Paper, 2-20.
Hyder, Z. & Shah, S. (2004). Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices inPakistan. State Bank of Pakistan Working Paper, 5.
Jaffri, A.A. (2010). Exchange Rate Pass-through to Consumer Prices in Pakistan: does Misalignment Matter?, The Pakistan Development Review, 49, 19-35.
Kamin, S.B. (1997).A Multi-country Comparison of the Linkages between Inflation and Exchange Rate Competitiveness, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, BASLE, Working Paper, 45.
Kamin, S.B. (2001). Real Exchange Rates and Inflation in Exchange-Rate Based Stabilisations: An Empirical Examination, Journal of Development Economics, 64, 237-253.
Krugman, P. (1986).Pricing to Market When the Exchange Rate Changes, National Bureau of Economic Research Working Paper, 1926.
La flèche, T. (1996). The Impact of Exchange Rate Movements on Consumer Prices, Bank of Canada Review, 21-32.
Masha, I. & Park, C. (2012). Exchange Rate Pass Through to Prices in Maldives, IMF Working Paper, 126.
Pesaran, M.H., Shin, Y. & Smith, R.J. ( 2001).Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Sanusi, A.R. (2010). Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices in Ghana: Evidence from Structural Vector Auto-Regression, Department of Economics, AhmaduBello University, Zaria, Nigeria, MPRA Paper, 29491, 24-47.
Sek, S.K & Kapsalyamova, Z. (2008). Pass-Through Of Exchange Rate In to Domestic Prices: The Case Of Four East-Asian Countries, The International Journal of Economic Policy Studies, 3, 45-72.
Taylor, J.B. (2000).Low Inflation, Pass-Through, and the Pricing Power ofFirms, European Economic Review, 44, 1389-1408.
Williamson, J. (1985).The Exchange Rate System, 2nd ed., Washington, DC: Institute for International Economics, In Zhang, Z. (2001), Real Exchange Rate Misalignment in China: An Empirical Investigation, Journal of Comparative Economics, 29, 80-94.
Zorzi, M.C., Hahn, E. & Sanchez, M. (2007). Exchange Rate Pass-Through in Emerging Markets, European Central Bank, Working Paper Series, 739.