مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

انتخاب بهترین مدل تقاضا برای تبیین رفتار مصرف‌کنندگان و تعیین فرم‌های تبعی آن همواره به عنوان یکی از مسائل اقتصاد خرد مطرح بوده است. در این مقاله با معرفی خانوادة توابع تقاضای دیفرانسیلی آیدز (AIDS)، سی بی اس (CBS)،ان بی آر (NBR)، و روتردام به برآورد تجربی این توابع به کمک داده‌‏های خانوارهای شهری کشور طی سال‌های 1350 ـ 1391 پرداخته شده است. در این مطالعه از روش اس یو آر[1] (SUR) برای برآورد مدل در پنج گروه عمده‌ـ خوراک، مسکن، پوشاک، لوازم و اثاثه، و متفرقه‌ـ استفاده شده و، ضمن محاسبة کشش‌های قیمتی و مخارجی‌، آزمون همگنی و تقارن برای معادلات هر یک از سیستم‌های تقاضا صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد سیستم تقاضای ان بی آر (NBR) قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران دارد و سازگاری آن با خواص نظری سیستم تقاضا در مقایسه با سایر مدل‌ها بیشتر است.
طبقه‌بندی JEL: D11 D12,[1]. Seemingly Unrelated Regression

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of Demand Systems in explaining of Iranian Urban Households consumption behaviour

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohamadzadeh 1
  • Davood Behboodi 1
  • Samad Hekmati Farid 2
1 Associate Professor, Economics Department, University of Tabriz
2 Assistant Professor, Economics Department, University of Urmia
چکیده [English]

Selection of best demand model for explaining of consumer behaviour is one of the most important issues in Microeconomic. In this paper we introduce AIDS[1],CBS[2], NBR[3] and Rotterdam model and estimate these models by Iranian urban households data for period 1973-2012.Seemingly Unrelated Regression Method is chosen for estimation of 5 Groups of Commodities including Food, Housing, clothing, appliances and furniture and miscellaneous. In this survey we calculate price and income elasticity for 5 commodity groups and we test Homogeneity and Symmetry conditions in each model.
Results indicate that NBR Model is the best model for satisfying demand attributes in Iran.
 
JEL:D11, D12[1] - Almost Ideal Demand System


[2] - Central Bureau Voor de Statistiek, the Dutch name of Statistics Netherlands


[3] - The National Bureau of Research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand systems
  • AIDS
  • CBS
  • NBR
  • Rotterdam
  • Iran
پناهی، علیرضا (1377). «تحلیل رفتار مصرفی در مناطق شهری، کاربرد سیستم تقریباً ایده‌آل، مورد ایران»، مجلة برنامه و بودجه، 28 و 29، 57 - 82.
فلسفیان، آزاده‌ و قهرمان‌زاده، محمد (1391). «انتخاب سیستم تابعی مناسب جهت تحلیل تقاضای انواع گوشت در ایران»، پژوهش‏های صنایع غذایی، 2(2)، 175 ـ 187.
سوری، داود و مشایخ آهنگرانی، پویان (1377). «برآورد سیستم معادلات تقاضا با توجه به نقش مشخصه‌ای اجتماعی خانوار»، پژوهشنامة بازرگانی، 6، 109 - 146.
محمد‏زاده، پرویز (1384). «مقایسة مدل‌های تخصصی مصرف‌کنندة AIDS و CBS با استفاده از داده‌های مخارج مصرف خانوارهای شهری ایران»، تحقیقات اقتصادی، 68، 227-256
موسوی، میر‏حسین، رضایی، ابراهیم و هیراد، علیرضا (1386)‌. «بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده‌های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعة موردی: استان آذربایجان ‌غربی)»، پژوهشنامة اقتصادی، 7(24)، 117 - 155
Barten, A.P. (1993). Consumer Allocation Models: Choice of Functional Form, Emprical Economics, 18,129-158.
Deaton, A.S. & Muellbur, J. (1980). Economics and consumer behavior, Cambridge University press.
Driel, H., van, Venuta & Zeelenberg, K. (1997). The Demand for Food in the United States and the Netherlands: A Systems Approach With the CBS Model, Journal of Applied Econometrics, 12, 509-532.
Kevin Z., Chen (1998). The symmetric problem in the linear almost ideal demand system, Economics Letters, 59(3), 309-315.
Laajimi, Abderraoof, Dhehibi, Boubaker & Gil, jose (2003). The Structure of Food Demand in Tunisia: a Differential System Approach, Cabiers d’economie et sociologie rurales, 66, 56-77.
Mark.G. Brown, Jong-Ying, lee & James L. Seale, Jr (1994). Demand Relationships among juice Beverayes: A Differential Demand System Approach, Florida Agricultural Experiment Station jirnal series No.R-03936, J. Agr and Aoolied Econ, 26(2), 417-429.