آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دست‏یابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت‏های مختلف جهان در پی آن‌اند؛ در مطالعات اقتصادی، شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل می‏کند نقش بسزایی دارد. سؤال بحث‌برانگیزی که اقتصاددانان دربارة آن اختلاف‌نظر دارند و در این مطالعه بدان پرداخته شده این است که آیا نابرابری جنسیتی موجب کاهش رشد و توسعة اقتصادی می‏شود؟ و آیا مسئلة جنسیت در اقتصاد کلان عاملی مهم و اثرگذار بر رشد و توسعة کشورهاست؟ دو جنسِ زن و مرد در سه بُعد جسمانی، روانی و استعداد وجه تمایزهای احتمالی دارند. از نظر توان بدنی، جنس مذکر از همة موجودات زنده قوی‌تر است. در مورد سایر توانایی‏ها، در این مطالعه، از این فرضیه که زنان و مردان در توانمندی‏های هوشی و روانی اختلاف معناداری ندارند استفاده شد. در این مطالعه، نخست ابعاد مختلف تبعیض جنسیتی‌ـ شامل تبعیض جنسیتی در آموزش، تبعیض جنسیتی در استخدام و تبعیض جنسیتی در دستمزد‌ـ بررسی شد. سپس، رابطة بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی آزمون شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده‌‏های ترکیبی برای نمونه‌ای شامل 26 کشور منتخب OECD در دورة زمانی 1990 ـ 2010 به‌دست آمد. یافته‏های مطالعة حاضر حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی در آموزش و در دستمزد اثر منفی و تبعیض جنسیتی در استخدام اثر غیرخطی (از نوع مقعر) بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Gender Inequality Hinder Economic Growth?

نویسندگان [English]

  • Teymur Rahmani 1
  • Sepideh Kave 2
1 Associate Professor Tehran University, Faculty of Economics
2 Master of Economics, University of Tehran, Alborz College
چکیده [English]

One of the main goals of government is to increase economic growth and public welfare. Therefore, the recognition of useful factors that facilitate achievement of this goal has critical role in economic literature. This study focuses on the effect of gender inequality on the reduction of economic growth and investigate whether gender inequality have significant effect on economic development and growth? First, different aspects of gender inequality such as gender inequality in education, employment and wage are addressed. Then, the relationship between gender inequality and economic growth is tested. Our empirical findings are based on Panel-Data Regressions for OECD countries over 1990-2010. Results show that GDP per capita growth is negatively related to gender inequality in education and wage and has a nonlinear relationship with the gender inequality in employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender inequality
  • economic growth
  • panel data
  • OECD Countries
  • Human capital
رحمانی، تیمور (1389). اقتصادکلاننوین، نشر برادران، تهران.
Barro, R.J. (1991).Economic growth in a cross section of countries, The quarterly journal of economics, 106(2), 407-443.
Barro, R.J., Sala-i-Martin, X., Blanchard, O.J. & Hall, R.E. (1991). Convergence across states and regions, Brookings papers on economic activity, 1, 107-182.
Barro, R.J. & Lee, J.W. (1993). International comparisons of educational attainment, Journal of monetary economics, 32(3), 363-394.
Barro, R.J. & Lee, J.W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality, The American Economic Review, 218-223.
Barro, R.J. (2003). Determinants of economic growth in a panel of countries, Annals of economics and finance, 4, 231-274.
Baliamoune-Lutz, M. & McGillivray, M. (2007). Gender Inequality and Growth in Sub-Saharan Africa and Arab Countries, ICER Working Papers 25-2007, Turin: International Center for Economic Research (ICER), 1-28.
Blecker, R.A. & Seguino, S. (2002). Macroeconomic Effects of Reducing Gender Wage Inequality in an Export Oriented, Semi Industrialized Economy, Review of Development Economics, 6(1), 103-119.
Brumnet, Q. (2008). The Effect of Gender Inequality on Growth: A Cross-Country Empirical Study, Honors Projects Paper 88,http://digitalcommons.iwu.edu/econ_honproj/88 (accessed 19 February 2013), 1-36.
Dollar, D. & Gatti, R. (1999). Gender inequality income and growth: Are good times good for women?, World bank gender and development working paper, 1, 1-40.
Esteve-Volart, Berta (2000). Sex Discrimination and Growth, Working Paper, International Monetary Fund, 84, 1-36.
Esteve-Volart, B. (2009). Gender discrimination and growth: Theory and evidence from India, Department of economics, York University publication, 1, 1-53.
Forbes, K. (2000). A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth, American Economic Review, 90.4, 869-887.
Galor, O. & Weil, D.N. (1996). The Gender Gap, Fertility, and Growth, American Economic Review, 86, 374-387.
Islam, N. (1995). Growth Empirics: A Panel Data Approach, The Quarterly Journal of Economics, 110(4), 1127-1170
Knight, M., Loayza, N. & Villanueva, D. (1993). Staff Papers - International Monetary Fund, 40(3), 512-541.
Klasen, S. (2000). Does gender inequality reduce growth and development? Evidence from cross-country regression, World Bank, working paper, 7, 1-36.
Klasen, S. (2002). Low Schooling for Girls, Slower Growth for All? Cross-Country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development, World Bank Economic Review, 16.3, 345-373
Klasen, S. & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: new evidence for a panel of countries, Feminist Economics, 15(3), 91-132.
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality, The American economic review, 1-28.
Lagerlöf, N.P. (2003). Gender equality and long-run growth, Journal of Economic Growth, 8(4), 403-426.
Mitra-Kahn, B.H. & Mitra-Kahn, T. (2008). Gender wage gaps and growth: What goes up must come down, Paper presented at the International Feminist Economics Association Workshop on Inequality, development, and Growth, 18-20 may, United Nations, New York.
Romer, D. (2012). Advanced Macroeconomics, 4th Edition, New York, McGraw-Hill Higher Education.
Schober, T. & Winter-Ebmer, R. (2011). Gender wage inequality and economic growth: is there really a puzzle?, World development, 39(8), 1476-1484.
Seguino, S. (2000). Gender inequality and economic growth: A cross-country analysis, World Development, 28(7), 1211-1230.
Seguino, S. (2011). Gender Inequality and Economic Growth: A Reply to Schober and Winter-Ebmer, World Development, 39(8), 1485-1487.