دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 539-776 
5. عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و تورم در ایران

صفحه 639-658

نورالدین شریفی؛ سید محسن نبوی لاریمی