دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 539-776