دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 539-776