عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و تورم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری

چکیده

این تحقیق در پی اندازه‏گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا‏های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده- ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته‏‌ـ نهاده‏های واسطه‏ای و کالاهای نهایی‌ـ تقسیم می‏شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد هنگامی که همة اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی‏شوند، محصولات گروه «ماشین‏آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده‏های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همة اجزای ارزش افزوده تعدیل می‏شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا‏های مختلف وجود ندارد و همة آن‏ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‏کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exchange Rate Pass-Through to Price Indices of Goods and Inflation in Iran

نویسندگان [English]

  • Nooraddin Sharify 1
  • SeyyedMohsen Nabavi-Larimi 2
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar
2 Ph. D., Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

This paper measures the effects of exchange rate variation on price indices of different goods and inflation in Iran. To this end, the I-O Table Adjustment Price model in which the imported commodities are classified into intermediate input and final goods is expanded to meet the case in which the value added items are adjusted with respect to some indices. The results show that when due to an increase in exchange rate, all of the value added components do not adjust, the "machine and equipment" group’s products that have the most share of import in goods inputs, have the most price increase. But when all of the value added components adjust, there is no significant difference between price indices of different goods, so all of them have almost equal change with exchange rate variation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate pass-through
  • Price Indices
  • Input-Output Analysis
  • Table Adjustment Price Model
  • Iran
بانوئی، علی‏اصغر (1391). ارزیابی شقوق مختلف نحوة منظورکردن واردات و روش‏های تفکیک آن با تأکید بر جدول متقارن سال 1380، سیاست‏گذاری اقتصادی، 4(8)، 31 ـ 74.
مرکز آمار ایران (1385). جدول داده- ستاندة ایران سال 1380، مرکز آمار ایران، تهران.
مهرابی بشرآبادی، حسین، جلایی، سید عبدالمجید و کوشش، محمدسجاد (1390). بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران، پژوهشنامةعلوماقتصادی، 6(12)، 201 ـ 216.
Aleem, A. & Lahiani, A. (2014). A Threshold Vector Autoregression Model of Exchange Rate Pass-Through in Mexico,Research in International Business and Finance, 30(1), 24-33.
Brun-Aguerre, R., Ana-Maria, F. & Kate, P. (2012). Exchange rate pass-through into import prices revisited: What drives it?, Journal of International Money and Finance, 31(4), 818-844.
Choi, W.G. & Cook, D. (2008). New Keynesian Exchange Rate Pass-Through, IMF Working Paper, WP/08/213, Washington, DC.
Civcir, I. & Akçaglayan, A. (2010). Inflation Targeting and the Exchange Rate: Does It Matter in Turkey?, Journal of Policy Modeling, 32(3), 339-354.
Delatte, A. -L. & López-Villavicencio, A. (2012). Asymmetric Exchange Rate Pass-through: Evidence from Major Countries,Journal of Macroeconomics, 34(3), 833-844.
Dornbusch, R. (1987). Exchange Rate and Prices,American Economic Review, 77(1), 93-106.
Dornbusch, R. & Fischer, S. (1984). Macroeconomics, The Third Edition, McGraw- Hill International Book Company, Singapore.
Ghosh, A. (2013). Exchange rate pass through, macro fundamentals and regime choice in Latin America,Journal of Macroeconomics, 35, 163-171.
Goldberg, P.K. & Michel, M.K. (1997). Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, Journal of Economic Literature, 35(3), 1243-1272.
Odria, L.R.M., Paul, C. & Gabriel, R. (2012). Does the Exchange Rate Pass-Through into Prices Change When Inflation Targeting is Adopted?, The Peruvian Case Study between 1994 and 2007,Journal of Macroeconomics, 34(4), 1154-1166.
Sahminan, S. (2002). Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: Empirical Evidences from Some Southeast Asian Countries, Working Paper, The University of North Carolina at Chapel Hill.
Sharify, N. (2012). A Modification in the Input-Output Price Model to Analyse the Effect of Exchange Rate Variation on Prices Indices, The 20th International Input–Output Conference Proceedings, Bratislava, Slovakia, URL: http://www.iioa.org/conferences.htm.
Sharify, N. & Sancho, F. (2011). A New Approach for the Input–Output Price Model,Economic Modelling, 28(2), 188-195.
Shintani, M., Akiko, T.-H. & Tomoyoshi, Y. (2013). Exchange Rate Pass-through and Inflation: A Nonlinear Time Series Analysis, Journal of International Money and Finance, 32, 512-527.
Takhtamanova, Y. (2008). Understanding Changes in Exchange Rate Pass-Through, Working Paper, URL: http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2008/wp08-13bk.pdf.