بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران، دوره‏ زمانی 1363 ـ 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

برنامه‏های فقر‏زدایی از اهمّ سیاست‏های بخش عمومی است. طراحی سیاست‏های اثربخش برای فقرزدایی نیازمند شناخت تحول زمانی ویژگی‏های اقتصادی- اجتماعی خانوارهاست. بررسی و ارزیابی آثار سیاست‏ها و برنامه‏های خاص حمایتی در حوزة فقر مستلزم سنجش تغییرات فقر در طول زمان است. مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایران است. تفاوتِ شرایط اقتصادی- اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب به‌وجودآمدن نا‏برابری در بین افراد آن جامعه می‌شود. ‏بروز چنین نابرا‏بری‏هایی به شکل‏گیری فقر و تغییرِ توزیع درآمد منجر می‏‏شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران است. با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود‏رگرسیونی با وقفه‏های توزیعی و با به‏کارگیری داده‏های سال‏های 1363 ـ 1392 موضوع پژوهش بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تحرک درآمدی اثری منفی و معنی‏دار بر فقر گذارده ‏است؛ ضریب جملة تصحیح خطا نشان داد در هر سال حدود 52/0 از عدم تعادل کوتاه‏مدت برای دست‌یابی به تعادل بلندمدت تعدیل شده ‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Effect Income Mobility on Poverty in Iran, the Period of 1363-1392

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Fotros 1
  • Fatemeh Shabazi 2
1 Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, I.R. of Iran
2 MA of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, I. R. of Iran
چکیده [English]

Poverty alleviation programs is the most important of the public sector policies. Design effective a policy for poverty reduction is requires the identifying time change socio-economic characteristics of households. If we want to investigate and evaluate the effects of specific supportive policies and programs in the field of poverty entail the measurement of poverty changes over time. Income mobility is a new concept in Iranian economy issues. Differences in socio-economic status of individuals and or different thouseholds can creates inequality among individuals of society. Creating such inequalities have led to the formation of poverty and the change in income distribution. The aim of this study is to evaluate the effect of income mobility on the poverty in Iran. In this regard, using the econometric model Auto-Regresive Distributed Lag and using time series data during the years (1363-1392) research topic investigated. The results suggest that effectiveness of all the coefficients of the variables of the model is consistent with economic theories and income mobility has effect negative and significant on poverty in the long term, and Error Correction Model shows that in each period, (each year) about 0/52 from short-term imbalances will be adjusted to achieve the long-term equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income mobility
  • poverty
  • ARDL
  • Iran

 

بانک مرکزی ایران، اطلاعات مربوط به شاخص‏های قیمت و متغیرهای کلان (1363 ـ 1392).
راغفر، حسین و باباپور، میترا (1391). پویایی فقر و نابرابری و تحرک درآمدی: موردی از رویکرد شبه‌ترکیبی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
راغفر، حسین و باباپور، میترا (1393). تجزیه‏ و تحلیل رفتار بین نسلی هزینة مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده‏های شبه تابلویی، فصلنامةمطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10).
محمودی، وحید (1386). اندازه‏گیری فقر و توزیع درآمد در ایران، تهران: سمت.
مرکز آمار ایران، داده‏های خام طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، سال‏های 1363 ـ 1392.
نوفرستی، محمد (1378). ریشةواحدوهم‌جمعیدراقتصادسنجی، چ 2، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
Antman, F. & Mckenzie, D. (2006a). Earnings mobility and measurement error: a pseudo - panel approach, Mimeo, Stanford University.
Antman, F. & Mckenzie, D. (2006b). Poverty traps and nonlinear income dynamics with measurement error and individual heterogeneity, forthcoming, Journal of Development Studies.
Atkinson, A.B., Bourguignon, F. & Morrisson, C. (1992). Empirical Studies of Earnings Mobility (Chur, Switzerland: Harwood).
Barro, R. & Sala-i-Martin, X. (1999). Economic Growth, The MIT Press: Cambridge, MA.
Deaton, A. (1985). Panel Data from time series of cross-section, Journal of Econometrics,30, 109-126.
Fields, G. & Ok, E. (1999). The measurement of income mobility: an introduction to the literature, In Handbook on Income Inequality Measurement, ed. J. Silber, Boston: Kluwer.
Haughton, J. & Khandker, S.H. (2009). Handbook on Povertyand Inequality, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
Lukiyanova, A. & Oshchepkov, A. (2012). Income Mobility in Russia (2000-2005), Economic System, 36, 46-64.
Maasoumi, E. (1998). On Mobility, In Handbook of Applied Economic Statistics, ed. D.
Moffitt, R. (1993). Identification and Estimation of Dynamic Models with, Journal of Econometrics, 59, 99-124.
McKenzie, D. (2006). Disentangling Age, Cohort, and Time Effect in the Additive Model, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(4), 473-495.
Navarro, A. (2006). Estimating Income Mobility in Argentina with Pseudo-Panel data, Department Of Economics, Universidad de san Andres.
Salehi-Isfahani, J. & Majbouri, M. (2010). Mobility and the Dynamics of Poverty in Iran: Evidence from the (1992-1995), The Quarterly Review of Economics and Finance.
Sen, A. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement, Econometrica, 44(2).
Sen, Amartyak (1981). Poverty and famines: An Essay on  tlement and deprivation, Oxford, Clarendon Press.
Solon, G. )1999(. Intergenerational Mobility In The Labor Marke, In Handbook of Labor Economics, Vol. 3, ed. O. Ashenfelter and D. Card, Amsterdam: North-Holland.
.