بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت‏ استرپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

چکیده

با توجه به اینکه برای سیاست‌گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجة ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه‏ طی دورة 1381 ـ 1392 بررسی می‌شود. بدین منظور، از مدل‏های AR و مجموع ضرایب (ریشه‏های) این مدل‏ها به عنوان تخمینی از درجة ماندگاری تورم استفاده می‏شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ‏های تورم، از آزمون ریشة واحد ADF استفاده می‏شود. با توجه به کاستی‏های این آزمون و سایر آزمون‏های متداول ریشة واحد برای مطالعة ماندگاری متغیرهای سری ‏زمانی (به‌ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه‏ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت‏استرپ‌ـ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده‌ـ فاصلة اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه‏ها محاسبه می‏شود. نتایج این روش نسبت به ریشة واحد یا ریشة نزدیک به واحد حساس نیست و در همة موارد صحیح است.
نتایج نشان می‌دهد، صرف‌نظر از نحوة تصریح مدل‌ـ بر اساس آزمون ADF و فاصلة اطمینان 90 درصد محاسبه‌شده به روش بوت‏استرپ‌ـ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات، گروه خوراکی‌ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه‏های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همة موارد دارای ریشة واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه‌ها برای همیشه تغییر می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inflation Persistence in Iran: A Bootstrapping Approach

نویسنده [English]

  • Firouz Fallahi
Associate Professor in Economics, Faculty of Economics, Management, and Business, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Using quarterly data from 2002:1 to 2013:2 we study the persistence in the inflation rates in Iran based on the total CPI and the CPI in 12 subgroups. The persistence is investigated using two different tools: (i) the ADF unit root test and (ii) bootstrap confidence intervals. We calculate a 90% confidence interval for the sum of the autoregressive coefficients, as a measure of persistence, using the grid bootstrap approach proposed by Hansen (1999). The results show no sign of persistence in the following five subgroups: Communications; the Food and Beverages; Food; Goods; and Transportation. On the other hand, the total inflation rate based on CPI and inflation in the Cloth, Education, Health, Recreation, and Shelter subgroups support the inflation persistence. For the remaining two subgroups, the results are mixed and inconclusive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Persistence
  • Mean Reversion
  • Unit Root
  • Bootstrap
  • Confidence Interval
بنی‌اسدی، محمد، بابایی، غلامرضا، زراعتی، حجت و معماری، فریدون (1385). به‌کارگیری روش باز نمونه‏گیری بوت‏استرپ در رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در تحلیل داده‏های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه،مجلة دانشکدة بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،4(1)، 9 ـ 18.
تقی‏لو، حجت (1392). پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران، مقالة کاری شمارة 9219، پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی ایران.
درگاهی، حسن و شربت‌اوغلی، رؤیا (1389). تعیین سیاست پولی در شرایط تورم پایدار در اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه، تحقیقات اقتصادی، 93، 1 ـ 27.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1385). تحلیل تجربی تورم و قاعدة سیاست‌گذاری پولی در ایران، تهران.
طهرانچیان، ا.م، جعفری صمیمی، ا. و بالونژاد نوری، ر. (1392). آزمون پایداری تورم در ایران (1351 ـ 1391): کاربردی از الگوهای ARFIMA، پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، 3، 19 ـ 28.

گلستانی، ش. و شهروان، ب. (1392). بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت‌کننده به میانگین، اقتصاد کلان، 8، 13 ـ 31.

مرزبان، ح. و نجاتی، م. (1388). شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران، مدل‌سازی اقتصادی، 3، 1-26.
Alogoskoufis G.S. & Smith R. (1991). The Phillips Curve, the Persistence of Inflation, and the Lucas Critique: Evidence from Exchange-Rate Regimes, American Economic Review, 81, 1254-1275.
Andrews, D. & Chen, W.K. (1994). Approximately Median-Unbiased Estimation of Autoregressive Models, Journal of Business and Economic Statistics, 12, 187-204.
Baillie, R.T. (1989). Commodity Prices and Aggregate Iflation: Would Commodity Price Rule be Worthwhile?, Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, 31, 185-240.
Baillie, R.T., Chung, C.F. & Tieslau, M.A. (1996). Analyzing Inflation by the Fractionally Integrated ARFIMA-GARCH Model, Journal of Applied Econometrics, 11, 23-40.
Ball, L. & Cecchetti, S.G. (1990). Inflation and Uncertainty at Short and Long Horizons, Brookings Papers on Economic Activity, 215-254.
Barsky, R.B. (1987). The Fisher Hypothesis and the Forecastibility and Persistence of Inflation, Journal of Monetary Economics, 19, 3-24.
Culver, S. & Papell, D. (1997). Is There A Unit Root inthe Inflation Rate? Evidence from Sequential Break and Panel Data Models, Journal of Applied Econometrics, 12, 435-444.
Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
Edwards, S. (1998). Two crises: Inflationary Inertia and Credibility, Economic Journal, 108, 680-702.
Efron, B. (1979). Bootstrapmethods: Another Look at the Jackknife, Annals of Statistics, 7, 1-26.
Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall/CRC, CRC Press Inc.
Emery, K.M. (1994). Inflation Persistence and Fisher Effects: Evidence of a Regime Change, Journalof Economics and Business, 46, 141-152.
Evans, M.& Wachtel, P. (1993). Inflation Regimes and the Sources of Inflation Uncertainty, Journal of Money, Credit, and Banking, 25, 475-511.
Fuhrer, J. & Moore, G. (1995). Inflation Persistence, Quarterly Journal of Economics, 110, 127-159.
Fuller, W.A. (1996). Introduction to Statistical Time Series, 2nd Ed., New York, Wiley.
Hall, P. (1992). The Bootstrap and Edgeworth Expansion, Springer Series in Statistics, New York, Springer-Velrag New York Inc.
Hamilton, James D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.
Hansen, B.E. (1999). The Grid Bootstrap and the Autoregressive Model, Review of Economics and Statistics, 81, 594-607.
Henry, O.T. & Shields, K. (2004). Is There a Unit Root in Inflation?, Journal of Macroeconomics, 26, 481-500.
Johansen, S. (1992). Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data, Journal of Policy Modeling, 14, 313-334.
Kim, JY. (2000). Detection of Change in Persistence of a Linear Time Series, Journal of Econometrics, 95, 97-116.
Miller, B. & Nautz, D. (2012). Inflation persistence in the Euro area before and after the European Monetary Union, Economic Modelling, 29, 1170-1176.
Nelson, C.R. & Schwert, G.W. (1977). Short-Term Interest Rates as Predictors of Inflation: on Testing the Hypothesis that the Real Rate of Interest Is Constant, American Economic Review, 67, 478-486.
Nusser, K. (1991). Testing the Long-Run Implications of the Neoclassical Growth Model, Journal of Monetary Economics, 27, 3-37.
Pivetta, F. & Reis, R. (2007). The Persistence of Inflation in the United States, Journal of Economic Dynamics and Control, 31, 1326-1358.
Rose, A. (1988). Is the Real Interest Rate Stable?, Journal of Finance, 43, 1095-1112.
Stock, J. & Watson, M.W. (2007). Why Has Inflation Become Harder to Forecast?, Journal of Money, Credit, and Banking, 39, 3-33.
Tillmann, P. (2010). The Changing Nature of Inflation Persistencein Switzerland, Empirica, 37, 445-453.
Torous, W., Valkanov, R. & Yan, S. (2004). On Predicting Stock Returns with Nearly IntegratedExpanatory Variables, Journal of Business, 44, 937-66.