قیمت‏ گذاری‏ بهینه پارکینگ‏های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

قیمت‏گذاری بهینة پارکینگ‏های عمومی موجب اصلاح مدیریت پارکینگ‏ها می‌‏شود. این موضوع به روان و سبک‌شدن ترافیک و در نتیجه کاهش هزینه‏های شبکة حمل و نقل منجر می‌شود. در این مطالعه، شبکة‏ حمل و نقلی با تعدادی مبدأ، مقصد و پارکینگ عمومی در نظر گرفته می‏شود. در این شبکه، رانندگانِ خودروهای شخصی‌ـ با توجه به مدت زمان حرکت بین مبدأ و پارکینگ به صورت سواره؛ پارکینگ و مقصد به صورت پیاده؛ و هزینة (قیمت) پارکینگ‌ـ طوری رفتار می‏کنند که هزینه‏ها کمتر شود. از طرفی، مدیران شهر در پی کم‌کردن هزینه‏های شبکة حمل و نقل‌اند. در این شرایط، تابعِ هدف کم‌کردن هزینة شبکه با درنظرگرفتن (قید) رفتار تعادلی رانندگان خودروهای شخصی است؛ در نتیجه، قیمت‏های بهینه برای هر پارکینگ به‌دست می‏آید. در این مطالعه، مدل‏سازی برای مناطق مرکزی شهر اصفهان با 6 مبدأ، 5 مقصد و 18 پارکینگ عمومی انجام یافت. بر اساس نتایجِ مدل‌سازی، محدودة قیمت‌ها از 1000 تا 10000 ریال به‌دست آمد؛ بیشترین قیمت مربوط به پارکینگ فرشادی است. همچنین، تعیین مقدار بهینة فضای اشغالی هر پارکینگ‏ و تعیین الگوی بهینة جریان جستجوی جای پارک از دیگر نتایج این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Pricing of Public Parking (Case Study Zone 1 and 3 of Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • Babak Saffari 1
  • Reza Nasr Esfahani 2
  • Eisa Moradi 3
1 Assistant Prof in Urban Economic University of Esfahan
2 Assistant Prof in Urban Economic Art University of Esfahan
3 MSc. Student in Urban Economic Art University of Esfaha
چکیده [English]

Optimal pricing of public parking can improve parking management. This leads to traffic flow, thereby reduces the cost of transportation network. In this paper, the transportation network with some origins, destinations, and public parking was considered. In the network, private cars drivers depending on travel time between origin and parking (driving time), travel time between parking and destination (walking time) and parking (price) cost, behave in a way to minimize the costs. The objective function is minimizing the network cost with regard to the equilibrium behavior of private vehicle drivers. As a result, optimalprices for each parking is determined. Modeling for the central region of Isfahan with 6 origins, 5 destinations and 18 public parking were conducted. Based on the results of modeling, Prices range from 1,000 to 10,000 rails was obtained that Farshadi Parking has the highest price. The next results of this study is determining the parking optimal amount and determining the parking optimal flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • parking
  • optimal parking pricing
  • Transportation Network
احمدی، سیده‌زهره و حسینی، اکرم (1386). بررسیمسائلومشکلاتمدیریتپارکینگ‌هاوتأثیرآنبرترافیکشهرمشهد، شرکت پژوهشی‌- فرهنگی اندیشه‌سازان پویای سعادت، مشهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1392). مدیریتکلآمارهایاقتصادی، ادارة آمار اقتصادی، دایرة بررسی بودجة خانوار.
سیدموسوی، سیدجلال (1386). تحلیل جغرافیایی مسائل و مشکلات عمومی پارکینگ‌های عمومی در شهر اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
دلاوری، شهرزاد (1390). مکان‏یابی پارکینگ طبقاتی به کمک GIS در مناطق 4 و 12 ترافیکی شهر اصفهان، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
درزی رامندی علیرضا و همکاران (1390). تقاضای پارکینگ‏های کاربری‏های اداری و تجاری، یازدهمین کنفرانس بین‏المللیمهندسیحملونقلوترافیک، دانشکدة‏ مهندسی عمران،‏ دانشگاه‏ علم‏ و صنعت‏ ایران.
دبیرخانة شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (1374). معاونت عمرانی دفتر حمل ‏و نقل کشور.
قاضی عسکری نائینی، آرمان و ورشوساز، مسعود (1383). «ارائة روش مناسب برای مکان‏یابی پارکینگ‏های عمومی با استفاده از GIS»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد دانشکدة علوم زمینی، دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی، فریبرز (1390). «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تصادفات جاده‏ای»، گروه اقتصاد و برنامه‏ریزی، دانشگاه بوعلی‏سینا همدان.
مختاری ملک‌آبادی، رضا (1389). تحلیلی بر برنامه‌ریزی کاربری پارکینگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل‏های کاربردی برنامه‌ریزی منطقه‏ای، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‏ای.
متکان، علی‌اکبر، شکیبا، علیرضا و پورعلی، سیدحسین (1385). کاربرد GISدرمکان‌یابیپارکینگ‌هایعمومیطبقاتیبهروشOWA، همایش شهر و شهرسازی.
Ahmadi Azari, K. et al. (2013). Modelling Demand under Parking and Cordon Pricing Policy, Transport Policy, 25, 1-9.
Álvaro, C., Cecília, R. & Sandra, M. (2014). Parking Management Policies and the Effectiveness of Public Policy Solutions, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Transportation: Can we do more with less resources? – 16th Meeting of the Euro Working Group on Transportation – Porto, 965-973.
Arnott, R. (2006). Spatial Competition between Parking Garages and Downtown Parking Policy, Transport Policy, 13(6), 458-469.
Arnott, R., de Palma, A. & Lindsey, R. (1991). A temporal and spatial equilibrium analysis of commuter parking, Journal of Public Economics, 45, 301-335.
Arnott, R. & Inci, E. (2006). An integrated model of downtown parking and traffic congestion, Journal of Public Economics, 45, 418-442.
Arnott, R., Palma, A. & Lindsey, R. (1990). Departure time and route choice for the morning commute, Transportation Research Part B, 24, 209-228.
Arnott, R. & Rowse, J. (1991). Modeling Parking, Journal of Urban Economics, 45(1), 97-124.
Arnott, R. & Rowse, J. (2009). Downtown Parking in Auto City, Regional Science and Urban Economics, 39(1), 1-14.
Axhausen, K., Polak, J., Boltze, M. & Puzicha, J. (1994). Effectiveness of the parking guidance information system in Frankfurt/main, Trac Engineering and Control, 35(5), 304-309.
Banerjee, A., Duflo, E., & Qian, N. (2012). On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth in China: National Bureau of Economic Research.
BAO, D., DENG, W. & GU, S. (2010). Impact of Parking Rates on Resident Travel Behavior, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 10(3), 80-85.
Benenson, I., Martens, K. & Birfir, S. (2008). PARKAGENT: An Agent-Based Model of Parking in the City, Computers, Environment and Urban Systems, 32(6), 431-439.
Bifulco, G.N. (1993). A stochastic user equilibrium assignment model for the evaluation of parking policies, European Journal of Operational Research,71, 269-287.
Burden, R. & Faires, D. (1985). 0.2.1 the Bisection Algorithm, Numerical Analysis (3rd ed.), PWS Publishers, ISBN 0-87150-857-5.
Caicedo, F. & Diaz, A. (2013). Case Analysis of Simultaneous Concessions of Parking Meters and Underground Parking Facilities, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 49, 358-378.
Calthrop, E., Proost, S. & Van Dender, K. (2000). Parking policies and road pricing, Urban Studies, 37(1), 63-76.
D’Acierno, L., Gallo, M. & Montella, B. (2006). Optimization Models for the Urban Parking Pricing Problem, Transport Policy, 13(1), 34-48.
Duanmu, J. et al. (2012). Buffering in Evacuation Management for Optimal Traffic Demand Distribution, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 48(3), 684-700.
Gallo, M., D’Acierno, A. & Montella, B. (2011). A Multilayer Model to Simulate Cruising for Parking in Urban Areas, Transport Policy, 18(5), 735-744.
Guo, L., Huang, S. & Sadek, A. (2013). A Novel Agent-Based Transportation Model of a University Campus with Application to Quantifying the Environmental Cost of Parking Search, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 50, 86-104.
Jelena, Simićević et al. (2012). Defining Parking Price Based on Users’ Attitudes, Transport Policy, 23, 70-78.
Litman, T. (2011). Evaluating public transit benefits and costs. Victoria Transport Policy Institute, 65.
Moeinaddini, M. et al. (2013). A Practical Method for Evaluating Parking Area Level of Service, Land Use Policy, 33, 1-10.
Qian, Z. S., & Rajagopal, R. (2013). Optimal parking pricing in general networks with provision of occupancy information. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 80, 779-805.
Qian, Z. & Rajagopal, R. (2014). Optimal Dynamic Parking Pricing for Morning Commute Considering Expected Cruising Time, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 48, 468-490, doi:10.1016/j.trc.2014.08.020.
Richard Arnott (2006). Spatial competition between parking garages and downtown parking policy, Transport Policy Volume 13, Issue 6, November 2006, Pages 458–469
Scaini, C., Folch, A., Bolić, T. & Castelli, L. (2014). A GIS-Based Tool to Support Air Traffic Management during Explosive Volcanic Eruptions, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 49, 19-31.
Shay, E., & Khattak, A. J. (2010). Toward sustainable transport: Conventional and disruptive approaches in the US context. International journal of sustainable transportation, 4(1), 14-40.
Simićević, J., Milosavljević, N., Maletić, G., & Kaplanović, S. (2012). Defining parking price based on users' attitudes. Transport Policy, 23, 70-78.
Tiexin, C., Miaomiao, T. & Ze, M. (2012). The Model of Parking Demand Forecast for the Urban CCD, Energy Procedia 16, Part B, 1393-1400.
Tsai, J. & Chu, C. (2005). Economic Analysis of Collecting Parking Fees by a Private Firm, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 40(8), 690-697.
Tsai, M. & Chu, C. (2011). Evaluating Parking Reservation Policy in Urban Areas: An Environmental Perspective, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17(2), 145-148.
Vuchic, V. R. (1999). Transportation for livable cities
ZHOU, J. & ZHU, Z. (2007). Hierarchy Analysis and Strategies on the Imbalance between Supply and Demand of Urban Traffic, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 7(4), 24-29.
 
.