بررسی رابطة‌ علّیت گرنجر بین شاخص توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل‌ غیرخطی مارکوف‌- سوییچینگ خودتوضیح برداری MS-VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز، گروه اقتصاد

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز، گروه اقتصاد

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطة علّیت غیرخطی بین توسعة مالی و رشد اقتصادی طی سال‌های 1352 ـ 1391 ‌است. بدین منظور، از تکنیک مارکوف- سوییچینگ استفاده شد. در این مطالعه از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جایگزین رشد اقتصادی و از شاخص مالی ترکیبی‌ـ شامل شاخص عمق مالی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت اعتبارات تأمین‌شده توسط بخش بانکی و پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی‌ـ به عنوان شاخص توسعة مالی استفاده شد. یافته‌های تجربی تحقیق نشان می‌دهد در‌ طول دوره‌ای که رشد اقتصادی بالاست (رژیم 1) رابطة علّی یک‌طرفه از رشد اقتصادی به سمت توسعة مالی وجود دارد، ولی در دوره‌ای که رشد اقتصادی پایین است (رژیم 2) هیچ رابطة علّی میان توسعة مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، در هر دو رژیم توسعة مالی هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the causality between financial development and economic growth indicators in Iran: a Markov model approach for nonlinear Markov switching MS-VAR

نویسندگان [English]

  • Hossein Asgharpur 1
  • Ali Mehdiloo 2
1 Associate Professor University of Tabriz
2 Ph.D Student of University of Tabriz
چکیده [English]

The relationship between financial development and economic growth in order to give priority to policies that will lead to financial development or addressing other economic priorities to achieve economic growth has attracted the attention of many economics. Nonlinear models of causality and causal relationships between variables in the modification of variables in different regimes exist, why can have better results than linear causality models. For this purpose, in this study using a Markov switching model to investigate the nonlinear causality between financial development and economic growth during the years 1973-2010 have been paid. GDP per capita and Composite index of four indicators towards depth and credits granted to the private sector, the ratio of credit provided by the banking sector and gross domestic savings to GDP used for economic growth and finance development. The results of this study indicate that in the years of high economic growth (regime 1) theory, be honest and follow the path of economic growth, the demand is financial development and for the years of low economic growth (regime 2) does not make the link between financial development and economic growth in both regimes, financial development has no effect on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Causality
  • economic growth
  • the composite index of financial development
  • test and Andryvz Zyvt
  • Markov Switching Model
ابراهیمی، سجاد (1393). اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعة پایدار)، 14(2)، 117 ـ 134.
ابوترابی، محمدعلی و فلاحی، محمدعلی (1392). بررسی مقایسه‌ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعة موردی کشورهای منا، نشریة اقتصاد پولی و مالی، 20(6)، 29 ـ 43.
ابونوری، عباسعلی و تیموری، منیژه (1392). بررسی اثر توسعة مالی بر رشد اقتصادی: مقایسۀ کشورهای OECD و UMI ، فصل‌نامة رشد و توسعة اقتصادی، 3(11)، 29 ـ 40.
حسینی، مهدی، اشرفی، یکتا، و صیامی عراقی، ابراهیم (1390). بررسی رابطة توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید، فصل‌نامة پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی،60، 19 ـ 34.
خلیلی عراقی، منصور و سلیمی، رقیه (1393). رابطة بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعة مالی و رشد اقتصادی: مطالعة موردی کشورهای منتخب آسیایی، فصل‌نامة پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 22(71)، 20 ـ 38.
راستی، محمد (1388). بررسی رابطة توسعة مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک، بررسی‌های بازرگانی، 38، 55 ـ 67.
راسخی، سعید و رنجبر، امید (1388). اثر توسعة مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مجلة دانش و توسعه، 27، 1 ـ 22.
سیفی‌پور، رؤیا (1389). بررسی تجربی تأثیر سطح توسعة مالی بر رشد اقتصادی، مجلة مطالعات مالی، 5، 33 ـ 52.
عصاری، عباس، ناصری، علیرضا و آقایی خوندابی، مجید (1387). توسعة مالی و رشد اقتصادی مقایسة کشورهای نفتی عضو اوپک و غیراوپک در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، فصل‌نامة تحقیقات اقتصادی،29 ـ 51.
فطرس، محمدحسن، و ترکمنی، اسماعیل (1391). توسعة انسانی تعدیل‌شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسة تطبیقی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، 2(7)، 59 ـ 91.
فلاحی، فیروز و هاشمی دیزج، عبدالرحیم (1389). رابطة علّیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل‌های مارکوف‌- سوییچینگ، فصل‌نامة مطالعات اقتصاد انرژی، 26، 131 ـ 152.
کمیجانی، اکبر، و نادعلی، محمد (1386). بررسی رابطة علّی تعمق مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهش‌نامة بازرگانی، 44، 23 ـ 47.
محمدی تیمور، ناظمان، حمید و خداپرست، یونس (1393). بررسی رابطة علیت پویا بین توسعة مالی، بازبودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسة موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ، فصل‌نامة اقتصاد انرژی ایران، 3(10).
منصف، عبدالعلی، ترکی، لیلا و علوی، جابر (1392). تحلیل اثر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علّیت گرنجر پانکی با رویکرد بوت‌استرپ، فصل‌نامة رشد و توسعة اقتصادی، 74 ـ 92.
نظیفی، فاطمه (1383). توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهش‌نامة اقتصادی، 2.
Abu-Bader, S. & Abu-Qarn, A.S. (2008). Financial Development and Economic Growth: The Egyptian Experience, Journal of Policy Modeling, 30, 887-896.
Amin Rashti, N., Siami Araghi, E. & Shayeste, M. (2014). Relationship Between Financial Development and Economic Growth, Evidence from Financial Crisis, Asian Economic and Financial Review, 4(7), 930-940.
Beck, T., Demirgüc - Kunt, A. & Levine, R. (2000). ANew Database on Financial Development andStructure, Policy Research Paper, No. 2147, Washington, D.C., World Bank.
Demeriades, P.O. & Hussein, K.A. (1996). Does Financial Development Cause Economic Growth?, Time- Series Evidence from 16 Countries, Journal of Development Economics, December.
Demirgucs – kunt, A. & Levine, R. (1996). Stock Market Development andFinancial Intermediaries: Stylized Facts, World Bank Economic Review, 10(2), 291-322.
Gylfason, T. & Zoega, G. (2001), Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment, Retrieved August 2006, from http://www.ems.bbk.ac.uk/faculty/Zoega/pdf/Natinvest31.pdf.
Goldsmith, R. (1969). Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven, CT.
Greenwood, J. & Smith, B. (1997). Financial markets in development and the development of financial markets, Journal of economic dynamic and control, 21, 57-62.
Hassan, M., Sanchez, B. & Jung, S.Y. (2011). Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data, The Quarterly Review of Economics and Finance, 51, 88-104.
Hicks, J.A. (1969). A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press.
Hsu, H.P., Tian, X. & Yan, X. (2013). Financial development and innovation: Cross-Country evidence, Journal of Financial Economics, 58, 123-136.
Ireland, P.N. (1994). Money and Growth: An Alternative Approach, American Economic Review, March.
Jung, Woo S. (1986). Financial Development and Economic Growth: International Evidence,Economic Development and Cultural Change, 34, 333-346.
Khater Arabim, Ahmed Mohammed (2014). The Effect of Financial Development on Economic Growth in Sudan: Evidence from VECM Model, International Journal of Economics and Finance, 6(11), 72-82.
King, R. & Levine, R. (1993). Finance, Entrepreneur ship and Growth, Journal of Monetary Economics, 32, 513-542.
Krolzig, H.M., Marcellino, M. & Mizon, G. (2002). A Markov-Switching Vector Equilibrium Correction Model of the UK Labor Market, Empirical Economics, 27, 233-254.
Lee, C.C. & Chang, P.C. (2009). Financial Development, Economic Growth and FDI: International Evidence, Journal of Applied Economics, 12, 249-271.
Levin, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda, Journal of economic literatyre, xxxv, 688-726.
Levin, R. & Loayza, N. & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Cauality and Causes, Journal of monetary economics, 46, 31-77.
Lucas, Robert E.JR. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economic, July, 22(1), 3-42.
Luintel, K. & Khan, M. (1999). A quantitative reassessment of the finance- growth nexus: evidence from a multivariate VAR, Journal of development economics, 60, 381-405.
M. Kabir, H., Sanchez, B. & Jung-Suk, Yuc (2011). Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data, The Quarterly Review of Economics and Finance, 51, 88-104.
Mackinnon, Ronald I. (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington, D.C. Brooking Institution.
Meier, G.M. & Seers, D. (1984). Pioneers in development, New York, Oxford University Press.
Moor, M.J. (1986). Inflation and financial deepening, Journal of development economic, 20, 125-133.
Murinde, V. & Eng, F. (1998). Financial Development and Economic Growth in Singapore, Applied Financial Economic, No.4.
Nieuwerburgh, S.V., Buelens, F. & Cuyvers, L. (2006). Finance development and economic Growth in Belgium, Explorations in Economic History, 43, 13- 38.
Patrick, H.T. (1966). Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries, Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189.
Perlin, M. (2012). MS – Regress - The MATLAB Package for Markov Regim Switching Models, Third version.
Psaradakis, Z. & Spagnolo, N. (2003). On the Determination of the Number of Regimes in Markov Switching Autoregressive Models, Journal of Time Series Analysis, 24, 237-252 .
Robinson, J. (1952). The Rate of Interest and Other Essays, London: Macmillan.
Rouseau, P. & Wachtel, P. (1998). Financial Intermediation and Economic Performance, Journal of Money, Credit and Banking, 30(4).
Sharafat, A., Waqas, H., Asghar, M., Mustafa, M.Q. & Abbas Kalroo, R. (2014). Analysis of Financial Development and Economic Growth in Pakistan, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4(5), 122-130.
Shaw, Edward S. (1973). Financial Deepening in Economic Development, New York: Oxford University Press.
Soliman, A.M. & Howells, G.A. (2004). Stock Market Development And Economic Growth; The Casual Linkage, Journal of Economic Development, 29.
Stern, N. (1989). The Economics of Development A survey, Economic Journal, September.