دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 777-1033