دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 777-1033 
5. بررسی جایگاه ایران در تجارت بین‌المللی: یک رهیافت شبکه

صفحه 881-902

همایون شیرازی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی


9. نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

صفحه 989-1016

غلامرضا کشاورز حداد؛ سید میثم نور اشرف الدین


شناسنامه علمی شماره

11. چکیده انگلیسی

صفحه 1-10