دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 777-1033