بررسی آثار متقابل فضایی همسایگی بر نوسانات تجارت بین‌الملل: رویکرد اقتصادسنجی ترکیبیِ فضایی و هموارسازی موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدة اقتصاد

2 دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق بررسی آثار همسایگی بر نوسانات تجارت جهانی بر اساس روش اقتصادسنجی ترکیبیِ فضایی با استفاده از ماتریس موزون تجارت دوجانبه است. آثار فضایی برای 34 کشور پُراهمیت در تجارت جهانی در دورة زمانی 1980 ـ 2010 با استفاده از مدل‌های دوربین فضایی (SDM) ترکیبی و روش تخمین حداکثر راست‌نمایی ( ) بررسی شد. بر اساس نتایج این تحقیق، آثار فضایی به صورت معکوس تأیید شد؛ به طوری که افزایش یک‌درصدی نوسانات در تجارت کشورهای همسایه موجب افزایش 62/0 درصدی نوسانات کشورهای خودی در جهت عکس خواهد شد. بررسی و تفسیر کشش سرریز نشان می‌دهد، با افزایش ناگهانی نرخ رشد اقتصادی، قیمت‌ها و حجم تولید ناخالص داخلی و با کاهش ناگهانی درآمد سرانه، نرخ ارز اسمی، سهم واردات کالاهای خام و واسطه‌ای از کل واردات، سهم صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی از کل صادرات و تمرکز جغرافیایی کشورهای همسایه تجارت کشورهای خودی به طور ناگهانی کاهش می‌یابد. این بررسی نشان می‌دهد کاربردِ مدل‌های معمولی ترکیبی هنگامی که آثار فضایی و همسایگی تأیید می‌شود با خطا همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Spatial Interaction Effects Neighboring on Fluctuations of Trade: Spatial Panel data Econometric Method and Wavelet Smoothing

نویسندگان [English]

  • Mansur Zarra Nezhad 1
  • Sayed Amin Mansouri 2
1 Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Ph.D. of Economic
چکیده [English]

The main objective of this study is to evaluate the spatial effect on fluctuations of trade based on the Spatial Panel data Econometric Method and Wavelet Smoothing using bilateral trade weighted matrix. The negative spatial dependent are estimated. Using data from 34 most-important countries the period of 1980-2010 are investigated through Spatial Model and Maximum likelihood Estimation method (ML). So that, an increase by one percent in trade fluctuations in neighboring countries causes 0.62 percent increase in trade fluctuations of each country in the reverse direction, respectively. Evaluation and interpretation of the results of spillovers elasticity of trade fluctuations showed that with the sudden increase in growth rates, prices and GDP of neighboring countries and with a sudden drop in income, the nominal exchange rate, the share of imports of raw and intermediate from total imports and the share of agricultural and food exports of total exports and geographical concentration of neighboring countries, trading will be reduced in the own countries. Comparison of the spatial estimation with standard regression estimates showed that the spatial effects cause OLS model face with the bias.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Instability
  • Biorthogonal Wavelet
  • Spatial Interaction
  • Spatial Durbin model
  • panel
صمدی، علی‌حسین (1383). بی‏ثباتی تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران 1360 ـ ۱۳۷۸: تجزیة شاخص بی‏ثباتی کوپاک، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 18، ۱۴۱ ـ 155.
ابریشمی، حمید و محسنی، رضا (1384). بی‏ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی: یک تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی سیستمی، مجلةتحقیقات اقتصادی، 68، ۱۹ ـ 62.
رستمی، نسرین و احمدلو، مجید (1389). بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات و واردات در ایران (1340 ـ 1387). فصلنامة اقتصاد کاربردی، 1(2).
مرتضوی، سیدابوالقاسم، زمانی، امید، نوری، مهدی و هیمن، نادر (1390). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پستة ایران، نشریة اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 25(3)، 347 ـ 354.
فخرایی، عنایت‌الله و احمدی، حمیده (1390). بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران، فصلنامةاقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)(2)8، 123 ـ 149.
Abd-el-Rahman, K. (1991). Firms’ Competitive and National Comparative Advantages as Joint Determinants of Trade Composition, Review of World Economics, Weltwirtschaftliches Archive, 127(1), 83-97.
Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
Bahmani-Oskooee, M. & Latifa, N. (1992). Effects of Exchange Rate Risk on Exports: Cross Country Analysis, World devolepment, 20(8), 1173-1181.
Çakir, M.Y. & Kabundi, A. (2011). Trade Shocks from BRIC to South Africa: A Global VAR Analysis, University of Johannesburg, Working paper, 250.
Conlon, T.M. Crane & Ruskin, H.J. (2008). Wavelet Multiscale Analysis for Hedge Funds: Scaling and Strategies, Physica A, 387, 5197-5204.
Cushman, D.O (1983). The effects of real exchange rate risk on international trade, Journal of International Economics, 15(1-2), 45-63.
Devkota, S.C. (2004). Case of Export Instability in Nepal, International trade, 141.
Elhorst, J.P. (2014). Spatial Econometrics from Cross-Sectional Data to Spatial Panels, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, Library of Congress Control Number: 2013946223.
Elhorst, J.P. (2003). Specification and estimation of spatial panel data models, International Regional Science Review, 26(3), 244-268.
Fernandez, V. (2006). The CAPM and Value at Risk at Different Time-Scales, International Review of Financial Analysis, 15, 203-219.
Frankel, J.A. (ed.) (1998). The regionalization of the world economy, University of Chicago Press, Chicago.
Gencay, R., Selcuk, F. & Whitcher, B. (2003). Systematic risk and timescales, Quantitative Finance, 3(2), 108-116.
Heckscher, E. &, Ohlin, Bertil (1991). Edited by Harry Flam and M. June Flanders, Heckscher-Ohlin Trade Theory, Cambridge: MIT Press.
Hondroyiannis, G., Swamy, P.A.V.B. , Tavlas, G. & Ulan, M. (2008). Some Further Evidence on Exchange-Rate Volatility and Exports, Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), 144(1), 151-180.
In, F., Kim, S., Marisetty, V. & Faff, R. (2008). Analysing the Performance of Managed Funds Using the Wavelet Multiscaling Method, Review of Quantitative Finance and Accounting, 31, 55-70.
Krugman, P. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, American Economic Review, 70, 950-959.
Love, J. (1987). Export Instability in Less Develop Countries: Consequences and Causes, The Journal of Economic Studies, 14(2), 3-80.
Love, J. (1992). Export Instability and Domestic Economy: Question of Causality, The Journal of Development Studies, 28(4), 735-740.
Massell, B.F. (1970). Export Instability and Economic Structure, American Economic Review, 60, 618-630.
Naya, S. (1973). Fluctuation in Export Earning and Economic pattern of Asian Countries, Economic Development and Cultural change, 21, 629-641.
Peree, E. & Steinherr, A. (1989). Exchange Rate Uncertainty and Foreign Trade, European Economic Review, 33(6), 1241-1264.
Ramsey, J.B. (2002). Wavelets in Economics and Finance: Past and Future, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University, March, no.2002-02.
Ramsey, J.B. (1999). The contribution of wavelets to the analysis ofeconomic and financial data, Philosophical Tranctions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 357, Royal Society of London Philosophical Tranctions Series A.
Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation, Piero Sraffa (Ed.), Works and Correspondence of David Ricardo, Vol. I, Cambridge University Press, 1951: p.135.
Samuelson, Paul A. (1949). International Factor Price Equalization Once Again, Economic Journal, 181-197, Reprinted in Edward E. Leamer, ed. 2001.
Sen, S. (2010). International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature, Levy Economics Institute, P.O. Box 5000, Annandale-on-Hudson, NY 12504-5000.
Sileshi, S. (2003). The Role of Diversification in reducing Impacts of Export instability on Ethiopian economic growth: An empirical investigation, Economic policy Analyses.
Smith, A. (1986). The Wealth of Nations, London: Penguin Books.
Souter, G.N. (1977). Export Instability in the Less Development Countries, Journal of Development Economies, 4, 279-297.
Tariq, A. & Najeeb, Q. (1995). Export Earning Instability in Pakistan, The Pakistan Development Review, 34, 1181-1189.
Tegen, A. (2000). Commodity Concentration and Export Earning Instability: Evidence From African Countries, The American Economist, 34, 61-73.
Trinh, P.T.T. (2012). The Impact of Exchange Rate Fluctuation on Trade Balance in Short and Long Run, DEPOCEN, Working Paper Series, No. 23.
Ullman, E.L. (1957). American commodity flow, University of Washington Press, Seattle.
Xin, X. & Liu, J. (2008). Geographic Concentration and China’s Agricultural Export Instability, The World Economy, 31, 275-285.