برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد

چکیده

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایه‏گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار‌ـ شامل سپرده‏های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین‌ـ استفاده شده است. بدین منظور، از داده‏های مربوط به قیمت دارایی‌‌‌های مذکور طی دورة زمانی 1376 ـ 1390 استفاده شد. پس از محاسبة بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی‏ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به‏کارگیری الگوی میانگین- واریانس ترکیب بهینة دارایی‌‌‌ها استخراج شد. ریسک سبد دارایی‌‌‌ها به روش ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد در افق‌های زمانی یک‌ساله و چهارده‌ساله محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد در افق زمانی چهارده‌ساله بیشترین ریسک پورتفوی 77/43 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجة ریسک‌پذیری بالاست و افراد با درجة ریسک‏پذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمل نمی‏شوند. همچنین، در افق زمانی یک‌ساله بیشترین ریسک پورتفوی 92/16 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجة ریسک‏پذیری بالا و کمترین ریسک 13/0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد با درجة ریسک‏پذیری پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate of investment risk in an asset portfolio in Iran

نویسنده [English]

  • Faramarz Tahmasebi
Faculty member of Payam Noor University, Zanjan Khodabandeh - Department of Economics
چکیده [English]

criteria in household portfolio. To do this, the data which are related to the asset price are used including: bank deposit, bonds, stock, exchange, coin, land and housing in time period of 1997 to 2011. In this research, portfolio VaR id calculated in the confidence level of 90%, 95%, and 99% and in time periods of one year and 14 years. After calculating returns, return standard deviation, correlation coefficient among assets, VaR of every asset is extracted by using Variance- mean model, MATLAB software, and optimal mix of assets in household portfolio. Assets portfolio risk is calculated by VaR method. The result indicated that in the time period of 14 years, there is the most portfolio risk of 43/77% with the probability of 99% for high risk people and the lowest portfolio risk of Zero% with the probability of 90% for low risk people. In one year period, there is also the most portfolio risk of 16/92 with the probability of 99% for high risk people and the lowest portfolio risk of 0/13% with the probability of 90% for low risk people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Return
  • optimal portfolio
  • Value at Risk (VAR)
اقبال‏نیا، محمد (1384). «طراحی الگویی برای مدیریت ریسک سرمایه‏گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک»‌، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی‌.
جونز، چارلز پی (1391). مدیریت سرمایه‏گذاری، ترجمة رضا تهرانی و عسگر نوربخش، چ 8، انتشارات نگاه دانش.
حنیفی، فرهاد (1380). «بررسی میزان ریسک‏پذیری شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق سنجة ارزش در معرض خطر»، پایان‏نامة دکتری رشتة مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
خالوزاده، حمید و امیری، نسیبه (1385). تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران، بر اساس نظریة ارزش در معرض ریسک،تحقیقات اقتصادی، 73، 211 ـ 231.
خلیلی عراقی، مریم (1387). برآورد ریسک بازار یک سرمایه‏گذاری بر مبنای ارزش در معرض خطر، مجلة مدیریت، 19(2)، 67 ـ 80.
رادپور و همکاران (1388). مدیریت ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض خطر، انتشارات آتی‏نگر.
راعی، رضا و سعیدی، علی (1390). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، چ 6، انتشارات سمت.
رحمتی، محسن (1387). «انتخاب سبد سهام بهینه مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم‏های فرا‏ابتکاری»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زمانی و دیگران (1392). محاسبة ارزش در معرض ریسک بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریة ارزش فرین، فصلنامة بورس اوراق بهادار، 21، 115 ـ 136.
شمس و صادقی (1393). محاسبة ارزش در معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش-فیشر از توزیع نرمال (مطالعه‏ای در نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامة مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(4)، 1 ـ 20.
نوابخش و همکاران (1390). کاربرد روش‌های آماری در علوم اجتماعی (با نرم‌افزار spss)، انتشارات طحان؛ هله.
Actas, O. & Sjostrand, M. (2011).Cornish-Fisher Expansion and Value-at- Risk method in application to risk management of large portfolios, Master’s Thesis in Financial Mathematics.
Dockery, E. & Efentakis, M. (2008). An Empirical Comparison of Alternative Models in Estimating Value-at-Risk: Evidence and Application from the LSE, Int. J. Monetary Economics and Finance, 1(2), 201-218.
Engelbercht, R. (2003). A Comparison of Value-at-Risk Methods for Portfolios, Master Thesis, University of the Witwatersrand.
Maghyereh, A. & Al-Zoubi, H. (2006). Value-at-Risk under extreme values: the relative performance in MENA emerging stock markets, International journal of managerial finance, 154-172.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection, The Journal of Finance, 7, 77-91.
Pearson, Neil D. (2002). Risk budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-at- Risk, Jon Wiley and Sonse(wiley finance series).
Perignon, C., Deng, Y.Z. & Wang, Z.J. (2007). Do banks overstate their Value At Risk?, Journal of Banking and Finance, 32(5),783-794.