اشاعه سواری مجانی توسط بازیکن قدرتمند در ساختار شبکه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد اقتصاد، مدرسة اقتصادی لندن (LSE)

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

تا کنون، در ادبیات اقتصادی، بررسی‌هایی که دربارة همکاری یا سواری مجانی توسط افراد در گروه به وسیلة نظریة بازی‌ها انجام‌‌ گرفته فقط بر اساس تفکر همسانی بازیکنان گروه استوار بوده است و در بیشترِ موارد نتایج نشان‌دهندة غلبة استراتژی سواری مجانی و تک‌ریختی‌شدن مدل است. در این مطالعه به بررسی سواری مجانی در گروه در صورت ناهمسانی بازیکنان گروه در فضای شبکه‌های اتصالی دنیای کوچک پرداخته شده و از طریق موضوع بازی‏های تکاملی در نظریة بازی‌ها تفاوتِ بازیکنان با تعداد اتصالات و ارتباطات آنان با یکدیگر نشان داده شده است. بازیکنی که در گروه دارای بیشترین ارتباطات باشد قدرت بزرگ نامیده می‌شود. بنابراین، به بررسی استراتژی انتخابی این قدرت بزرگ، با توجه به شرایط و اتصالات مدل، پرداخته ‌شده است. تابع قدرت برای بررسی میزان قدرت بازیکنان در مدل تعریف ‌شده است؛ با این تابعِ قدرت میزان قدرت بازیکن قدرتمندِ گروه تقسیم‌بندی و نتایج ناشی از پیروی از استراتژی سواری مجانی توسط او ارائه خواهد شد. با توجه به میزان ارتباطات قدرت بزرگ و همچنین با توجه به ساختار شبکه‌ای مورد بررسی، اثر سواری مجانیِ قدرت بزرگ در حالت‌های مختلف بررسی می‌شود. از طریق مفاهیم و روش‌های تعریف‌شده در این مطالعه، مطالعة موردی در خصوص بررسی کاهش سقف تولید در صدوشصت‌وششمین جلسة کشورهای عضو اوپک در نوامبر ۲۰۱۴ ارائه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Strongest Players' Free Riding Strategy in Networks

نویسندگان [English]

  • Ebad Ebadi 1
  • Ghahreman Abdoli 2
1 M.Sc. , Economic, London School of Economoics, London, UK
2 Associated Professor of Economics at University of Tehran
چکیده [English]

Analyzing Free Riding Problem through static games considering homogenous players has been resulted in choosing the free riding strategy as a dominant strategy for the players. In this paper Free Riding is analyzed through cooperation game imposing non-homogenous players using network models. Players would be differentiated by their links with their neighbors in the game. Evolutionary Game theory especially small-world networks models are used for the analysis. The strongest player is the player with most links in the model. Studying the consequences of choosing free riding strategy by the strongest player is the foremost concept of this work. After proposing definition for strength of players, we continue to examine distribution of choosing Free Riding Strategy by the strongest player. Due to the strength of the well-linked player and the structure of network, results would be different in terms of having monomorphic or polymorphic final forms. In addition, we continue the discussion using the proposed model to analyze the decision which has been made through 166th OPEC meeting on Nov. 2014 regarding maintaining production level as was agreed in Dec 2011.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Riding
  • Evolutionary Games
  • Small-World Network
  • Strong Player
  • OPEC

منابع

Andreoni, James & Miller, John H.  (1990). Can Evolutionary Dynamics Explain Free Riding in Experiments?, University of Wisconsin and Santa Fe Institute.
Battaglini, M., Nunnari, S. & Palfrey, T. (2012). The Free Rider Problem: a Dynamic Analysis., National Bureau of Economic Research.
Buchanan, James M. (1965). An Economic Theory of Clubs, Economica (Blackwell Publishing), 32 (125), 1-14.
Cressman, Ross (2003). Evolutionary Dynamics and Extensive Form Gamed, Cambridge: The MIT Press.
Easley, David & John Kleinberg ( 2010). Networks, Crowds and Markets; Reasoning a bout a Highly Connected World, Cambridge University Press.
E.C. Pasour, Jr. (1981). The Free Rider as a Basis for Government Intervention, The Journal of Libertarian Studies (Fall), 459-464.
Furusawa, Taiji & Konishi, Hideo (2011). Contributing or Free-Riding? Voluntary Participation in a Public Good Economy, Theoretical Economics, 6, 219-256.
Lockwood, B. & Thomas, J. (2002). Gradualism and Irreversibility, Review of Economic Studies, 63, 993-956.
McKenzie, Alexander J. (2007). The Structural Evolution of Morality, Cambridge University Press.
Samuelson, Paul A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics, 36(4), 387-389.
Shavell, Stoeven )1987) Economic Analysis of Accident Law, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Stroebe, W., Diehl, M. & Abakoumkin, G. (1992). Social compensation and the Köhler effect: Toward a theoretical explanation of motivation gains in group productivity, In: Witte, E.H. (ed.), Understanding Group Behavior, 1, 97-65.
Watts, Duncan J. & Strogatz, Steven H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks, Nature, 393.
Webb, James N. (2007). Game Theory; Decision, Interaction and Evolution, London: Springer.