نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس‌ارشد اقتصاد

چکیده

داده‌های پیمایش هزینه و درآمد خانوار در ایران نشان می‌دهد در مناطق شهری، در سال 1390، نسبت به سال 1384، در چندک‌های بالایی و در سال‌های تحصیلی بالاتر، تغییر در لگاریتم دستمزد ساعتی نسبت به افزایش در سال‌های تحصیل کاهش یافته است. حدس اولیه از این مشاهده این است که نرخ بازدهی خصوصی آموزش، یعنی افزایش در لگاریتم دستمزد ساعتی به ازای یک سال افزایش در سال‌های تحصیلی، در چندک‌های بالایی و سال‌های تحصیل بالاتر در سال 1390، نسبت به سال 1384، کاهش یافته باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد نرخِ بازدهی خصوصی آموزش بین چندک‌های مختلف، معادلة دستمزد تعمیم‌یافتة مینسر در قالب روش رگرسیون چندک برازش شد. برای رفع مسئلة تورشِ ناشی از انتخاب نمونه نیز از روش گام دومرحله‌ای هکمن استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد تحصیلات موجب افزایش نابرابرِ دستمزد در چندک‌های بالایی و پایینی در میان مردان می‌شود؛ در حالی‌ که موجب کاهش نابرابریِ دستمزد در چندک‌های بالایی و پایینی در میان زنان می‌شود. همچنین، نرخ بازدهی خصوصی آموزش در سال 1390 نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Private returns of education in the urban araes of Iran: a quantile regression analysis

نویسندگان [English]

  • Gholamreza KeshavarzHaddad 1
  • Seyyed Meysam Noorashrafoddin 2
1 Associate Professor,Faculty ofManagement and Economics,Sharif University of Technology
2 MA Economics
چکیده [English]

Evidence from Iranian Households’ Expenditures and Income Survay(IHEIS) in urban area shows that, average of real hourly wage against the schooling years is declining in the right tail of wage distribution between 1384 and 1390 (2005 and 2011). A tentative justification for this observation is that the private rate of return to education at upper quantiles and higher years of schooling have reduced over the period. We estimate a Mincerian generalized wage equation by making use of quantile regressions with controlling for sample selection problem. Results indicate that the private rate of return to education has decreased between 1390 and 1384. Also educational attaionment reduces wage gap between the upper and lower deciles for females, however a reverse relation is observed for males.
Keywords: wage inequality, private return to education, quantile regression, sample selection bias
JEL Classification: J31, J23, J24, I21

کلیدواژه‌ها [English]

  • wage inequality
  • private return to education
  • quantile regression
  • sample selection bias

 

افشاری، زهرا (1374). محاسبة نرخ بازدهی تعلیم و تربیت در ایران، فصلنامةعلوم انسانی دانشگاه الزهرا، 13(1)، 157 ـ 174.
صالحی، محمدجواد (1384). محاسبة بازدهی سرمایة انسانی در ایران، فصلنامةپژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 11(1)، 139 ـ 166.
مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال1384 و 1390.
Agrawal, T. (2011). Returns to Education in India: Some Recent Evidence. Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR), Working Paper, 2011-017.
Angrist, J., Chernozhukov, V. & Fernández-Val, I. (2006). Quantile Regression under Misspecification, with an Application to the U.S. Wage Structure, Econometrica, 74, 539-563.
Becker, G.S. & Chiswick, B.R. (1966). The Economicsof Education and the Distribution of Earnings, American Economic Review, 56(2), 358-369.
Ben-Porath, Y. (1967). The Production of Human Capital and the Llife cycle of Earnings, Journal of Political Economy, 75(4), 352-365.
Buchinsky, M. (1994). Changes in the U.S. Wage Structure 1963-1987 Application of Quantile Regression. Econometrica, 62(2), 405-458.
Buchinsky, M. (1998). The Dynamics of Changes in the Female Wage Distribution in the USA: A Quantile Regression Approach, Journal of Econometrics, 13(1), 1-30.
Budria, S. & Moro-Egido, A.I.  (2008). Education, Educational Mismatch and Wage Inequality: Evidence for Spain, Economics of Education Review, 27(3), 332-341.
Chamberlain, G. (1994). Quantile Regression, Censoring and the Structure of Wages, in Advances in Econometrics, ed. C. A. Sims, Cambridge University Press, 171-209.
Heckman, James J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error, Econometrica, 47(1), 153-61.
Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression quantiles, Econometrica, 46(1), 33-50.
Machado, J.A.F. & Santos Silva, J.M.C. (2000). Glejser's Test Revisited, Journal of Econometrics, 97(1), 189-202.
Martins, P.S. & Pereira, P.T. (2004). Does Education Reduce Wage Inequality? Quantile Regression Evidence from 16 Countries, Labor Economics, 11(3), 355-371.
Mwabu, G. & Schultz, T.P. (1997). Education Returns Across Quantiles of the Wage Function: Alternative Explanations for Returns to Education by Race in SouthAfrica, The American Economic Review Papers and Proceedings, 86(2), 335-339.
Mincer, J. (1985). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy, 66(4), 281-302.
Mincer, J. (1974).Schooling, Experience and Earnings, New York: Columbia University Press.
Powell, J.L. (1984). Least Absolute Deviation Estimation for the Censored Regression Model, Journal of Econometrics, 25, 303-325.
Psacharopolous, G. (2004). Returns to investment in education: A global update, World Development, 22(9), 1325-1343.
Tansel, Aysit & Bircan, Fatma (2012). Wage Inequality and Returns to Education in Turkey: A Quantile Regression Analysis, Review of Development Economics, 16(1), 107-121.
Weizsacker, R.K (1993).A Theory of Earnings Disiribution, Cambridge: CambridgeUniversity Press.