سهم عامل کار از تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان،

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

بحران اقتصادی اخیر در جهان غرب، اهمیت ارتباط بین سهم عوامل تولید و رشد اقتصادی را پراهمیت ساخته است. در سال‌های اخیر به‌علت شواهد بسیار در مورد بی‌ثباتی سهم عوامل در تولید، موضوع «توزیع درآمد عواملی» جایگاه فراموش‌شدۀ خویش را باز یافته است. بسیاری از تحلیل‌گران رابطۀ رشد اقتصادی و نابرابری را از دیدگاه «توزیع درآمد شخصی» بررسی کرده‌اند، ولی ارزیابی اثر سهم عامل کار بر رشد اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. در این مقاله با استفاده از تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) اثر تغییر در سهم عوامل تولید بر رشد اقتصادی هم به‌صورت نظری و هم به‌صورت تجربی تحلیل شده است. از دیدگاه نظری در چارچوب بحث کشش جانشینی میان عوامل تولید استدلال شده است که افزایش سهم عامل سرمایه و در پی آن کاهش سهم نیروی کار موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان گفت که در جوامع مصرف‌گرا، افزایش سهم سرمایه در تولید از طریق تأثیر بر نرخ بهره، موجب افت نرخ پس‌انداز می‌شود و این امر با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه است. براساس این مطالعۀ تجربی بر پایۀ مشاهدات اقتصاد ایران در دورۀ زمانی 1370 تا 1390، فرضیه‌های مذکور رد نشده است.
طبقه‌بندی JEL: D33، E21، E22، O40، O47
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Labour Share Production and the Effect on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

 • Esmaiel Abounoori 1
 • Abolfazl Garmabi 2
1 Professor of Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University, Semnan-Iran.
2 Ph.D Student, Department of Economics, Higher Institute of Management & Planning, Tehran-Iran.
چکیده [English]

   The recent economic crisis in Western World has increased the interrelationship importance of production factors share in economic growth. In recent years according to several evidences concerning instability in production, the subject of "functional distribution of income" has found its place. Many analyst considered the relationship between economic growth and inequality from the "personal income distribution" point of views but the effect of labour factor share on economic growth have not received enough attention. In this paper the CES production function is used to analyses the effect of changes in labour production share on economic growth both theoretically and empirically. From the theoretical point of view it is shown that increase in capital production share resulting from decrease in labour share leads to reduction in economic growth rate. On the other hands, in a consumption-based society, increase in capital production share causing interest rate increase, induces reduction in saving rate and this reduces the economic growth rate. Based on empirical study observing Iranian economy during 1370-1390 (1991-2011) does not reject the hypothesis.
JEL Classification: D33, E21, E22, O40, O47
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional Distribution of Income
 • Labour Share
 • economic growth
 • Iran
 1. مرکز آمار ایران (1390). «حسابهای ملی ایران1370-1389»، مرکز آمار ایران، تهران.
 2. Alesina, A. & Rodrik, D. (1994). “Distributive Politics and Economic Growth,” Quarterly Journal of Development Economics 29:271-306.
 3. Berg A. & Sachs, J. (1988). “The Debt Crisis: Structural Explanations of Country Performance,” Journal of Economics 109:465-490.
 4. Deininger, K. & Squire, L. (1998). “New Ways Looking at Old Issues: Inequality and Growth,” Journal of Development Economics 57:259-287.
 5. Giovannoni, O. (2009). “Functional Distribution of Income, Inequality and the Incidence of Poverty: Stylized Facts and the Role of Macroeconomic Policy, United Nations Research” Institute for Development Report on Poverty Reduction and Policy Regimes.
 6. Hornstein, A., Krusell, P. & Violante, G.L. (2005). "The Effects of Technical Change on Labour Market Inequalities", in Handbook of Economic Growth, P. Aghion & S. Durlauf (eds.), Elsevier.
 7. Jones, C.I (2003). Growth, Capital Shares and a New Perspective on Production Functions.
 8. Klump, R. & Preissler, H. (2000). “CES Production Functions and Economic Growth” Scand, Journal of Economics, 102:41-56.
 9. Kowall, N. (2008). Income Distribution and Growth, Grundsteingasse. (43): 1160.
 10. Krame, H. (2010). ”The Alleeged Stability of the Labour Share of Income in Macroeconomic Theories of Income Distribution” Institute Fur Makrookonomie und Konjunkturforscung, Working Paper, No.11
 11.    Persson, T. & Tabellini, G. (1994). “Is Inequality Harmful for Growth?”, American Economic Review 84: 600-621.
 12. Ripatti, A. & Vilmunen, J. (2001). Declining Labour Share – Evidence of Change in Underlying Production Technology? Bank of Finland Discussion Papers, 10/2001.
 13. Smith, A. (1776a). The Wealth of Nations, W. Strahan and T. Cadell, London.              
 14. Smith, A. (1776b). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol.2 of the Glasgow edition, ed.by Campbell, R.H., Skinner, A.s., Todd, W.B, Oxford, Clarendon Press; New York, Oxford University Press.
 15. Tsoukis, C. & Tournemaine, F. (2011). “SOCIAL CONFLICT, GROWTH, AND FACTOR SHARES” Metroeconomica. International Review of Economics, 62(2):283-304.
 16. World Bank (2011), World Development Indicators, the World Bank.
 17. 17.  Zweimüller, J. (2000). Inequality, Redistribution and Economic Growth” Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich, Working paper. No. 31, pp.1-20.