معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا(س)

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

فوتبال پرطرفدارترین رشتۀ ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو، سهم عمده‌ای از کل بازار صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر به تعیین معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی محتوای آنها را استادان و خبرگان تأیید کردند. پرسشنامۀ اول با ۳۹ گویه، و اعتبار ۸۷/۰ (05/0>P) شاخص‌های ارزشی بازیکنان را سنجیدند و پرسشنامۀ دوم با ۴۲ گویه و اعتبار ۸۹/۰ (05/0>P)، برای تعیین شاخص‌های ارزشی باشگاه تهیه شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌های اولیه، پرسشنامۀ زوج مقیاسی AHP با ۵ مؤلفه و ۲۲ گویه تهیه و توسط ده تن از نخبگان وزن‌دهی شد. نمونه‌ها شامل پنج تیم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1392-93 بودند که برای هر یک از بازیکنان یک پرسشنامه و در مجموع 100 پرسشنامه تکمیل شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و در نرم‌افزار Eviews معادلۀ قیمت تخمین زده شد. در این معادله ضرایب برای تاکتیک ۳۳/۰، تکنیک ۱۳/۰، آمادگی جسمانی ۳۴/۰-، مقبولیت اجتماعی ۱۹/۰ و برند باشگاه ۴۵/۱، به‌دست آمد. همچنین به‌جز شاخص آمادگی جسمانی که رابطه‌ای معکوس با قیمت‌گذاری دارد، سایر شاخص‌ها ارتباط مستقیم و معنا‌داری با قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نشان داد.
طبقه‌بندی JEL : D4,Z20,C12, C13
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing Equation for Iranian Premier League Football Players

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Izadyar 1
 • Zhaleh Memari 2
 • Mir-Hossein Mousavi 3
1 MA. of Sport Management of Alzahra University
2 Assistance Professor of Alzahra University
3 Assistance Professor of Alzahra University
چکیده [English]

Football is the most popular sport in developed countries which has a major share of the total sports industry market. In this study we used to Determining the pricing equation premier of league football players of Iran based on ordinary least squares. Research tools were include of three achieved questionnaires that content validity was confirmed during the several meeting and discussed and reform with elites. The first questionnaire was prepared with 39 items and the validity index value 87% and the second questionnaire with 42 items and the validity index value 89%.
After collecting the primary questionnaires, couple scale AHP questionnaire was prepared with 5 components and 22 items that were weighted by 10 members of the elite and analyzed with using of Expert choice tool. Samples containing 5 team of superior league Iran football in the 1392-1393 season. . Then, the price equation was estimated with using ordinary least squares and Eviews software. Estimation results were showed that tactics factor 0/33, technical factor 0/13, fitness factor -0/34, social acceptance factor 0/19 and club brand factor 1/45. Therefore, except physical fitness index which have inversely related to pricing, other index have direct related with superior league football players pricing.
GEL: D4, Z20, C12, C13
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • player pricing
 • premier football league
 • AHP
 • OLS
 1.  

  1. خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا (۱۳۸۳). مقایسۀ وضعیت باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای و لیگ آزادگان با معیارهای یوفا و چند باشگاه از دیگر کشورها، سخنرانی در ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.
  2.  رستم‌زاده، پرویز؛ صادقی، حسین؛ عصاری، عباس؛ یاوری، کاظم (۱۳۹۳). اثر سرمایه‌گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، سال چهاردهم، چهارم، ۱۷۷-۲۱۰.
  3.  سلطانی، احمد (۱۳۸۸). سرمایه‌گذاری در بازیکنان فوتبال، همایش حسابداری و مدیریت مالی، اصفهان، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
  4.  سلطانی، احمد (۱۳۸۲). حسابگری و بازاریابی ورزش، دومین کنگرۀ خاورمیانه‌ای ایچ پر، آکادمی ملی المپیک.
  5.  صادقی، حسین؛ اصغرپور، حسین؛ گلچین‌فر، نازلی (۱۳۸۸). تخمین تابع تقاضای تماشای لیگ برتر فوتبال ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، سوم، ۱۸۳-۲۰۲.
  6.  کردی، محمدرضا (۱۳۸۱). بررسی دیدگاه کارشناسان، مربیان، داوران و نویسندگان ورزشی در خصوص مسائل و مشکلات فوتبال کشور با تأکید بر باشگاه‌ها، از سری مقالات ارائه‌شده در اولین سمینار علم و فوتبال، تهران.
  7.  معماری، ژاله (۱۳۸۶). مدلسازی و تحلیل آمیختۀ بازاریابی صنعت ورزش کشور (با رویکرد تصمیم‌محور)، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
  8. نادریان، مسعود؛ خدامرادی، سعید؛ باقری، میثم؛ قربانی، مهسا (۱۳۹۰). ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر براساس شاخص‌های مالی و ورزشی، مجلۀ حسابداری و مدیریت مالی، ویژنامۀ هفته پژوهش (۵۰ تا ۶۵).
  9.  یوسفی، بهرام؛ صادقی، سعید؛ نقش‌بندی، صلاح‌الدین (۱۳۹۱). روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال ۱۳۷۴تا ۱۳۸۹، نشریۀ مدیریت ورزشی، ۱۳، ۶۵-۷۹، تهران.
   1.  Launder, A. (2001). Play practice: The Games Approach to teaching  and coaching sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
   2.  Lenten et al. (2009).A Hedonic Model of Player Wage Determination from the Indian Premier League Auction. University of Canterbury. Department of Economics.
   3.  Moore, J. (2010). Premier League Pricing An investigation of spectator ticket pricing strategy of football clubs within the English Premier League. Bachelor Thesis. Aarhus School of Business.
   4.  Moran, Gray T. & George H. Mc Glynn. (1997). Cross training  for sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
   5. Roska, V. (2012).The Financial Contribution of International Footballer Trading to the Romanian Football league and to the National Economy. Theoretical and Applied Economics.
   6. Sanderson, K., Harris, F., Russel, S. & Chase, S. (2000) the economic bene fit of sport: A Review, Business and Economic Research Ltd (BERL).
   7.  Tunaru, R. & et al. (2005). An option pricing framework for valuation of football players. Review of financial economics.
   8. Tunaru, R.H. Viney. (2010).Valuations of Soccer Players from Statistical Performance Data. Journal of Quantities analysis in sports.
   9. White, A. (2000) who owns Sport the Sponsors World Sports from 2000. Play the Game.
   10.  Williams, A.M. & K. Davids. (1998).Visual search strategy, selective attention, and expertise in soccer. Research Quartety for Exercise and Sport 69: 111-28.