چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعۀ درون­زا توجه کرده­اند؛ موضوعی که تاکنون بحث­برانگیز بوده است. کاستی رهیافت­های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعۀ درون­زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچۀ ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی‌شده بر توسعۀ درون­زا در سطح منطقه و بی­توجهی به نقش متغیرهای مداخله­گر در تدوین روابط سببی از یک ­سو و ناممکن بودن تعمیم مدل­های مرسوم به کلیۀ بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی­های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعۀ درون­زای منطقه­ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائۀ تعاریف مختلف در زمینۀ توسعۀ­ درون­زای منطقه­ای به‌عنوان متغیر وابستۀ پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به‌عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعۀ اسنادی، نمایه­ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه­گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص­های برازندگی به‌دست‌آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعۀ درون­زای منطقه­ای را بیان می­کنند.
طبقه­بندی JEL:E02,J68,O18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Regional Endogenous Development Framework in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Sharifzadegan 1
 • Behzad MalekpourAsl 2
1 Assistant Professor, Department of Urban and Regional planning, Faculty of Architecture and Urban Planning,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Urban and Regional Planning, Department of Urban and Regional planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Researches in exploring of driving forces of regional endogenous development, concentrate on subjects which have been so controversial. Regional endogenous development (RED), together with other core regional development concepts, is usually focused on the sub-national regional development process of the home country. This paper attempts to conceptualize and examine regional endogenous development model for Iran’s regions. The work presented here contributes to the design of a regional endogenous model which is tested in Iran by assessing the domestic forces and drivers of development based in 30 Iranian regions. The paper introduces a conceptual model for the study and then develops and tests the model with data for the primary regions of Iran. Large and positive correlation is found between measures of latent and explanatory independent and dependent variables in the regional endogenous model. Specifically it is found that such endogenous factors as institution, human capital, entrepreneurship, leadership, innovation and resource endowment are critical driving force for achieving increased regional productivity and thus tailoring of polices to support regional endogenous development and growth.
JEL: E02, J68, O18
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional endogenous development
 • Regional Development
 • Leadership
 • Human capital
 • Institutions
 1. کلانتری، خلیل (1388). مدل­سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، فرهنگ صبا، تهران.
 2. مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی: دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار (1390)، تحلیل هزینه­های مبادله در اقتصاد ایران.
 3. محمدی، تیمور؛ امیدوار، سیروس (1394). اثرات متقابل سرمایۀ انسانی و نهادها بر فرایند رشد اقتصادی و اشاراتی برای اقتصاد ایران، فصلنامۀ پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، سال پانزدهم ش اول، ص 208.
 4. داداش­پور، هاشم، تقی­دخت، حوریه (1390). نقش شبکه­های درون‌منطقه­ای در ارتقای ظرفیت­های نوآوری منطقۀ کلان‌‌شهری تبریز، فصلنامۀ برنامه­ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی ش 6.
 5. Acs, Z. A. (2011). Global Entrepreneurship & Development Index. Cheltenham, 349 pages: Edward Elga.
 6. Acemoglu, Daron, Simon J. & James A. Robinson (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth; In Handbook of Economic Growth, Volume 1a, ed. Philippe Aghion and Steven N. Durlauf, 385-472. Amsterdam and San Diego: Elsevier, North-Holland.
 7. Adelman, I. A. (2002). Economic growth and social equity in developing countries. Stanford: Stanford University Press.
 8. Amin, A. (1995). Globalization and InstitutionalThickness in P. Healey, P.S. Cameron, S. Davaoudi, S. Graham and A. Madani-Pour(eds), Managing Cities: The New Urban Context, Chichester., New York: John Wiley and Sons.
 9. Audretsch, D. A. (2005). Entrepreneurship capital and regional growth. Annals of Regional Science, 39(3): 457-65.
 10. Audretsch, D. F. (2004). Knowledge spillovers and the geography of innovation. In: Henderson, J.V., Thisse, J.F. (Eds.), Handbook of Regional and UrbanEconomics.North-Holland: Elsevier, 2713-2739.
 11. Baldwin, R. (2003). Economic geography and public policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 12. Bardhan, A. (2006). Managing globalization of R&D: organizing for offshoring innovation. uman Systems Management 25(2):103–114.
 13. Baumol, W.J. (1990) Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive;Journal of Political EconomyVol. 98, No. 5, Part 1: 893-921.
10. Bartelsman, E. D. (2000).Understanding productivity: lessons from longitu-dinal microdata. Journal of Economic Literature 38(3):568-94.

11. Baycan, T. (2013). knoowlege commercialization and valorization in regional economic development. Massachusette,Usa: Edward Elagar.

12. Belderbos, S. L. (2011). How global is R&D? determinants of thehome country bias in R&D investments. In: Paper Presented at the DIME FinalConference, 9 April 2011., UNU-MERIT & School of Economics and Business .

13. Blakely, E. (1994). Planning Local Economic Development: Theory and Practice. 2nd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

14. Brocker, J. A. (2010). Agglomeration and growth in knowledge‐based societies: an introduction to this special issue. Annals of Regional Science, 45(1) 14-18.

15. Clark L, F. (2000). The Oxford handbook of economic geography. New York: Oxford University Press.

16. Cooke, P. (2002). Regioanl innovation system: General findings and some new evidence from biotechnology clusters. small business economics, 8(1): 159-171.

17. Cooke, P. (2003). Regional innovation systems: institutional and organizational dimensions. Research policy, 26(1): 475-491.

18. Cooke, P. (2005). Regional Transformation and Regional Disequilibrium: New Knowledge Economies and their Discontents,. Harvard university: Springer publication.

19. David, P. (2002). An introduction to the economy of the knowledge society. International Social Science Journal,9(1): 54-9.

20. Easterly, W. (2001). The lost decade: developing countriesstagnation in spite of policy reform. World Bank.

21. David, P. (2002). An introduction to the economy of the knowledge society. International Social Science Journal,9(1): 54-9.

22. Easterly, W. (2001). The lost decade: developing countriesstagnation in spite of policy reform. World Bank.

23. Esfahani, H. (2002). Institutions, infrastructure and economic growth. Journal of Development Economics 70: 443–77.

24. Feldman, M. (2000). The New Economic Geography of Innovation, Spillovers, and Agglomeration. In G. L. Clark, M. P. Feldman, & M. S. Gertler, The Oxford Handbook of Economic Geography. New York, United State: Edward Elagar.

25. Fischer, M. (2002). A Systematic Approach to Innovation’, in G. Atalickand M.M. Fischer (eds), Regional Development Reconsidered. Heidelberg: Springer Verlag, 15-31.

26. Gertler, M. S. (2003). Tacit knowledge and the economic geography of context, or The undefined tacitness of being ther Journal of Economic Geography, 3:75-99.

27. Gossling. T. R. (2007). Innovation in regions. European planning studies 15(2): 253-270.

28. Hair, J. B. (2010). Multivariate data analysis. Newyork: Princton Hall Publisher.

29. High, J. (2002) The roles of entrepreneurship in economic growth: toward a theory of total factor productivity’, in H.L.F. de Groot, P. Nijkamp and R.R.Stough (eds),Entrepreneurship and Regional Economic Development: A Spatial Perspective. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 46–77.

30. Imbroscio, D. (1995). An alternative approach to urban economic development: exploring the dimensions and prospects., Urban Affairs, 30(1):830-840.

31. Johnson, B. (1994). the learning economy. Journal of indusstry studies, 1(2): 23-24.

32. Krugman, P. (2005). Second winds for industrial regions? In D. Coyle, W. Alexander, & B. AshcroftNew Wealth for Old Nations: Scotlands Economic Prospects. Princeton: Princeton University Press.

33. Kurato, D. (1998). Entrepreneurship: A Contemporary Approach, . Forth Worth, TX: The Dryden Press.

34. Liang, Z. (2004). Regional specialization and dynamic pattern of comparitive advantage: Evidence from Chines industries. Review of urban and regional studies, 19(3):141-148.

35. Ludema, R. D. (2000). Economic Geography and the Fiscal Effects of Regional Integration. Journal of International Economics, 52(2), 331-57.

36. Maillat, D. (2001). The learning region and territorial production systems’, in B. Johansson, Ch. Karlsson and R.R. Stough (eds), Theories of. Heidelberg: Springer Verlag.

37. Maillat, D. (2001). The learning region and territorial productionsystems’, in B. Johansson, Ch. Karlsson and R. R. Stough (eds), Theories ofEndogenous Regional Growth,. Heidelberg: Springer Verlag, 255-77.

38. Malecki, E(1998), How Development Occurs: Local Knowledge, Social Capital, and Institutional Embeddedness. Savannah, GA,USA: Paper presented at the Annual Meeting of the Southern Regional Science Association.

39. Malecki, E. (2002). Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness. Urban Studie 39(6-5)929-945.

40. Malecki, E. (2004). Jockeying for Position: What It Means and Why It Matters to Regional Development Policy When Places Compete. Regional Studies38(9): 1150-1171.

41. McGee, T. (1995). System of Cities and Networked Landscapes: NewCultural Formations and Urban Built Environments in the Asia-Pacific regions. Pacific Rim Council on Urban Development, Conference Proceedings, Brisbane.

42. Michael Kitson, R. M. (2004). Regional Competitiveness:An Elusive yet Key Concept? Regional Studies, Vol. 38.9, December.

43. Miller, M. (2001). The effect of openness, trade orientation and human capital on total factor productivity. journal of development and economic .

44. Musyck, B. (2003). Institutional endowment, localized capabilities and theemergence of SMEs: from mining to recycling, the case of Freiberg. Entrepreneurship and Regional Development, 15 (October–December), 273-98.

45. Nordhaus, W. D. (2002). Productivity growth and the new economy. Brookings Papers on EconomiActivity, 2: 44-211.

46. OECD. (2000). Learning Regions and Cities: Knowledge, Learning and Regional Innovation Systems 2000. Paris: Organisation for Economic Cooperation.

47. Park, S. (1995). Networks and Competitive Advantages of New IndustrialDistricts. Paper presented to Pacific Regional Science Conference .

48. Porter, M. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review .

49. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free.

50. Porter, M. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies., 37(6&7): 549-678

51. Ranis, G. (2004). The evolution of development thinking: theory and policy, Economic Growth Center Discussion Paper 886: Yale University.

52. Reich, R. B. (1995) The work of nations: preparing ourselves for 21st century capitalism. NewYork: Vintabe Books.

53. Rosen, S. (2008). Human Capital; The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Vol.4 b.1: 98-109.

54. Scott, A. (1998) New Institutional Spaces: Flexible Production Organization and Regional Development in North American and WesternEurope. London: Pion.

55. Simmie, J. (1997). Introduction’, in J. Simmie (ed.), Network and Learning Regions. Londo: Jessica Kingsley, 1-23.

56. Solow, R. (2000). Growth Theory: An Exposition, . New York: OxfordUniversity Press.

57. Stimson, R. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Berlin: Revised edition, Springer.

58. Stough, R. (2014). Cluster Life-Cycles, Entrepreneurship and Regional Economic Development with a Case Study of the Korean Shipbuilding Cluster this contribution was presented 53rd Meetings of the Western Regional Science Association. San Diego, CaliforniaUSA in February

59. Stimson, R., Stough, R., Salazar, M. (2009), Leadership and Institutions in Regional Endogenous Development. Massachusetts,Usa: Edward Elgar.

60. Szirmai, A. (2005). Socio-Economic Development. Cambridge: Cambridge University Press.

61. Traistaru, L. N. (2002) Regional integration and specialization patterns in Spain. Regional studies , 35(4): 285-296.

62. Vazquez-Barquero, B. (2002). Endogenous Development. Networking,Innovation, Institutions and Cities. London: Routledge.

 1. Vogiatzoglou, K. (2006). Agglommoration or despersion? Industrial specialization and geographic concentration in NAFTA. Journal of international economic studies, No.2, 89-102.