انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکید بر تأثیر سهم واردات از بازار داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت‌های داخلی دارد. ازاین‌رو آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و قیمت‌های داخلی حائز اهمیت است و عوامل مؤثر بر این رابطه از جمله سهم واردات به کشور، می‌تواند مسئولان اقتصادی را در سیاستگذاری یاری کند.
با توجه به اهمیت نرخ ارز بر قیمت داخلی، در این مطالعه به بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی با تأکید بر تأثیر سهم واردات در بازار داخلی پرداخته می‌شود. در این زمینه، مورد مطالعه؛ بازار خودرو ایران است و تأثیر سهم بازار واردات بر درجۀ انتقال نرخ ارز روی قیمت داخلی خودرو طی دورۀ 1361-1390 با استفاده از روش‌های سری زمانی پرداخته می‌شود.
     در این مطالعه برای بررسی اثرگذاری درجۀ انتقال نرخ ارز از تکنیک اقتصادسنجی هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطۀ معنا‌دار بین سهم بازار و درجۀ انتقال نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی است، یعنی با افزایش سهم واردات، درجۀ انتقال نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی کاهش می‌یابد.
طبقه‌بندی JEL: L62,F31,C32, L11
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Pass-Through on the Domestic Price of Iranian Vehicle Market With Emphasis On The Import Share of The Domestic Market Impact

نویسندگان [English]

 • Alireza Kazerooni 1
 • Hossein Asgharpur 2
 • nasrin farzi 3
1 Professor of Economics, University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
3 M. A. in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

  Exchange rate has the fundamental role as one of the economy key variables in determining the domestic price. So it is important to know how is the empirical relationship between the exchange rate and domestic prices and the factors influencing this relationship.
The main objective of this study is to determine the effect of vehichel imports share on the exchange rate pass – through on domestic price of vehichels in Iran over period of 1361-1390.
  For this purpose, the model of research has been estimated by using Johansen multivariate contigration technique. The estimation results indicate that there exist a long run relationship between the market share and the exchange rate pass – through, but the exchange rate pass – through is incomplete due to the share of forigen vehichel imports in domestic vehichels market. In other words, increasing the share of imports, reduces degree of exchange rate pass – through on domestic prices.
 JEL Classification: L62, F31, C32, L11
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Market share
 • Exchange Rate Pass – Through
 • Iran Economy
 • Johansen Multivariate Cointegration
 • Vehicle Industry
 1. آمار و داده‌های بانک مرکزی (1361-1390).
 2. اصغرپور، حسین؛ سجودی، سکینه؛ اصلانی‌نیا، نسیم (1390). تحلیل تجربی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی ایران. پژوهش‌های اقتصادی، 3، 111-134.
 3. جهانگرد، اسفندیار (1385). صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران. پژوهشنامۀ اقتصادی، 23، 183- 206.
 4. حقیقت، جعفر؛ حسین‌پور، رسول (1389). اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران. پژوهشنامۀ علوم اقتصادی، 1(37)، 33-54.
 5. تشکینی، احمد (1384). تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران. فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 36، پاییز 84، 75-104.
 6. درون‌پرور، داوود؛ صادقین، علی؛ احمدی حدید، بهروز (1390). بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابت‌پذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISICدر دورۀ 1374-1386، فصلنامۀ مدیریت، 37-50.
 7. راتقی، مریم (1384). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت‌های (PM, CPI, WPI). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران، تهران.
 8. راسخی، سعید؛ ذبیهی لهرمی، المیرا (1388). رقابت‌پذیری صنعت فلزات اساسی ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، 2، 47-72.
 9. زاهدی، یعقوب (1388). «تحلیل صنعت خودروی ایران».
 10. شیخ زین‌الدین، آذر؛ بخشوده، محمد (1387). قدرت بازار خرید دام زنده و کارایی هزینه در صنعت گوشت قرمز مطالعۀ موردی صنعت کشتار دام استان فارس. فصلنامۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه، (61)، 125-143.
 11. عمرانی، محمد؛ فرج‌زاده، ذکریا (1391). قدرت بازاری و اثرات رفاهی آن در بازار صادراتی بخش کشاورزی ایران. فصلنامۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ج 4، ش 4، 113-134.
 12. گمرک جمهوری اسلامی ایران، سالنامۀ آمار بازرگانی خارجی، 1371-1390.
 13. مقدسی، رضا؛ علی شاهی، مژگان، (1386). مطالعه عوامل مؤثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی (مطالعۀ موردی‌ پسته‌ و‌ کشمش). فصلنامۀ علوم کشاورزی، 1، 21-36.
 14. موسوی محسنی، رضا؛ سبحانی‌پور، مینا (1387). بررسی انتقال اثر نرخ ارز در ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، 129- 149.
 15. میرانی، نینا (1392). تأثیر تورم بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، تبریز.
 16. نشریات مرکز آمار ایران.
 17. ولی بیگی، حسن؛ فهیمی‌فر، جمشید؛ عابدین‌زاده، محمدرضا (1383). بررسی رقابت پذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی. فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، 33، 155-194.
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18. Adolfson, M. (1999). Swedish Export Price Determination: Pricing To Market Shares?, (Working Paper), SverigesRiksbank,96, 1-53.
  19. Adolfson, M. (2001). Export price responses to exchange rate movements, Economics Letters, 71, 91–96.
  20. Allen, C. (1998). An empirical model of pricing, market share and market conduct: an application to import competition in the US manufacturing, Manchester School,66, 196-221.
  21. Banik, N & Biswas, B. (2007). Exchange rate pass-through in the U.S. automobile market: A cointegration approach, Journal of International Economics, 16, 223-236.
  22. Bernhofen, D. M. & Xu, P. (2000). Exchange rates and market power: Evidence from the petrochemical industry, Journal of International Economics, 52, 283–297.
  23. Brissimis,S.N. & Kosma,t.s. (2006). Market conduct, price interdependence and exchange rate pass-through, Working paper, 51, 2-38.
  24. Brissimis,S.N. & Kosma,t.s. (2007). Market power and exchange rate pass-through, Journal of International Review of Economics and Finance,16, 202–222.
  25. Clark, T. Kotabe, M. & Rajaratnam, D. (1999). Exchange rate pass-through and international pricing strategy: A conceptual framework and research propositions, Journal of International Business Studies, 30, 249–268.
  26. Choudhri, E. D. & Hakura. (2012). The Exchange Rate Pass-Through to Import and Export Prices: The Role of Nominal Rigidities and Currency Choice, IMF Working Paper, 12, 1-34.
  27. De Dios, Emmanuel S. & Abrenica, Ma. Joy. (2000). Trade-based Measures of Competitiveness of Philippine Manufacture.
  28. Dornbusch, R.(1987). Exchange rates and prices. American Economic Review, 77, 93–107.
  29. Dramani, John Bosco . & Tandoh, Francis. (2011). Exchange -Rate Pass Through to Import Prices: Evidence from Ghana. The African Finance Journal, 13, 110-121.
  30. Endres. W. (2004). Applied Econometric Time Series. University Of Albama, Willey Press.
  31. Feenstra, R. C., Gagnon, J. E & Knetter, M. (1996). Market share and exchange rate pass-through in world automobile trade. Journal of International Economics, 40, 187–207.
  32. Froot, K. A. & Klemperer, P. D. (1989). Exchange rate pass-through when market share matters. American Economic Review, 79, 637–653.
  33. Goldberg, P.K. & Knetter, M. (1997). Goods prices and exchange rates: what have we learned?, Journal of Economic Literature XXXV, 1243–1272.
  34. Gross, D. M. & Schmitt, N. (2000). Exchange rate pass-through and dynamic oligopoly: An empirical investigation, Journal of International Economics, 52, 89–112.
  35. Haryo, A. & Titik, A. (2000). Understanding the Patterns of Trade in the ASEAN Automotive Industry in the First Half the 1990s, Center for Strategic and International Studies, Jakarta CSIS Working Paper, Series,WPE (056).
  36. Jimborean, Ramona. (2013). The Exchange Rate Pass-Through in the New EU Member States, Economic Systems, Elsevier, 37(2), 302-329.
  37. Kent, B. & F. Dwyer. (1993). Pass-Through Exchange Rate. IMF Working Paper, 12, 1- 40.
  38. Lin, P.C. & Wu, C.S. (2012). Exchange Rate Pass-Through in Deflation: The Case of Taiwan, International Review of Economics and Finance, 22(1), 101- 111.
  39. Magee S. (1973). pass – through and devalition. Brooking Paper In Economic Activity, vol. 12, 303- 323.
  40. Menon, J. (1994). The theory of exchange rates and traded good prices in the short-run, Economical International, 47, 55– 68.
  41. Olive, M. (2004). Pricing behaviour in Japanese manufacturing: a comparative Study, Japan and the World Economy, 16, 417-429.
  42. Parker, M., Wong, B. (2014). Exchange rate and commodity price pass-through in New Zealand.Reserve Bank of New Zealand Analytical Note, 1-18.
  43. Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms, European Economic Review, 44, 95–104.
  44. amar.Sci.org ir
  45. www.bls.gov
  46. www.cbi.ir
  47. www.hajarian.com
  48. www.irica.gov.ir