اندازه گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی شکر ایران در مقابل سیاست صادراتی برزیل با رویکردی بر نظریه بازیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

3 استادیار، مدیر گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

چکیده

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده در سطح جهان می باشد که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی است و یک کالای استراتژیک محسوب می شود. در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی بر نظریه بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیل تحلیل شود. همچنین تاثیر تغییرات قیمت جهانی و تعرفه وارداتی ایران، روی رفاه اجتماعی ایران و برزیل بررسی گردد. داده های مورد بررسی در این تحقیق طی دوره زمانی 1391-1360 مورد استفاده قرار گرفتند که پس از انجام دادن آزمونهای مورد نیاز، توابع مورد نظر از طریق سیستم معادلات همزمان (3SLS) تخمین زده شدند. نتایج حاصل از محاسبه رفاه در چارچوب نظریه بازیها حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت جهانی و کاهش 10 درصدی نرخ تعرفه به ترتیب برای برزیل و ایران بود که مازاد رفاهی برابر با 5/759 دلار برای برزیل و 194- دلار برای ایران به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Measuring social welfare resulting of Iran, s suger imported tariffs comported to an export tax policy in brazil using a game theory approach "

نویسندگان [English]

  • sodabeh ahmadi 1
  • Mehdi Basirat 2
  • Alireza Gorgorzadeh 3
چکیده [English]

Sugar, including processed goods in the world in the raw material for the production of agriculture and it is a strategic commodity. The intent of this research is to approach the game theory to analyze the relationship between import and export of sugar, Iranian and Brazil. The impact of changes in world prices and import tariffs, the welfare of the Brazilian study. The data used in this study during the period 1981-2012. After peforming the required test, the desired function through a system of simultaneous equation(3SLS) were estimated. The result of calculating welfare in the context of game theory suggest, 22 percent increasein in world prices and reduction tariff rote of 10 percent, resepectively, Brazil and Iran to the welfare surplus equal to 795/4 of dollar to Brazil and -194 $ for Iran will follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nash equilibrium
  • Simultaneous Equation
  • Strategy
  • World prices
اسداللهی‌پور، فرشته (1391). «بررسی تأثیر رفتار قیمتی ایران بر بازار اقتصادی داخلی و جهانی ذرت دانه‌ای: تأکید بر روش نظریة بازی‌ها»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.
احمدیان، علی (1384). «بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های تولید و محاسبة قیمت تمام‌شدة دانة روغنی سویا، ذرت، نیشکر و استحصال آن‌ها در کشور ایران و برزیل»، مؤسسة پژوهش‌های بازرگانی، وزارت بازرگانی.
پیروز، الهام و محمود نادری (1388). «بررسی بازار جهانی و داخلی شکر و ارائة راهکار جهت بهبود عملکرد در کشور»، مجلة بررسی‌های بازرگانی، شمارة 36، صفحات 2-25.
تعالی‌مقدم، آزاده، مرتضی بستام، و علیرضا کرباسی (1391). «تعیین الگوی کشت بهینة محصولات باغی با استفاده از نظریة بازی (مطالعة موردی: استان خراسان رضوی)»، هشتمین همایش دوسالانة اقتصاد کشاورزی ایران، کشاورزی پایدار، و امنیت غذایی سیاست‌ها و راهبردها، صفحات 1967-1978.
حسینی، سیدصفدر، حبیب شهبازی، و اکرم عباسی‌فر (1386). «بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 34، صفحات 145-160.
سایت انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران.
سلیمانی سه‌دهی، مجتبی (1390). زنجیرة تأمین صنعت قند و شکر در ایران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ دوم.
شیخ‌ زین‌الدین، آذر و محمد بخشوده (1391). «کاربرد نظریة بازی‌ها در اندازه‌گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفة وارداتی برنج ایران در مقابل مالیات صادراتی تایلند»، مجلة اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة 78، صفحات 197-210.
طلوعی، علی، محمد باشکوه، و فرزاد ستاری (1392). «نقش تنظیم بازار در زنجیرة تأمین صنعت قند و شکر در کشور»، مجموعه مقالات اولین همایش علمی داخلی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان.
صدیقی، اچ. آر. و کی. ا. لاولر (1386). اقتصاد‌سنجی رهیافت کاربردی، ترجمة شمس‌الله شیرین‌بخش، انتشارات آوای نور.
عبدلی، قهرمان (1390). نظریة بازی‌ها وکاربرد آن (بازی‌های ایستا و پویا با اطلاعات کامل)، انتشارات جهاد کشاورزی واحد تهران، چاپ سوم.
فاطمی، متین و سعید یزدانی (1381). «اثرات آزادسازی تجارت محصولات دامی بر رفاه اقتصادی در ایران، مطالعة موردی مرغ و تخم مرغ»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل.
کارگزاری بهمن (1390). گزارش ارزیابی شرکت شهد (قند خوی).
محمودی، ابوالفضل و مهدی کاظم‌نژاد (1385). «مقایسة حمایت‌های حاکم بر صنعت قند و شکر در جهان و ایران (تبیین چالش‌ها و معرفی راهکارها)»، مؤسسة پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، بیست و ششمین دورة سمینارهای سالانه به کارخانه‌های قند و شکر ایران.
Adeoy, I. B. & S. A. Yusef (2012). ‘Application of game theory to horticultural crop in south-west Nigeria’, ARPN, (7)5, 372-375.
Agnes, Q. Pudjiastuti. (2013). ‘Chang effect of sugar import tariff in indonessia Russion’, journal of agricultural and socio-Economic sciences, (15) 3, 31-38.
Ozkan, B. & H. Akcaoz (2001). Game theory and its application to field crops in Antalya province, department of agricultural economics, Antalya.
Fao database: http/opp.foa.org.
Lee, D .S. & P. L. Kennedy (2002). A game theoretic analysis of v.s rice export policy: the case of Japon and Korea , presented at the annual meeting of the American Agriculture Economics Association, log Beach California, 28-31.
Nicita, A. (2009). ‘The price effect of tariff liberalization: measuring the impaction household welfare’, journal of Development Economics, 89, 19-27.
Nkosazana, N. Mashini & Herman van schalkwyk. (2005). poster paper prepared for agriculture economics conference, Gold coast, Astralia.
Makki, S. & T. Luther (1993). Agricultural trade negotiation as a strategic game , Department of agricultural economics and rural sociology, the chio state unevercity, 2120 syffe road (1994)10, 71-80.
Rustam, Rizal (2009). ‘Effect of import tariff implementation policy on refind sugar product competitiveness in Indonesia’, Agro Science journal of tropical Agriculture, Food, Environment and Extension (8)3, 190-194.
www.USDA.gov/