دوره و شماره: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 115، تابستان 1395، صفحه 249-493 
8. واکاوی فضایی روند تورم مواد غذایی در ایران

صفحه 347-456

سعید صمدی؛ مژگان سلیمانی؛ ایمان کی فرخی