دوره و شماره: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 115، تابستان 1395، صفحه 249-493