ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در روستاهای مناطق جنوبی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه الزهرا

2 استادیار دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

انرژی الکتریکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشری برای دستیابی به توسعه است و به‌همین‌منظور برق‌رسانی به روستاهای کشور از اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود. در این تحقیق با بهره‌گیری از شاخص‌های ارزیابی اقتصادی دو روش گسترش شبکه سراسری برق و کاربرد سیستم‌ فتوولتائیک خورشیدی از جهت تخصیص بهینه‌ی منابع اقتصادی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. محاسبه شاخص‌های ارزیابی اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط عدم پرداخت یارانه از طرف دولت، این دو روش صرفه اقتصادی نداشته و دارای ارزش خالص فعلی منفی هستند. گاهی دولت‌ به منظور تحقق اهداف عدالت اجتماعی اقدام به برق‌رسانی به روستاها با این شرایط می‌کند، در چنین شرایطی پرداخت یارانه برای دستیابی به ارزش خالص فعلی مثبت تنها راه‌حل است. در این تحقیق روش کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی پیشنهاد شده است، زیرا خالص ارزش فعلی منفی کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of solar energy system for southern Iran’s villages : Case Study Baghtaj Village( Dashtestan Bushehr)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Bahmani 1
  • Nafiseh Behradmehr 2
چکیده [English]

Developing electrical Energy is one of the basic needs for development, so equipping the rural regions and villiages is one of the main responisiblities of thirdworld countries. in this study, we used economic evaluation indexes to compare electrification to Baghtaj village by power grid expansion and application of solar photovoltaic systems. Economic evaluation indexes suggests that in the absence of government subsidies for these two methods, none of these ways are economical and they have negative net present value. governments in order to achieve the goals of social justice must implement such projects with negative net present value. in such circumstances, government subsidies for the difference between the desired values of a unit of electricity from power plant to achieve a positive net present value. We assume this precondition to electrification, using a solar photovoltaic system, because it has less negative net present value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Energy
  • Solar Energy
  • Solar photovoltaic system
  • electricity Grid
  • Economic Analysis
احمدی، محمد (1392). آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، تهران، انتشارات آریانا قلم، 318-324.
ترازنامة انرژی (1390). معاونت امور برق و انرژی، تهران، نشر دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، 280-274.
خوش‌اخلاق، رحمان، علیمراد شریفی، و میثم کوچک‌زاده (1384). «ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 7، شمارة 24، 171-192.
سلطانی مهاجر، ابراهیم (1387). «بررسی صرفة اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در استان قم»، 64-86، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
یوسفی، سعید (1383). «ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی‌های نو در روستاهای کشور با تأکید بر انرژی خورشیدی و برق آبی کوچک»، 50-77، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
Liebenthal, A., S. Mathur, & Herbert wade (1994). Solar energy: Lessons from the Pacific Island experience World Bank Technical paper, 244, 11-23.
Severin, Borenstein (2005). “Valuing the Time-Varying Electricity Production of Solar Photovoltaic Cells”, Center for the Study of Energy Markets UC Berkeley, 7-11.
Severin, Borenstein (2008). “The Market Value and Cost of Solar Photovoltaic Electricity Production”, Center for the Study of Energy Markets UC Berkeley, 8-17.