کاوشی در زمینۀ تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس‌ ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

بچکیده:
برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود‌رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده‌های سالانه دوره (1393-1346) می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه‌مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند‌مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An inquiry into the impact of current and capital government expenditure on the GDP in the short-run and long-run in the Iranian Economy: an application of The Bounds Testing Approach

نویسندگان [English]

  • HASSAN KHODAVAISI 1
  • Ahmad Azzati Shourgoli 2
چکیده [English]

Abstract
A number of economists argue that the capital expenditure has a positive impact and the current expenditure has negative impact on output while others believe that the government expenditure, regardless of being current or capital spending, has a negative impact on the economy. In this direction, this paper tries to investigate the impact of current and capital government expenditure on output using ARDL approach with annual data for the Iranian economy during 1346-1393. The results indicate that in the short-run both current and capital expenditure, with one delay, have a significant negative impact on GDP while in the long-run both current and capital government have a significant positive impact on GDP. We also show that the size of the estimated parameter of the capital expenditure is twice larger than the size of the estimated parameter of the current expenditure. Using Lumsdaine-Papell test, we show that there is a structural break in the Iranian economy in 1352 (at that time the first oil-shock happened and the oil revenue increased and as a result both government expenditure and inflation increased). In order to accommodate this break we add a dummy variable to the model and we also show that when both current and capital spendings are accompanied by inflation will have a negative impact on output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: current spending
  • Capital spending
  • ARDL model
  • Barro growth model
ابونوری، اسمعیل؛ سعید کریمی پتانلار و محمدرضا مردانی (1389). «اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خودرگرسیون برداری»، پژوهش‌‌نامة اقتصادی، ش 21، 81-112.
جعفری صمیمی، احمد؛ زهرا میلاعلمی و شهریار زروکی (1392). «بررسی اثربخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان‌ها با داده‌های ترکیبی پویا و روش GMM سیستمی»، فصلنامة تحقیقات اقتصادی، دورة 48، ش 1، 61-79.
 حسینی، سید مهدی؛ علیرضا عبدی؛ علیرضا غیبی و ایمان فدایی (1387). «ترکیب اجزای مخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی با تأکید بر امور و فصول بودجة عمومی دولت»، فصلنامة پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 47، صص 37-63.
 حیدری، حسن و لسیان سعیدپور (1393). «تجزیه‌وتحلیل تأثیر شوک‌های سیاست مالی و ضرایب فزایندة مالی در چارچوب مدل کینزین‌‌های جدید»، فصلنامة علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، سال پنجم، ش 20،  61-78.
رهبر، فرهاد و مصطفی سرگلزایی (1390). «بررسی آثار سیاست‌‌های مالی بر رشد و فقر طی دورة 1386-1363»، فصلنامة تحقیقات اقتصادی، دورة 46، ش 3، 89-110.
 سعدی، محمد‌‌رضا؛ عریانی، بهاره؛ موسوی، میرحسین و معصومه نعمت‌پور (1389). «تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، ش 3،  145-173.
 صادقی، سید کمال (1393). «بررسی رابطة بلندمدت بین مخارج آموزشی، بهداشتی، امنیت و رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی رهیافت حداقل مربعات پویا»، فصلنامة برنامه‌ریزی و بودجه، سال 21، ش 80، 113-136.
 عرب مازار، علی‌اکبر و فرشته چالاک (1389). «تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامة تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ش 91، 121-140.
 لطفعلی‌‌پور، محمدرضا؛ یدالله آذرین‌‌فر، و رؤیا محمدزاده (1391). «بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران»، نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی، ش 2، 88-96.
مجدزاده طباطبایی، شراره و فاطمه نعمت‌‌اللهی (1389). «تأثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی؛ مطالعة موردی اقتصاد ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، سال 17، ش 53،  25-44.
مشیری، سعید (1381). «مروری بر تحولات آموزش و پژوهش در اقتصاد کلان در جهان و ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 11،  11-53.
 Accinelli, E. & Brida, J. (2007). Population growth and the Solow-Swan model, International Journal of Ecological Economics & Statistics (IJEES), Vol. 8, No. S07, pp. 54-63
 Aladejare, S. Adeniyi (2013). Government spending and economic growth: evidence from Nigeria, MPRA Paper No. 43916.
 Barro, R. J (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth, THE Journal of POLITICAL ECONOMY, Vol. 98, No 5, 103-125.
 Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X (2004). Economic growth, second edition. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.
 Bose N., Haque M. E. & Osborn D. R. (2003). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries, Center for Growth and Business Cycle Research, School of Economic.
 Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. F. (1996). The composition of the public expenditure and economic growth, Journal of Monetary Economics (37), pp.313-344
 Freidman, M (1968). The role of monetary policy, American economic review, 1-17.
 Georgantopoulos, A., & Tsamis, A. (2010). The Interrelationship between Money Supply, Prices and Government Expenditures and Economic Growth: A Causality Analysis for the Case of Cyprus, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 5 (3), pp.115-128.
 Greenwald, B. C., & Stiglitz, J. E (1987). “Keynesian, New Keynesian and New Classical Economics, Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 39, No. 1 (Mar., 1987), pp.119-133.
 Gregoriou, A. & S. Ghosh. (2009). “The Impact of Government Expenditure on Growth: Empirical Evidence from a Heterogeneous Panel, Bulletin of Economic Research, 61(1), pp. 95-102.
 Irfan, M., Attaari, J., Attiya Y. & Javed. A. Y. (2013). “Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010, Procedia Economics and Finance, 5 (2013), pp.58-67.
 Koskela, E., & Virén, M. (2000). “Is there a Laffer curve between aggregate output and public sector employment?, Empirical Economics, 25(4), 605-621.
 Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). “Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans, The Journal of Political Economy, pp.473-491.
 Lumsdaine, R. L. & D.H. Papell (1997). “Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis, Review of Economics and Statistics, Vol. 79, No. 2, pp.212-218.
 Muhammad, S. D., Wasti, S. K. A., Hussain, A., & Lal, I. (2009). “An Empirical Investigation between Money Supply, Government Expenditure, output & Prices: the Pakistan Evidence, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 17, pp.60-68.
 Narayan, P.K. (2005). “The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests, Applied Economics, Vol. 37, pp.1979-1990.
 Perron, P. (1997). “Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables, Journal of Econometric, Vol. 80, pp.355-385.
 Pesaran, M. H., Shin, Y. & R. J. Smith (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, pp.289-326.
 Teles, V. K., & Mussolini, C. C. (2014). “Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth, European Economic Review, 66, pp.1-15.