بررسی رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد ‏اقتصادی در استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر ‏حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و ‏فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد ‏اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می‌گیرد. علاوه ‏بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی ‏همدیگر را تکمیل می‌کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه ‏هستند.‏
این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد ‏اقتصادی در استان‌های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت ‏کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان‌های ایران طی دوره ‏زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری ‏برای داده‌های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی ‏به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی استان‌ها به ‏عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان ‏می‌دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) ‏در کوتاه مدت و بلندمدت در استان‌های ایران وجود دارد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Short and Long Run Causality between Financial Development ‎and Economic Growth in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Zahra Dehghan Shabani
  • Rouhollah Shahnazi
Assistant Professor, Department of Economics, School of Economy, Management ‎and Social Sciences, Shiraz University
چکیده [English]

The relationship between economic growth and developments in the ‎financial sector has been one of the most discussed areas in economics ‎for a long time; and the direction of causality – whether financial ‎development causes economic growth or vice versa – is by no means a ‎settled issue.‎
This paper investigates the short- run and long-run Granger causality ‎between financial development and economic growth in Iranian ‎Provinces during the period 1991–2011. ‎
More specifically, in the first stage, we use a Fully Modified Ordinary ‎Least Squares (FMOLS) method to estimate our long-run panel data ‎model. In the next stage, Generalized Method of Moments (GMM) is ‎used to examine Granger Causal relationship between each pair of ‎variables. The results suggest the existence of bidirectional short-run ‎and long-run Granger causality between financial development and ‎economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • economic growth
  • Granger Causality in Panel ‎Data
  • Fully Modified OLS
  • Generalized Method of Moments. ‎
ابونوری، عباسعلی و منیژه تیموری (1392). «بررسی اثر توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه­ای بین کشورهای OECD و UMI»، پژوهش­های رشد و توسعۀ اقتصادی، (11)3، 29-40.
اکبریان، رضا و سید محسن حیدری‌پور (1388). بررسی تأثیر توسعۀ بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1386-1345»، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، (3)9، 43-63.
تقوی، مهدی؛ باقری پرمهر، شعله و پریسا مهاجری (1390). «بررسی وجود شکست ساختاری در رابطۀ میان توسعۀ مالی و رشد اقتصادی و استخراج میزان بهینۀ ارائۀ تسهیلات بانکی به بخش خصوصی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، (4)1، 37-54.
تقوی، مهدی؛ امیری، حسین و عادل محمدیان (1390). «توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM »، مجلۀ دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار. 10، 63-82.
سلیمانی، بهزاد و بهزاد امیری (1388). «توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه»، فصلنامۀ اقتصاد مقداری، (4)6، 145-125.
سلیمی فر، مصطفی؛ رزمی، سیدمحمود جواد و محمد علی ابوترابی(1389). «بررسی رابطۀ علی شاخص‌های توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی های اقتصادی) (1)7، 75 - 103.
شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور (1392). «تأثیر آستانه­ای توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت»، پژوهش­های رشد و توسعۀ اقتصادی، (12)3، 21-38.
فطرس، محمدحسن؛ نجارزاده نوش‌آبادی، ابوالفضل و حسین محمودی (1389). «بررسی رابطۀ توسعۀ مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از روش تحلیل عاملی»، فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، (56)18، سال 18،  73-94.
کازرونی، علیرضا (1382). «رابطۀ بین توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تجربیات ایران»، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکدۀ پولی و بانکی، تهران.
منصف، عبدالعلی؛ ترکی، لیلا و جابر علوی (1392). «تحلیل اثر توسعۀ مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت­استرپ (1990- 2010)»، پژوهش­های رشد و توسعۀ اقتصادی، (10)3، 73-92.
Adu, G., Marbuah, G., & Mensah, J. T. (2013). Financial development and economic growth in Ghana: Does the measure of financial development matter?. Review of Development Finance, 3(4), 192-203.
 Anwar,S., Cooray,A. (2012). Financial development, political rights, civil liberties and economic growth: Evidence from South Asia. Economic Modelling, 29, 974–981.
Arellano, M.  &  Bond,  S.  (1991).  Some  Tests  of  Specification  for  Panel  Data:  Monte  Carlo Evidence  and  an  Application  to  Employment Equations.  The  Review  of  Economic  Studies, 58(2), 277-297.
Baltagi,  B.H.  (1995).  Econometric  Analysis  of  Panel Data. New York: John Wiley & Sons.
Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data. Wiley. Com   
Beck, T., Levine, R., &Loayza, N. (2000).Finance and the Sources of Growth.Journal of financial economics, 58(1), 261-300.
Calderón, C., & Liu, L. (2003).The direction of causality between financial development and economic growth. Journal of Development Economics, 72(1), 321-334.
Chang, S. H., & Huang, L. C. (2010). The nexus of finance and GDP growth in Japan: Do real interest rates matter?.Japan and the World Economy, 22(4), 235-242.
Chandavarkar, A., 1992. Of finance and development: neglected and unsettled questions. World Development, 22, 133–142.
Colombage, S.R.N., 2009. Financial markets and economic performances: empirical evidence from five industrialized economies. Research in International Businessand Finance.23, 339–348.
Dorrucci, E., Meyer-Cirkel, A., Santabarbara, D., 2009. Domestic Financial Developmentin Emerging Economies Evidence and Implications. Occasional Paper Series, No: 102,European Central Bank. http://ssrn.com/abstract_id=1325243.
Eslamloueyan, K., & Sakhaei, E. A. (2011). The short run and long run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Iranian Journal of Economic Research, 16(46), 61-76.
Gregorior, J., & Guidotti, P. (1995). Financial development and economic growth. World Development, 23,433–448.
Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011). Financial development and economic growth: New evidence from panel data. The Quarterly Review of economics and finance, 51(1), 88-104.
Hsiao,  C.  (1986).  Analysis  of  Panel  Data. Cambridge: Cambridge University Press
Jalil, A., Feridun, M., & Ma, Y. (2010). Finance-growth nexus in China revisited: New evidence from principal components and ARDL bounds tests. International Review of Economics & Finance, 19(2), 189-195.
Kar, M., Nazlıoğlu, Ş., & Ağır, H. (2011). Financial development and economic growth nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis. Economic Modelling, 28(1), 685-693.
King, R.G., Levine, R., 1993a. Finance and growth: Schumpeter might be right? Quarterly Journal of Economics. 108 (3), 717–737.
King, R.G., Levine, R., 1993b. Finance, entrepreneurship, and growth: theory and evidence. Journal of Monetary Economics. 32 (3), 513–542.
Khan, M.S., Senhadji, A.S., 2003. Financial development and economic growth: a review and new evidence. Journal of African Economies . 12 (supp 2), 89–110.
Kose, M.A., Prasad, E.S., Rogoff, K., Wei, S., 2010. Financial globalization and economic policies. In: Rodrik, D., Rosenzweig, M. (Eds.), Handbook of Development Economics, Vol. 5. Elsevier B.V, pp. 4283–4359
Levine, R., 2005. Finance and Growth: Theory and Evidence. In: Aghion, P., Durlauf, S.(Eds.), Handbook of Economic Growth. Elsevier Science, Netherlands, pp. 865–934.
Liang, Q., &Teng, J. Z. (2006). Financial development and economic growth: Evidence from China. China economic review, 17(4), 395-411.
Lucas, R.E., 1988. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics. 22, 3–42.
McKinnon, R.I., 1973. Money and Capital in Economic Development. Brookings Institution, Washington.
Menyah, K., Nazlioglu, S., & Wolde-Rufael, Y. (2014). Financial development, trade openness and economic growth in African countries: New insights from a panel causality approach. Economic Modelling, 37, 386-394.
Pagano, M. (1993). Financial markets and growth: an overview. European economic review, 37(2), 613-622.‏
Patrick, H.T., 1966. Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic Development and Cultural Change ,14, 174–189.
Pesaran, M.H.(2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Paper 1229; IZA Discussion Paper 1240.[970]
Robinson, J., 1952. The Generalization of the General Theory, the Rate of Interest and Other Essays. Macmillan, London, pp. 67–142.
Schumpeter, J.A., 1911. The Theory of Economic Development; an Inquiry into Profits,Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Translated by Opie, R. HarvardUniversity Press, Cambridge, p. 1934.
Shaw, E.S., 1973. Financial Deepening in Economic Development. Oxford University Press, New York.
Westerlund, J., 2005. New simple tests for panel cointegration. Econometrics Reviews. 24, 297–316.
Wolde-Rufael, Y. (2009). Re-examining the financial development and economic growth nexus in Kenya.Economic Modelling, 26(6), 1140-1146.
Zhang, J., Wang, L., & Wang, S. (2012). Financial development and economic growth: Recent evidence from China. Journal of Comparative Economics, 40(3), 393-412.