بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی کمی شوک‌های وارد بر اقتصاد ایران و اندازه‌گیری اهمیت هر یک از آن‌ها در رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 است. برای این منظور، از مفهوم شکاف[1] که توسط چاری، کهو و مک گراتن[2] (۲۰۰۷) مطرح شده است استفاده می‌شود. در این پژوهش علاوه بر چهار شکاف متداول که توسط چاری، کهو و مک گراتن (۲۰۰۷) معرفی شده است، شکاف دیگری- شکاف تجارت - تعریف می‌شود. هدف از معرفی این شکاف‌، مدل کردن اصطکاک‌های موجود در مسیر تأمین مواد واسطه‌ای وارداتی توسط بنگاه‌هاست که در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت‌های تجاری و نوسانات ارزی افزایش یافته‌است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد، شکاف بهره‌وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه‌های تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح  رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 نداشته است. اما زمانی‌که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج می‌شود و تنها اثر تحریم‌ها در شکاف تجارت باقی می‌ماند، شکاف تجارت، بخشی از کاهش تولید در سال ۱۳۹۲ را توضیح می‌دهد. همچنین افزایش موانع تجارت در سال‌ ۱۳۹۱ به‌طور عمده ناشی از افزایش نرخ ارز و در سال ۱۳۹۲ ناشی از تحریم‌ها است.
طبقه‌بندی: E32,E37[1]. wedge


[2]. Chari, Kehoe, and McGrattan (2007)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Sanctions on Iran's Economy 1391-1392

چکیده [English]

We describe a simple model that fits well with Iranian economy, and extends a methodology which Chary at el. (2007) demonstrated. In addition to four traditional wedges, we introduce additional Trade wedge. We then evaluate the contribution of these wedges to the fluctuations in Iran during last three years. Because of international sanction, trading cost increases, and firms have difficulty to importing intermediate goods, which is used in production lines. The significance of which is measured by Trade wedge. The results show that efficiency wedge accounts fluctuations in output. Trade wedge unable to explain fluctuations in output, but by extracting the effect of the fluctuation of nominal exchange rate it accounts for recession in 2013. The fluctuation of nominal exchange rate in 2012 is the cause of increase in trade barrier, and international santions are the cause of increase in trade barrier in 2013.  
JEL Classification: E32; E37

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Business Cycles
  • Sanction
  • Recession
  • friction
  • wedge
رحمتی، محمد حسین، مدنی‌زاده، سید علی، جباری، مسعود و کریمی‌راد، علی (۱۳۹۵). حسابداری چرخه‌های تجاری: رکود تورمی ایران، فصلنامة برنامه و بودجه.
Chari, Varadarajan V., Kehoe, Patrick J., & McGrattan, Ellen R.  (2005). Sudden stops and outputd drops, AER,95.2,381-400
Gali, J. (1996). Technology, employment, and the business cycle: Do technology shocks explain aggregate fluctuations, National bureau of economic research, 5721.