دوره و شماره: دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 116، پاییز 1395، صفحه 517-757 
2. شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران (با به‌کارگیری الگویALP)

صفحه 541-567

10.22059/jte.2016.58941

فرهاد ترحمی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور


3. بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲

صفحه 569-594

10.22059/jte.2016.58938

محمد حسین رحمتی؛ علی کریمی راد؛ سید علی مدنی زاده


10. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

صفحه 735-756

10.22059/jte.2016.58948

مهدی صارم؛ حسین مرزبان؛ منصور زیبایی؛ روح اله شهنازی