تاثیرنوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات استراتژیک

2 دانشگاه سمنان

چکیده

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت هر کشور نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ونزوئلا طی سالیان اخیر، هدف مقالة حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، داده‌های سالانه برای سال‌های 1362تا 1392می‌باشد. در این پژوهش، متغیّر نوسانات نرخ ارز از جزء اخلال‌های مدل گارچ[1] (GARCH) محاسبه و برای انجام این پژوهش از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده[2] (ARDL) و مدل تصحیح خطا[3] (ECM) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه‌مدت تأثیر معنی‌دار و منفی بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد، ولی در بلندمدت اثر معنی‌داری بر صادرات مشاهده نمی‌شود، لذا با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائة اطلاعات شفاف دربارة روند تغییرات آیندة نرخ ارز، می‌توان درآمد حاصل از صادرات را افزایش دهد.
طبقه بندی JEL: F31، F22،C22[1]. Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity


[2]. Autoregressive Distributed Lag


[3]. Error Correction Model

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of exchange rate volatility on bilateral trade between Iran and Venezuela

نویسندگان [English]

 • hadis joudaki 2
 • alireza erfani 2
1 Strategic Research Center
2 semnan university
چکیده [English]

Exchange rate and national income of countries trading with each other are among the most important factors affecting each country's trade. Considering the political and economic ties between Iran and Venezuela in recent years, the goal of this paper was to investigate the effect of exchange rate volatility on exports of Iran to Venezuela. Data used in this research include annual data for the period of years 1362-1392. The uncertainty variable of exchange rate is calculated through the residuals of generalized auto-regressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model, while autoregressive distributed lag (ARDL) and error co‌rrection model (ECM) are applied. The results indicate that the uncertainty coefficient of exchange rate is significant and negative in the short-run for exports model. However, in the long-run, it has no significant effect on exports. Also, the coefficients of GDP and exchange rate variables in the long-run are significant at the significance level of 95 percent, while in the short-run, coefficient of exchange rate has no significant effect on exports.
JEL Classification: F31, F22, C22 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Exchange Rate Volatility
 • Export
 • Iran
 • Venezuela
 • ARDL Method
 1. آقایی، کیومرث، جباری، امیر و کریمی، محمد (1387). بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز طی سال‌های 84- 1349. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، شمارة 2.

 2. تشکینی، احمد (1384).اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. تهران: انتشارات مؤسسة فرهنگی دیباگران، چاپ اول.

 3. حیدری، حسن، زارعی، فاطمه (1391). بررسی روابط تجاری ایران با مهم ترین شرکای تجاری آسیا با تمرکز بر آزمون منحنی جی. فصلنامة مدل‌سازی اقتصادی، سال ششم، شمارة 2.

 4. راسخی، سعید، شهرازی، میلاد و عبداللهی، محمدرضا (1391). اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران. پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، شمارة 7.

 5. سالنامۀ آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های مختلف، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران.

 6. کرمی، آیت الله و زیبایی، منصور (1387). اثرات نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم.

 7. گجراتی، دامودار (1378). مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمة حمید ابریشمی، دانشگاه تهران.

 8. مهرآرا، محسن (1385). برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران. پژوهشنامة اقتصادی، شماره 21.

 9. نوفرستی، محمد (1378). ریشة واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. چاپ اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

 10. Baek, J. (2013). Does the exchange rate matter to bilateral trade between Korea and Japan? Evidence from commodity trade data, Economic Modelling, Vol.30.

 11. Cote, A. (1994). Exchange rate volatility and trade: a survey, Bank of Canada Working Paper, 94-95.

 12. Halicioglu, F. (2008). The bilateral J-curve: Turkey versus her 13 trading partners, Journal of Asian Economics, Vol.19, Issue 3.

 13. Nishimura, Y., & Hirayama, K. (2013). Does exchange rate volatility deter Japan-China trade? Evidence from pre-and post-exchange rate reform in China, Japan and the World Economy, Vol. 25–26.

 14. Samanta, Subrana K.(1998). Exchang rate uncertainty & foreign Trade  for a Developing Country: Empirical Analysis, The Indian Economic journal.

 15. Serenis, D., & Tsounis, N. (2013). Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia, Procedia Economics and Finance, Vol. 5