تاثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آنچه که امروزه در مرکز توجه بازارهای منسجم منطقه­ای و فرامنطقه­ای قرار دارد، تمایل روزافزون برای تبادل کالاها و خدمات متکی بر فناوری­های نوین علمی است، لذا استفاده و به‌کارگیری دانش روز و هماهنگ­سازی تولیدات داخلی با معیار مطلوب تولیدات جهانی، ازجمله اولویت­ها و الزامات سیاست­گذاران اقتصادی در بین راهبردهای توسعة صادرات، محسوب می‌شود. بسط و گسترش فضای نوآوری، ابتکارات و بسترسازی جهت استفادة مناسب از آن در زمینة تولیدات ملی، تأثیر مهمی بر سطح صادرات با فناوری برتر به‌جای می­گذارد. در همین راستا هدف مطالعة حاضر بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دورة زمانی 2013-2007 با رهیافت پانل دیتا می‌باشد. نتایج مطالعه نشانگر آن است که نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات متکی بر فناوری بالا در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافتة مورد مطالعه دارد. متغیر حکمرانی و سرمایة انسانی نیز دارای اثری مثبت و معنادار بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر است.
طبقه­بندی : C33, O31, G30, N70

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of innovation on exports of high technology-based industries in selected developing and developed countries

نویسنده [English]

 • Abolfazl Shahabadi
چکیده [English]

Today, the focus of coherent regional and transregional markets is an increasing tendency for the exchange of goods and services that are based on modern scientific technology. Thus, the use and application of knowledge and standards harmonization of domestic products with favorable global production should be considered as a priority and requirements among the economic policies of export development strategies. Development of innovation and initiatives and suitable infrastructure to use it on the scope of of national production has an important effect on the export of high technology. The aim of this study is to investigate the effect of innovation on the export of high technology industries in selected developing and developed countries over the period 2007-2013 with panel data approach. Our results show the positive and significant effect of innovation on high technology exports in both developed and developing countries. Also governance and human capital show positive and significant effect on high technology exports.
JEL Classification: C33, O31, G30, N70

کلیدواژه‌ها [English]

 • High Technology Exports
 • Governance
 • Innovation
 • Panel data
 1. استاد حسین و دیلمی­نژاد، رضا (1387). بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر صادرات بخش کالاهای واسطه­ای و اولیه بخش صنعت. مجلة اقتصادی، سال 7، شمارة 73، صص 64-33.

 2. بخشی، محمدرضا، پناهی، رجب، ملایی، زینب، کاظمی، سیدحسن و محمدی، داود (1390). ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقة جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران: کاربرد روش تصمیم­گیری پرومته. فصلنامة سیاست علم و فناوری، سال 3، شماره3، صص 31-19.

 3. پورعبدالهان کویچ، محسن، اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز و عبدی، حسن (1390). تأثیر انباشت سرمایة انسانی بر صادرات صنعتی استان­های کشور.  سیاست‌های اقتصادی (نامة مفید)، سال 7، شمارة 17، صص 130-111.

 4. پهلوانی، مصیب، دهمرده، ن و حسینی، م (1387). تخمین تابع تقاضای صادرات و واردات در ایران با استفاده از روش همگرایی ARDL.  اقتصاد مقداری، سال 3، شمارة 4، صص 120-101.

 5. شاکری، عباس (1384). عوامل تعیین کنندة صادرات غیرنفتی ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال6، شمارة 21، صص 50-23.

 6. شاه­آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه (1392). بررسی ارتباط بین شاخص‌های جمعیت­شناختی و مؤلفه‌های نوآوری در منتخب کشورهای پرجمعیت و کم جمعیت. راهبرد توسعه، سال 6، شمارة 32، صص 87-49.

 7. شاه­آبادی، ابوالفضل و پورجوان، عبداله (1389). حکمرانی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. راهبرد یاس، سال 2، شمارة 22، صص 168-129.

 8. شاه­آبادی، ابوالفضل و دهقانی احمدآباد، هانی و میرزا بابازاده، سهیلا (1388). تأثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای اسلامی عضو گروه D8.  فصلنامة اقتصاد و تجارت نوین، سال 5، شماره‌های 18و 17، صص 97-118.

 9. شاه­آبادی، ابوالفضل و میرزا بابازاده، سهیلا (1387). بررسی نقش فعالیت­های تحقیق و توسعه در صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران. اولین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی، مورخ چهارم و پنجم مهرماه سال 1387، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور.

 10. کمیجانی، اکبر و سلاطین، پروانه (1390). تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و منتخب کشورهای همسایه (ترکیه و پاکستان). فصلنامة مدیریت، سال 7، شمارة 20، صص 41-27.

 11. فیض­پور، محمدعلی، دهقانپور، محمدرضا و طلایی، قدرت­ا... (1390). تمایزات منطقه­ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران. فصلنامة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 44، شمارة 4، صص 146-129.

 12. محمدزاده، پرویز، ممی­پور، سیاب و فشاری، مجید (1389). کاربرد نرم­افزار Stata در اقتصادسنجی. انتشارات نور علم، جلد اول، تهران.

 13. مهرگان، نادر و دهقانپور، محمدرضا (1390). تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در ایران (86-1360).  فصلنامة دانش و فناوری، سال1، شمارة 4، صص 79-59.

 14. مهرگان، نادر، دهقانپور، محمدرضا و ده موبد، بابک (1390). صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عوامل مؤثر بر آن.  فصلنامة سیاست علم و فناوری، سال 3، شمارة 4، صص 83-69.

 15. نصیری اقدم، علی، دهقان طرازجانی، علیرضا، رضایی، علی و بیک محمدلو، حسن (1391). تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی). تحقیقات مدیریت آموزشی، سال 1، شمارة 3، صص 182-159.

 16. هوشمند، محمود، دانش نیا، محمد، عبدالهی، زهرا و اسکندری پور، زهره (1390). عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران. دانش و توسعه، سال 17، شمارة 34، صص 146-126.

 17. Andersson, M., & Johansson, S. (2010). Human capital and the structure of regional export flows. Technology in Society, 32(3); 230–240.

 18. Anderson, J. E., & Marcouiller, D. (2002). Insecurity and the pattern of trade: An empirical investigation. The Review of Economics and Statistics, 84(2); 342–352.

 19. Belderbos, R., Duvivier, F., & Wynen, J. (2010). Innovation and export competitiveness: evidence from Flemish firms. www.ondernemerschap.be/123.pdf.

 20. Costantinia, V., & Mazzantib, M. (2012). On the green and innovative side of trade competitiveness? The impact of environmental policies and innovation on EU exports. Research Policy Journal, 41(1); 132-153.

 21. Coto-Millan, P., Banos-Pino, J., & Villaverde Castro, J. (2005). Determinants of the demand for maritime imports and exports. Transportation Research, 41(4); 357–372.

 22. Dipietro, W. R. & Anoruo, E. (2006). Creativity, innovation, and export performance. Journal of Policy Modeling, 28(2); 133–139.

 23. Dowson, P.J. (2006). The export–income relationship and trade liberalisation in Bangladesh. Journal of Policy Modeling, 28(8); 889–896.

 24. Gylfason, T. (1998). Exports, inflation, and growth, University of Iceland; SNS-Center for Business and Policy Studies. www.notendur.hi.is/gylfason/pdf/expword10.pdf‎

 25. Keeble, D., & Wilkinson, F. (2000). High-technology clusters, networking and collective learning in Europe. Geo Journal, 56(2); 167-169.

 26. Kravis, I. B., & Lipsey, R. E. (1977). Export and domestic prices under inflation and exchange rate movements. Working Paper, www.nber.org/papers/w0182.pdf

 27. Lall, S. (2000). "Turkish performance in exporting manufactures: A comparative structural analysis." Working Paper, Number 47.

 28. Lawrence, M. (1998). High-Tech Industries Drive Global Economic Activity. National Science Foundation. http://www.nsf.gov/statistics/issuebrf/sib98319.htm

 29. Montobbio, F., & Rampa, F. (2005). The impact of technology and structural change on export performance in nine developing countries. World Development, 33(4); 527-547.

 30. Romer, P. M. (1986). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5); 71-102.

 31. Roper, S., & Love, J. H. (2002). Innovation and export performance: evidence from the UK and German manufacturing plants. Research Policy, 31(7); 1087–1102.

 32. Sandua, S., & Ciocanel, B. (2014). Impact of R&D and Innovation on high - tech export. Procedia Economics and Finance, 15; 80-90.

 33. Seyoum, B. (2004). The role of factor conditions in high-technology exports: an empirical examination. Journal of High Technology Management Research, 15(1); 145–162.

 34. Tebaldi, E. (2011). The determinate of high-technology exports: A panel data analysis. International Atlantic economic society, www. ideas.repec.org/a/kap/atlecj/v39y2011i4p343-353.html‎

 35. Teixeiraa, A. A. C., & Fortuna, N. (2010). Human capital, R&D, trade and long-run productivity, testing the technological absorption hypothesis for the Portuguese economy, 1960–2001. Portugal Research Policy, 39(3); 335-350.

 36. Ullah Khan, I., & Kalirajan, K. (2011). The impact of trade costs on exports: An empirical modeling. Economic Modelling, 28(3); 1341–1347.

 37. Wu, J. Wu, Z., & Zhuo, S. (2015). The effects of institutional quality and diversity of foreign markets on exporting firms’ innovation. International Business Review. Available at http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.05.001.

 38. Wu, J., Li, S., & Samsell, D. (2012). Why some countries trade more, some trade less, some trade almost nothing: the effect of the governance environment on trade flows. International Business Review, 21(2); 225–238.

 39. www.nsf.gov

 40. www.globalinnovationindex.org

 41. www.worldbank.org