مکان و نقش آن در خالص ورود بنگاه‌های جدید به صنایع تولیدی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 فارغ التحصیل دانشگاه یزد

چکیده

اگرچه ورود بنگاه‌های جدید تحت تأثیر تمایزات منطقه‌ای می‌باشد، اما تأثیر ابعاد مکانی بر ورود، موضوعی است که کم‌تر در ادبیات اقتصاد ایران موردتوجه بوده و ازاین‌رو این مطالعه می‌کوشد تا خالص ورود بنگاه‌های جدید صنایع تولیدی ایران را با استفاده از ده ویژگی محیطی در مناطق کشور طی سال‌های 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار دهد. در این مطالعه برای برآورد تأثیرات احتمالی متغیرهای محیطی بر خالص ورود بنگاه‌های صنایع تولیدی، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از رابطة مثبت و معنی‌دار خالص ورود بنگاه‌های جدید با متغیرهای رشد اشتغال، رشد سپرده‌های بانکی، رشد جمعیت و امنیت موجود در مناطق می‌باشد. بر این اساس و از نظر سیاست‌گذاری منطقه‌ای، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که خالص ورود بنگاه‌های جدید در مناطق را می‌توان بر اساس متغیرهای تأثیرگذار محیطی بر آن و نیز شدت تأثیر هرکدام مورد ارزیابی قرار داد و آن را پیش‌بینی نمود. ازاین‌رو، خالص ورود بنگاه‌های جدید در مناطق امری تصادفی نبوده و متغیرهای محیطی به‌صورت معنی‌دار بر آن تأثیرگذار است.
طبقه‌بندی : R30‚ R12‚ L10‚ L1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location and Its Role in Net Entry of New Firms in Manufacturing Industries of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Fiezpour 1
 • hossein hajikhodazadeh 2
چکیده [English]

Although entry of new firms is influenced by regional differences‚ the impact of location dimensions on entry has been received less attention in the literature of Iran's economy and hence this study tries to examine net entry of new industrial firms with the use of ten demographics characteristics in the regions of country during 2005 to 2013. In this study‚ econometric panel data methods have been used to estimate the possible effects of demographics variables on net entry of new firms. The results of this study showed a significant and positive relationship between net entry of new firms with variables of employment growth‚ the growth of bank deposits‚ population growth and security in the regions. On this basis and in terms of regional policy‚ the results of this study show that net entry of new firms in the region can be predicted based on environmental factors. Therefore‚ the net entry of new firms in the regions is not accidental and environmental variables affect it significantly.
JEL Classification: L26‚ L25‚ L1

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regional Differences‚ Net Entry of New Firms‚ Iranian Manufacturing Industrial and Panel Data
 1. مرکز آمار ایران، سالنامة آماری کشور در سال‌های مختلف.

 2. مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور در سال‌های مختلف.

 3. Armington‚ C., & Acs, Z. (2002). “The Determinants of Regional Variation inNew Firm Formation”. Regional Studies‚ 36:1‚ 33-45

 4. Audretsch‚ D. B.‚ & Fritsch, M. (1994). “The Geography of Firm Births in Germany”. Regional Studies‚ Paper 359-365.

 5. Audretsch‚ D. B.‚ Houweling‚ P., & Thurik, A. R. (1997). “New Firm Survival: Industry versus Firm Effects”. Rotterdam: Tinbergen Inst‚ Papers Number 97-063/3

 6. Baum‚ C. (2009). An Introduction to Modern Econometrics Using STATA‚ STATA Press‚ United States of America.

 7. Cala‚ C.‚ Carod, G. M., & Antolín, M. (2012). “Regional Determinants of Firm Entry in a Developing Country”. Papers in Regional Science.

 8. Demsetz, H. (1982). Barriers to entry. American Economic Review. 72: 47-57.

 9. Dunne‚ T.‚ Roberts, M. J. & Samuelson, L. (1988). “Patterns of Firm Entry and Exit in U.S. Manufacturing Industries”. Rand Journal of Economics‚ 19(4)‚ 495-515.

 10. Dunne‚ T.‚ Roberts, M. J., & Samuelson L. (1989). “The Growth and Failure of U.S.Manufacturing Plants”. Quarterly Journal of Economics‚ 104(4)‚ 671-698.

 11. Gaygısız‚ E., & Köksal, M. (2003). “Regional Variation in New Firm Formation in Turkey: Cross-Section and Panel Data Evidence”.

 12. Geroski‚ P. A. (1991). “Market Dynamics and Entry”. Oxford‚ Basil Blackwell.

 13. Geroski‚ P. A. (1995). “What do we know about entry?”.International Journal ofIndustrial Organization‚ 13(4)‚ 421-440.

 14. Glenn, E., & Edward L. Glaeser (1999) The Geographic Concentration of Industry: Does Natural Advantage Explain Agglomeration? The American Economic Review, 89(2), 311-316.

 15. Guesnier‚ B. (2006). “Regional Variations in New Firm Formation in France”. Regional Studies 28‚ 347-358

 16. Gunalp‚ B., & Cilasun, S. M. (2006). “Determinants of Entry in Turkish Manufacturing Industries”. Small Business Economics 27‚ 275–287

 17. Handbook of Statistics (2004). Vol. 23‚ Elsevier.

 18. Johnson‚ P., & Parker, S. (2007). “Spatial Variations in the Determinants and Effects of Firm Births and Deaths”. Regional Studies‚ 30: 679-688.

 19. Krugman‚ P. (1991a). “Increasing Returns and Economic Geography”. J. Pol. Econ. 99‚ 483–99.

 20. Krugman‚ P. (1991b). “History and Industry Location: the Case of the Manufacturing Belt”. Am. Econ. Rev. 81‚ 80–83.

 21. Moyes‚ A., & Westhead, P. (1990). “Environments for New Firm Formation in Great Britain”. Regional Studies‚ 24:2‚ 123-136.

 22. Nystron‚ K. (2005). “Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors” Journal of Royal Institute of Technology.

 23. Nystron‚ K. (2007). “Patterns and Determinants of Entry and Exit in Industrial Sectors in Sweden”.Journal of International Entrepreneurship‚ 5: 85-110.

 24. Rosa‚ P.‚ Carter, S., & Hamilton, D. (1996). “Gender as a Determinant of Small Business Performance: Insight from a British Study”. Small Business Economics 8: 463-478.

 25. Segarra‚ A., & Callejon M. (2001). “Geographical Determinants of The Creation of Manufacturing Firms: The Regions of Spain”. Manufactures Dinàmica industrial Espanya Manufactures Industrial dynamics Spain.

 26. Shepherd, W.G. (1997). The Economics of Industrial Organization. Prentice-Hall Interna-tional, pper Saddle River

 27. Shepherd, W. (1979). The Economics of Industrial Organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 28. Spilling‚ R. (1996). “Regional Variation of New Firm Formation: The Norwegian Case”. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal‚ 8: 217-244.

 29. Stigler, G. J. (1968). The Organization of Industry. Homewood, Ill.: Richard D. Irwin.