بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا - بخش اقتصاد - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد .. دانشگاه شیراز

3 عضو هیئت علمی - بخش اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه شیراز

4 عضو هیئت علمی بخش اقتصاد - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از مقالة حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می‌باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دورة ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه‌های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست‌های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی ‌آزمایی نتایج، از معیار‌های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد.
طبقه‌بندی: E12, E31, E42, E43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Existence of New Non-Ricardian Regime Policy in Iran

نویسندگان [English]

 • mehdi sarem 1
 • Hussein Marzban 2
 • Mansour zibaei 3
 • Roholah Shahnazi 4
1 PhD Student Economics Dept. Economics School Shiraz University
2 Faculty member Economics Dept. Economics School Shiraz University
3 University Professor. Shira University School of Agriculture Agricultural Economics
4 faculty member Economics Dept. Economics School Shiraz University
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the existence of the New Non-Ricardian regime policy in Iranian economy. We detected signs of the Non-Ricardian regime from quarterly data of 1369 to 1391. To investigate further a dynamic stochastic general equilibrium model is designed to estimate the fiscal and monetary parameters using a Bayesian approach. Our results indicated a passive monetary policy and an active fiscal policy presence which are evidence of a New Non-Ricardian regime. To prove the robustness of our results, criteria such as posterior odds ratio and impulse response functions are used in this research. Based on posterior odds ratio, Non-Ricardian policy has more ability to describe data than Ricardian policy.  According to the impulse response function, in reaction to positive government debt shocks, Non-Ricardian policy implementation is more compatible with the behavior of the Iranian economy than the other.
JEL Classification: E12, E31, E42, E43

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-Ricardian Regime
 • Ricardian Regime
 • dynamic stochastic general equilibrium
 • Price level stability
 • Active policy
 1. Calvo, G. (1983). Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework, Journal of Monetary Economics, 12(3), 383-398.

 2. Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2001). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Memo.

 3. Fan, J., Minford, P., & Zhirong O. (2013). The Fiscal Theory of the Price Level: Identification and Testing for the UK in the 1970s. CEPR Discussion Papers.

 4. Kim, S. (2003). Structural Shocks and the Fiscal Theory of Price Level in the Sticky Price Model. Macroeconomic Dynamics, 7(5), 759-782.

 5. Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. West Sussex, England, John Wiley& Sons.

 6. Lane, J. (2002). Evaluating Dynamic Stochastic General Equilibrium Models using Likelihood Methods, Rutgers University, Memo.

 7. Leeper, E. (2013). Fiscal Limits and Monetary Policy. NBER Working Papers, 18877.

 8. Leeper, E. (1991). Equilibria under Active and Passive Monetary and Fiscal Policies. Journal of Monetary Economics, 27(1), 129-147.

 9. Ratto, M.  (2008). Analyzing DSGE Models with Global Sensitivity Analysis. Journal of Computational Economics, 31, 115-139.

 10. Sargent, T., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(3), 1-17. 

 11. Sala, L. (2004). The Fiscal Theory of the Price Level: Identifying Restrictions and Empirical Evidence. IGIER Working Paper, 257.

 12. Walsh, C. (2010). Monetary Theory and Policy, MA, Third Edition, MIT Press.

 13. Woodford, M. (2005). Monetary Policy in a World without Money, International Finance, 3(2), 229-260.

 14. Woodford, M. (1995). Price-Level Determinacy without Control of a Monetary Aggregate. Carnegie-Rochester Conference Series of Public Policy, 43, 1-46.