برآورد تابع تقاضای پول تعدیل شده کیگان با تکانه‌ های برون زا در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

اقتصاد ایران از جمله اقتصاد‌های با تورم بالا (در سال‌های متمادیبعد از انقلاب اسلامی) شناخته می‌شود که از تکانه‌های برون‌زا، شامل تعاملات خارجی تعارضی (مانند جنگ و تحریم) و نوسانات قیمت نفت متأثر است، بنابراین، تقاضای پول در اقتصاد ایران باید متناسب با شرایط موجود تحلیل و برآورد شود تا  منجر به کارایی سیاست‌های عرضه‌ی پول در اقتصاد  ایران گردد.
در این تحقیق، نحوه‌ی تعاملات خارجی تعارضی براساس شاخص (HSE) و انتظارات تورمی بر اساس روش فیلترینگ هدریک پرسکات، محاسبه و تابع تقاضای پول فیلاکتیس - تیلور (1993)،  یا تابع تقاضای تعدیل شده‌ی کیگان، بر اساس روش‌های ARIMAX و VAR برای سال‌های 1358 تا 1392 برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج گویای آن است که انتظارات تورمی با سه وقفه بر حجم پول اثر منفی دارند و اثر تعاملات خارجی با دو وقفه و قیمت نفت بر تقاضای پول مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of modified Cagan money demand function with exogenous shocks in Iran economy

نویسنده [English]

  • iman bastanifar
چکیده [English]

Iran’s economy is recognizes as a high inflationary country (For near almost all years after Islamic revelation)  which is suffered to external shocks such as external  conflict interactions (for example war and sanctions) and   oil price shocks. Therefore, analysis and estimation of money demand in Iran should consider above issues in order to have efficient  money supply  policy.
This paper, apply HSE index to estimate the effects of external conflict  interactions. Hodrick-Prescott filter has been used to estimate expected inflation. The money demand function of modified Cagan’s is estimated during 1979 to 2013 by ARIMAX and VAR methods. The results show that, expected inflation by 3 lags, has negative effect on money demand but external conflict interactions by two lags and oil price has positive effects on the money demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Money demand"
  • "Cagan"
  • " Exogenous shocks"
  • " Expected inflation"
  1. اثنی عشری، ابوالقاسم و بابایی سمیرمی، محمد رضا (1388). برآورد تابع تقاضای پول در سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌های ایران. فصلنامه‌ی پژوهش‌هاوسیاست‌هایاقتصادی، 17(51)،  104-93.

  2. باستانی‌فر، ایمان و حیدری، محمد رضا (1394). تحلیل اثرهای رفاهی تابع تقاضای پول، مبتنی بر مبانی اخلاقی خانواده در اسلام. اقتصاد اسلامی، 15(60)، 165-145.

  3. طغیانی، مهدی، حسینی، سید عقیل، درخشان، مرتضی، باستانی‌فر، ایمان و حیدری، محمدرضا (1393). مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم، مبانی نظری و تاریخچه‌ی تحریم در جهان و ایران. نیلوفران، تهران: چاپ اول.

  4. حسینی، سید صفدر و قلیزاده، حیدر (1389). بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران". فصلنامه‌ی پژوهش‌هایاقتصادی ایران، 14(43)،54-23.

Abel, A. Dornbusch, R., Huizinga, J., & Marcus A. (1979). Money Demand during Hyperinflation. Journal of Monetary Economics 5, 97-104.

Ash, J. C. K., Easaw, J. Z., Heravic, S. M., &  Smyth, D. J. (2002). Are Hodrick-Prescott ‘Forecasts’ Rational. empirical economics, 27,631-643.

Barro, R. J. (1970). Inflation, the Payments Period and the Demand for Money. Journal of Political Economy 78, 1228-63.

Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation, in Friedman. Milton (1956), ed., Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press.

Christiano, L. (1987). Cagan’s Model of Hyperinflation under Rational Expectations. International Economic Series, 29, 33-49.

Drezner D. W. (1999). The Sanctions Paradox; Economic statecrafts and international relations, Cambridge University Press and the British International Studies.

Ďurka, P., & Pastoreková  S., (2012). ARIMA vs. ARIMAX – which approach is better to analyze and forecast macroeconomic time series. Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics,130-136.

Edmond, C. (2007). Cagan’s Model of Hyperinflation, Global Economy. NYU Stern School of Business, 1-3.

Makochekanwa, A. (2007). Zimbabwe’s Hyperinflation Money Demand Model. University of Pretoria ,Department of Economics Working Paper Series.

Metin, K., &  Muslu, I. (1999). Money demand, the Cagan model, testing rational expectations vs adaptive expectations: The case of Turkey.  Empirical Economics, 24:415-426.

Milykovic, D. (1999). A note on generality of the Cagan model for money demand. Applied Economics Letters, 6(813-815).

Michael, P., &  Nobay, A. R., & Peel, D. A. (1994). The German Hyperinflation and the Demand for Money Revisited. International Economic Review, 35(1): 1 – 22.

17. Phylaktis K., &  Taylor, MP (1993). Money demand, the Cagan model and the inflation tax: Some Latin American evidence. The Review of Economics and Statistics, 75:32-37.

Salemi, M. K. (1979). Adaptive Expectations, Rational Expectations and Money Demand in Hyperinflation Germany. Journal of Monetary Economics, 5, 593-604.

Salemi, M. K., &  Sargent T. J. (1979). The Demand for Money during Hyperinflation under Rational Expectations: II. International Economic Review, 20, 741-58.

Sargent, T. J. (1977). The Demand for Money during Hyperinflation under Rational Expectations: I. International Economic Review, 18, 59-82.

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1973). Rational Expectations and the Dynamics of Hyperinflation. International Economic Review, 14, 328-350.

Snowdon, B., Vane, H. R. (2005). Modern Macroeconomics Its Origins, Development and Current State, Edward Elgar.

Taylor, M. P. (1991). The Hyperinflation Model of Money Demand Revisited. Journal of Money, Credit and Banking, 23(3): 327-351.

www. cbi. ir

Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy, The MIT Press

Cambridge, Massachusetts, Third edition.

Zhao, L. (2015). The behavior of money demand in the Chinese hyperinflation. China Economic Review, in press.