دوره و شماره: دوره 51، شماره 4 - شماره پیاپی 117، دی 1395، صفحه 759-1001 
نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران

صفحه 929-950

10.22059/jte.2016.59463

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ اکبر حسن زاده؛ بهروز جعفرزاده