بررسی نقش قیمت مسکن در هدف گذاری تورم با استفاده از روش برنامه ریزی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 به طور معمول هدف گذاری تورم دارای ادبیاتی است که به نظر می‌رسد بیش‌تر توجه آن به ابزارهایی مانند نرخ بهره باشد. در مطالعات جدیدتر توجه به قیمت برخی دارایی‌ها مثل مسکن نیز در هدف‌گذاری تورم مهم تلقی شده است. با این حال به نظر می‌رسد در کشور ما طی حدود دو دهه‌ی گذشته از نقش نرخ بهره و قیمت مسکن در فرآیند هدف‌گذاری تورم غفلت شده و به جای آن به هدف‌گذاری تورم از مسیر تغییرات رشد حجم پول توجه شده است، اصولاً هدف‌گذاری تورم از این طریق، ناکارا و دارای مشکلات بزرگی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می‌شود. مطالعه‌ی حاضر در مجموع نشان می‌دهد که استفاده از نرخ سود تسهیلات به عنوان نماینده‌ای از نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد قیمت مسکن به جای نرخ بهره، در دو مدل مجزا، به منظور هدف‌گذاری تورم به نتایج مشابهی می‌رسد. نتایج حاصل از معادله‌ی کنترل بازخور بهینه مدل اول مطالعه‌ی حاضر، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار یا مقام پولی در تعیین نرخ بهره، کم‌تر به شرایط اقتصادی و متغیرهای مهمی مثل تورم و شکاف تولید توجه کرده و تورم و شکاف تولید نیز به تغییرات نرخ بهره واکنش اندکی از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Role of Housing Price in Inflation Targeting Using Dynamic Stochastic Programming

نویسندگان [English]

  • keyvan shahab 1
  • vida varahrami 2
چکیده [English]

In literature about inflation targeting, main factor is interest rate. In new surveys, price of some assets as housing is important in inflation targeting. Iran inflation targeting is based on money changes and is not based on interest rate and housing price. In this paper, we want to survey problems of wrong policy of Iran policy makers. We reveal that, using rate of deposit profit and growth of housing price in two separate models for inflation targeting have same results. Results of first model shows that policy makers in Iran for determination of interest rate do not attention to economic conditions, inflation and production gap. Therefore inflation and production gap have small response to interest rate changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • interest rate
  • House Price
  • Dynamic Stochastic Programming
کمیجانی اکبر، حائری مجتبی (1392). نقش قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی، فصلنامه‌ی راهبرد اقتصادی، سال 2، شماره‌ی 5.
کمیجانی، اکبر، خلیلی عراقی، منصور، عباسی‌نژاد، حسین و توکلیان، حسین (1393). تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه‌ی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره‌ی 9، 23-1.
عباسی نژاد، حسین و شهاب لواسانی، کیوان (1393). پیش بینی دوره‌های رونق و رکود قیمت مسکن با استفاده از تجزیه موجک و شبکه‌های عصبی، فصلنامه‌ی تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره‌ی 18، 46-7.
علوی زرنگ، احترام (1381). نقش تسهیلات بانکی بر نوسانات بازار مسکن در مناطق شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا.
قلی زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز (1389). بررسی اثر سیاست پولی برحباب قیمت مسکن، مطالعه‌ی بین کشوری، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، دوره‌ی 45، شماره‌ی 3.
قلی‌زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز (1389). بررسی واکنش سیاست پولی برحباب قیمت مسکن (مطالعه‌ی موردی ایران)، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره‌ی 42.
قلی‌زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز (1387). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‌ی رکود و رونق در ایران، فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری، شماره‌ی 18.
Ahearne Alan G., Ammer J., Doyle B. M., Kole L., & Martin, R. (2005). House Prices and Monetary Policy : A Cross Country Study, International Finance Discussion Papers, 841.
Aoki, K., Proudman, J., & Vlieghe, G. (2004). House prices consumption, and monetary policy: a financial accelerator approach,. Journal of Financial Intermediation Vol 13, pp 414-435.
Bernanke B., & Blinder A. S. (1988). Credit, Money and Aggregated Demand, American Economic Review, 78 (2), 435-439.
Bernanke, B., & Gertler, M. (2001). Should Central Banks Respond to Movements in Asset Prices?, American Economic Review, 91 (2), 253-257.
Blanchard, O. J., & Fischer, S. (1989). Lectures on macroeconomics. Cambridge, MA: MIT Press.
Giuliodori M. (2004). Essays on the Monetary Transmission of Monetary Policy, PhD Thesis, University of Glasgow.
Goodhart, C., & Hofmann, B. (2001). Asset Prices, Financial Conditions and the Transmission of Monetary Policy, paper presented at the conference Asset Prices, Exchange Rate, and Monetary Policy, Stanford University, March.
Iacoviello, M. (2005). House Prices, Borrowing Constraints and Monetary Policy in theBusiness Cycle, American Economic Review, 95(3), 739–764.
Lastrapes William D. (2002). The Real Price of Housing and Money Supply Shocks: Time Series Evidence and Theoretical Simulations, Journal of Housing Economics, 11, 40-74.  
Maclennan, D. (1994). A Competitive UK Economy: the Challenges for Housing Policy, Joseph Rowntree Foundation, York.
Mishkin, Frederic S. (2007). Housing and the Monetary Transmission mechanism, Jackson hole symposium federal reserve. Washington D. C
Pacheco, L. (2008). Asset Prices in Monetary Policy Rules: Should they stay or should they go?,  Working Paper,  Universidade Portucalense, Oporto - Portugal
Poole, W. (1970). Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, Quarterly Journal of Economics, 84, 197–216.
Poterba, J. (1984). Tax Subsidies to Owner-Occupied Housing: An Asset-Market Approach, Quarterly Journal of Economics, 99. 729-752.
Rudebusch, G. D., & Svensson, L. E. O. (1999). Policy Rules for Inflation Targeting. In Monetary Policy Rules, ed. J. Taylor, Chicago: University of Chicago Press, 203–246.
Rudebusch, G., & Svensson, L. (2002). Euro system Monetary Targeting: lessons from US data, European Economic Review, 46 (3), 417-442.
Rudebusch, G. D., & T. Wu. (2007). Accounting for a Shift in Term Structure Behavior with No-Arbitrage and Macro-Finance Models. Journal of Money, Credit, and Banking 39(2/3): 395–422.
Svensson, L. (1999). Inflation Targeting: some extensions, Scandinavian Journal of Economics, 101 (3), 337-361.
Svensson, L. (1999). Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule, Journal of Monetary Economics, 43, 607-654.
Svensson, L. E. O. ( 2003b). ‘What is wrong with Taylor Rules? Using Judgment in Monetary Policy through Targeting Rules’, Journal of Economic Literature.
Svensson, L. (1997). Inflation Forecast Targeting: implementing and monitoring inflation targets, European Economic Review, 41 (6), 1111-1146.
Svensson, Lars E. O. (1996). Commentary: How Should Monetary Policy Respond to Shocks while Maintaining Long-Run Price Stability?. Conceptual Issues,. Federal Reserve Bank of Kansas City 28.
Svensson, L. (1999). Inflation Targeting: some extensions, Scandinavian Journal of Economics, 101(3), 337-361.
Svensson, L. (2001). The inflation forecast and the loss function, Princeton University and Stockholm University, November.
Taylor, J. (1998). Applying academic research on monetary policy rules: an exercise in translational economics, Manchester School, 66, conference supplement, 1–16.
Taylor, J. (ed.) (1999a). Monetary Policy Rules, Chicago: University of Chicago Press.
Taylor, J. (1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
Taylor, J. B. (1975). Monetary Policy during a Transition to Rational Expectations. Journal of Political Economy 83(5), 1009–1021.
  Taylor, J. B. (1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, Amsterdam: North-Holland.
Wicksell, K. (1958). Ends and Means in Economics, in his Selected Papers on Economic Theory (ed. E. Lindahl), London: Allen and Unwin.