تحلیل تاثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان ‏های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

زیرساخت­های حمل و نقل عامل مهمی در توزیع فضایی کالاها، خدمات و ابداعات درون و بین مناطق و همچنین یکی از پارامترهای مهم در مکان­یابی و استقرار بنگاه‌ها در یک منطقه می­باشد. در این مقاله هدف بررسی تأثیر زیرساخت­های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی در استان­های ایران است. به‌منظور دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری تأثیر زیرساخت­های حمل و نقل بر تمرکز صنایع بررسی شده و سپس بر مبنای مدل ریاضی بیان شده الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده است که برای 28 استان ایران طی سال‎های1390-1380 توسط روش داده­های تابلویی با استفاده از برآوردگر انحراف معیار اصلاح شده پانلی برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد با بهبود زیرساخت­های حمل و نقل (کاهش هزینه‌ی حمل و نقل) تمرکز فعالیت‌های صنعتی در منطقه افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Transportation Infrustructure on Industrial Activities ‎Concentration in Iranian Provences

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Shahnazi
  • zahra dehghan shabani
چکیده [English]

Transport infrastructure is an important factorforthe spatialdistribution ofgoods, services andinnovationswithinand between regions, and also an important factorin locating andestablishingbusinessesinthe region.
This research aims to analyze the effects of transportation infrustructure on industrial concentration in the Iranian provinces. For this aim, we have specified econometrics models and estimated them by using OLS with panel-corrected standard errors for 28 provinces of Iran over the period 2001-2011.
The results of econometrics models have shown that cost of transport has negative effect on industrial concentration in the Iranian provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation Infrustructure
  • Industrial Activities Concentration
  • Panel ‎Data
  • Panel-Corrected Standard Errors.‎
پیرانی، طاهره و مویدفر، رزیتا (1395). بررسی اثرات صرفه‌های ناشی از تجمع‌های صنعتی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران (1389-1379). پژوهش‌های اقتصادی. 16. 189-165.
دهقان شبانی، زهرا (1391). تحلیل تاثیر تجمیع فعالیت­های صنعتی بر رشد منطقه­ای اقتصاد در ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. 8. 82 تا 55.
مرکز آمار ایران. سالنامه­های آماری استانی و حساب‌های منطقه‌ای ایران.
Accetturo, A. (2010). Agglomeration and growth: The effects of commuting costs. Papers in Regional Science, 89(1), 173-190.‏
Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What to do (and not to do) with time-series cross-section data. American political science review, 89(03), 634-647.‏
Frye, D. (2014). Transportation Networks and the Geographic Concentration of Industry.
Graham, D. J. (2007). Agglomeration, productivity and transport investment. Journal of transport economics and policy (JTEP), 41(3), 317-343.‏
Holl, A. (2004). Transport infrastructure, agglomeration economies, and firm birth: Empirical evidence from Portugal. Journal of Regional Science, 44(4), 693-712.‏
Illy, A., Hornych, C., Schwartz, M., & Rosenfeld, M. T. (2009). Urban growth in Germany–The impact of localization and urbanization economies (No. 19). Halle Institute for Economic Research.
Martin, P., & G. Ottaviano (1999(.  Growing locations: Industry location in a model of endogenous growth, European Economic Review . 43, 281-302.
Martin, P., & G. Ottaviano (2001(. Growth and agglomeration, International Economic Review, 42, 947-968.
Minerva, A., & Ottaviano (2009). Endogenous growth theories: agglomeration benefits and transportation costs, Handbook of Regional Growth and Development Theories. Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
Ottaviano, JP. (2010). Regional convergence: The new economic geography perspective, Final Open Conference COST A-17, Prime Minister’s Office, Helsinki
Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge (No. 0435). Working paper.‏
Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.‏
Petersen, M. A. (2007). Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches. Working Paper, Kellogg School of Management, Northwestern University.
Venables, A. J. (2006). Shifts in economic geography and their causes. Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science.‏
Venables, A. J. (2007). Evaluating urban transport improvements: cost-benefit analysis in the presence of agglomeration and income taxation. Journal of transport economics and policy, 173-188.‏