بررسی اثر رقابت وارداتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

در جهان امروزی، تجارت پایه و اساس پیشرفت هر جامعه‌ای است که با گسترش دامنه آن، بنگاه‌های صنعتی با بهره‌گیری از مزیت‌های آن و بالا بردن بهره‌وری خود، توان رقابت را پیدا کرده و ضمن تامین نیاز داخلی، قدرت تسخیر بازارهای جدید را به دست می-آورند. در این میان، نقش واردات بسیار پر اهمیت است زیرا که در صورت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارزان قیمت، هزینه‌های تولید کاهش یافته و فضای رقابتی ایجاد می‌گردد و بهره‌وری افزایش می‌یابد. متاسفانه در ایران علیرغم آزادسازی تجاری در سال 1368، دیدگاه اکثر سیاستگذاران و متفکرین حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده است و این در حالی است که صنایع ایران، علیرغم پتانسیل‌های بسیار زیاد در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته هستند. از همین روی در این مطالعه سعی شده است که تاثیر رقابت وارداتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی پویا طی دوره زمانی 1371-1391 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که رقابت وارداتی تاثیر مثبتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Import Competition on Total Factor Productivity of Iranian Industries

نویسندگان [English]

  • zahra karimi takanlou 1
  • jafar haghighat 2
  • javad bakhshipour 3
1 assistant proferror university of tabriz
2 professor university of tabriz
3 Graduated M.A
چکیده [English]

Today trade is the basis of development of any societies that with its expansion, the industrial enterprises, takes advantage of its benefits and enhances their productivity. Also they earn competitive advantage and further providing domestic needs, can capture the new markets. Among these, the role of imports in trade is very important because the import of capital and intermediate inexpensive goods, reduce production costs, create competitive environment and increase productivity.
In Iran, despite trade liberalization in 1989, policy makers and intellectuals has been toward to expanding exports, while the Iranian industry have enormous potential of production, It is strongly dependent on  import of raw materials and intermediate and capital goods.
Therefore, in this study the impact of import competition on total factor productivity were studied during (1992-2012) by using dynamic econometric panel data. The results show that import competition has a positive impact on total factor productivity of Iranian industries. In contrast, trade liberalization and the size of the industry, as a criteria of the size of the domestic market, had a negative impact on total factor productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity Growth
  • Competition Import
  • Theory of Firm Heterogeneity
  • Dynamic Panel Data
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1393). نحوه‌ی محاسبه‌ی بهره­وری،
(www. cbi. ir).
خداداد کاشی، فرهاد، (1388). دیدگاه‌های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران.، فصلنامه‌ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 17، شماره‌ی 51، 40 -25.
خداداد کاشی، فرهاد، خیابانی، ناصر و جانی، سیاوش (1391). تحلیل و بررسی تأثیر ساختار بازار بر بهره‌وری صنایع ایران. فصلنامه‌ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 20، شماره‌ی 63، 32-5.
شاه‌آبادی، ابوالفضل (1382). بررسی عوامل تعیین کننده‌ی بهره­وری کل عوامل اقتصادی در ایران. فصلنامه‌ی مفید، انتشارات دانشگاه مفید شماره‌ی 38، صص 27-58.
کریمی تکانلو، زهرا و رنج­پور، رضا (1392). اقتصادسنجی داده­های تابلویی. انتشارات سمت، چاپ اول.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، (1393). ارائه‌ی آمار  واردات و صادرات بر حسب کالا. www.irica.gov.ir
مبارک، اصغر و محمدلو،  نویده (1387). اثر سیاست‌های تجاری و درآمدهای نفتی بر بهره­وری کل عوامل کشورهای منتخب اوپک. فصلنامه‌ی اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌ی  13، صفحات161-141.
مهرآرا، محسن و محسنی، رضا (1383). آثار تجارت خارجی بر بهره­وری: مورد ایران. فصلنامه‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره‌ی 66، صص 57-89.
Altomonte C., Barattieri A., & Rungi, A. (2008). Import Penetration, Intermediate Inputs and Productivity: Evidence from Italian Firms, Economic and Social Research Institute (ESRI) . Working Papers DYNREG23.
Arellano, M., & Bond, S. R. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58 (2), 277–297.
Ashournia, D., Munch, J. R., & Nguyen, D. (2014). The Impact of Chinese Import Penetration on Danish Firms and Workers, Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Papers 8166.
Ben Yahmed, S., & Dougherty, S. (2012). Import Competition, Domestic Regulation and Firm-Level Productivity Growth in the OECD, OECD Economic Department Workink Paper,
Bond, S. R., Hoeffler, A., & Temple, J. (2001). GMM Estimation of Empirical Growth Models. CEPR Discussion Paper No. 3048.
Blundell, R. W., & Bond, S. R. (2000). GMM estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions. Econometric Reviews, 19, 321-340.
Bugamelli, M., Fabiani, S., & Sette, E. (2010). The pro-Competitive Effect of Imports from China: an Analysis of Firm-Level Price Data. Banca d'Italia. No 737, Temi di discussione (Economic working papers) from Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area.
Chen, N., Imbs, J., & Scott, A. (2009). The Dynamics of Trade and Competition. Journal of International Economics, 77, 50–62.
Colantone, I., & Crinò, R. (2011). New Imported Inputs, New Domestic Products, Development Working Papers 312, Centro Studi Luca d'Agliano, University of Milano.
Dixit, A. K., & Stiglitz, J. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. American Economic Review, 67, 297-308.
Edwards, L., & Jenkins, R., (2013). The Impact of Chinese Import Penetration on the South African Manufacturing Sector. A Southern Africa Labour and Development Research Unit Working Paper Number 102. Cape Town: SALDRU, University of Cape Town.
Goldberg, P. K., & Pavcnik, N. (2007). Distributional Effects of Globalization in Developing Countries, Journal of Economic Literature, 45(1), 39-82.
Harmse, C., & Abuka, C. A. (2005). The Links between Trade Policy and Total Factor Productivity in South Africa's Manufacturing Sector. South African Journal of Economics, 73(3), 389-405.
Helpman, E., & Krugman P. (1985). Market Structure and Foreign Trade. Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, 1(26258087x).
Krugman, P. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, The American Economic Review, 70 (5),  950-959.
Martin - Marcos A., & Jaumandreu, J. (2004). Entry, Exit and Productivity Growth: Spanish Manufacturing During, The Eighties, Spanish Economic Review, 6, 211-226.
Melitz, M. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, 71, 1695-1725.
Melitz, M., & Ottaviano, G. (2008). Market Size, Trade and Productivity. Review of Economic Studies, 75, 295–316.
Melitz, M., & Trefler, D. (2012). Gains from Trade when Firms Matter. The Journal of Economic Perspectives, 26 (2), 91-118
Olper, A., Curzi, D., & Pacca, L. (2013). Trade, Import Competition and Productivity Growth In the Food Industry. International Agricultural Trade Research Consortium Symposium, 337-355
Sekkat, K. (2009). Does Competition Improves Productivity in Developing Countries?, Journal of Economic Policy Reform, 12(2),145-162.
Taymaz, E., & Yilmaz, K. (2007). Productivity and Trade Orientation: Turkish Manufacturing Industry before and after the Customs Union. The Journal of International Trade and Diplomacy 1(1), 127-154.