علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترا

چکیده

رفتار مصرف‌کننده از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می‌شود رفتار انسان‌ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک‌ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می‌کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت‌های شناختی است، به گونه‌ای که نمی‌تواند بر طبق پیش‌بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می‌توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این‌طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می‌کند. 
هدف از مقاله این است که رفتار مصرف­کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم‌ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه‌ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می­کند، می‌باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive economics as a new approach in explaining consumer economic behaviors

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohammadzadeh 1
  • Mohammad Bagher Beheshti 2
1 Faculty member
2 Faculty member
3 PhD student
چکیده [English]

Consumer behavior is the most important issues in microeconomics. In neoclassical economics it is assumed that in order to reach the goals, human behavior is based on absolute rationality. While, Simon criticizes the paradigm assumptions of neoclassic school and introduces the bounded rationality. Since, because of uncertainty and lack of access to enough information, human faces with limited cognitive. So that cannot decide rationally, according to neoclassical economics predictions. So, based on the studies in this field, we can say that human behavior is affected by the intuitional and reasoning factors. The purpose of this paper is to discuss consumer behavior with a different approach and to mention the critics that are posed to neoclassical economics. The purpose of this paper is to discuss the consumer behavior by using four approaches of economics, psychology, social science and cognitive science. The most important approach which, in recent years, absorb a lot of attention, is cognitive science that attempt to percept human brain and mind which receipts, keeps and process the information. This science focuses on reasoning, perception, retention, cognizance, emotions, attention, awareness, creativity and connection between them which are used to understand the ability of the human brain. The purpose of this paper is to illustrate the function of cognitive science in consumers' behavior as an important matter in economics.
JEL Classification: B21، D03، D11

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive science
  • consumer behavior theory
  • bounded rationality
  • absolute rationality
متوسلی، محمود و احقاقی، میثم (1393) یادگیری مدل های ذهنی و عملکرد اقتصادی با نگرش نهادی و علوم شناختی، تحقیقات اقتصادی شمارۀ 2، دورۀ 49 صص 385-409.
رهبر، فرهاد، متوسلی، محمود و امیری، میثم (1392)، اقتصاددانان رفتاری و نظریه­های آن­ها، فصلنامه‌ی برنامه‌ریزی و بودجه، سال 18، شماره‌ی 1، صص 165-133.
محتشم دولتشاهی، طهماسب (1385). مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد و اقتصاد کلان)، انتشارات خجسته، چاپ 25، تهران.
متوسلی، محمود و نیکونسبتی، علی (1389)، مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره 91، صص 219- 242.
متوسلی، محمود (1394)، نگاهی معرفت‌شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعه‌ی اقتصادی، مجله‌ی توسعه کارآفرینی، شماره 3، صص 431-413.
دسوتو، خسوس هورتا (1394)، اقتصاد مکتب اتریش؛ نظم بازار و خلاقیت کارآفرینانه، ترجمه‌ی متوسلی، محمود و سعیدی‌کیا، مهرزاد، نشر چشمه، تهران.
Abdollahi, A. (2004). Effects of pursuing useless information on decision making across cultures. The 28th international congress of Psychology, Beijing, China.
Akerlof, G. A. (2003). Behavioral macroeconomics and macroeconomic behavior. The American Economist, 47 (1) 25- 47.
Anand, P., Prasanta K., and Clemens, P. (2009). The Handbook of Rational and Social Choice, New York. Oxford University Press,
Bagozzi, R., et al. (2002). The Social Psychology of consumer behaviour, Buckingham: Open University Press.
Becker, G. (2008). The economic approach to human behavior, in Elster, Jon(ed) , Rational Choice ,New York University Press.
Berkman, H., and Gilson, C. (1981). Consumer Behavior Concepts and Strategies, Kent Publishing.
Boulding, K. E. (1961). Contemporary economic research, in Donald P. Ray (Ed.) Trends in social science (pp. 9-26), New York: Philosophical Library.
Butler, B. E, (2005). Law and Economics, The Internet Encyclopedia of Philosophy, http//:www.iep.utm.edu/law econ#/SH4a.29/6/2010.
Camerer, C. F., & Loewenstein, G (2003). Advances in Behavioral Economics, Russell Sage Foundation, Princeton :Princeton University Press.
Camerer, C., & Loewenstein, G. (2004). Behavioral economics: Past, present and         future. In C. Camerer, G. Loewenstein & M. Rabin (Eds.). Advances in behavioral economics. Princeton, NJ: Princeton University Press
Cziko, G. (2000). The Things We Do: Using the Lessons of Bernard and Darwin to Understand the What, How, and Why of Our Behavior Massachusetts: MIT Press.
Engel, J. F., Kollart, D. J. & Blackwell, R. D. (1968). Consumer Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm, Journal of Communication, 43 (4), 51-58.
Ernest, D. (1988). Behavioural economics, vol. I, Aldershot: Edward Elgar.
Farley, J. U., & Ring, L. (1970). An Empirical Test of the Howard-Sheth Model of Buyer Behavior, Journal of Marketing, 7, 427-438.
Foxall, G. (1990). Consumer Psychology in Behavioural Perspective. London: Routledge.
Foxall, G. (1993). Situated Consumer Behavior: A Behavioral Interpretation of Purchase and Consumption, in R. W. Belk (ed.) Research in Consumer Behavior, 6, JAI Press Greenwich, CT.
Frantz, R. (2004). The behavioral economics of george akerloff and harvey leibenstein. The Journal of Socio-Economics, 33(1), 29- 44.
Furedy, J. & Riley, J. (1987). Human Pavlovian autonomic conditioning and the cognitive paradigm. in: G. Davey, ed. Cognitive Processes and Pavlovian Conditioning in Humans. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Gardner, H. (1987). The mind's new science: A history of the cognitive revolution. New York: Basic Books.
Gilovich, T., & Griffin, D. (2003). Introduction Heuristics and Biases: Then and Now. In T. Gilovich, D. Griffin, and D. Kahneman: Heuristics and Biases, the Psychology of Intuitive Judgment. (pp 1-18). Cambridge: Cambridge University Press.
Hayek, Friedrich (1952), "The sensory order: an inquiry into the foundations of theoretical psychology". University of Chicago press.
Howard, J. A., & Sheth, J. N. (1969). The Theory of Buyer Behaviour, New York: John Wiley and Sons Inc.
Hunt, S. D., & Papas, H. (1972). A Crucial test for the Howard-Sheth model of buyer behavior, Journal of Marketing Research, 9(3), 346-348.
Jacoby, J. (2002). Stimulus-organism-response reconsidered: An evolutionary step in modeling (Consumer) behavior. Journal of Consumer Psychology, 12(1), 51-57.
Johnson, E. J., & Tversky A. (1983). Affect, generalization, and the perception of risk. Journal of Personality and Social Psychology, 45 (1), 20-31.
Johnson, H. (1958). Exploration in responsible business behavior: An exercise in behavioral economics, Georgia State College of Business Administration Research Paper No. 4.
Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, American Economic Review, 93 (5), 1449- 1475.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica Journal, 47 (2), 263- 292.
Kassarjian, H. (1982). The development of consumer behavior theory. in: Advances in Consumer Research IX. San Francisco: Association for Consumer Research.
Kihlstrom, J. F. (1987). The Cognitive Unconscious, Science, 237(4821), 1445- 1452.
Loudon, D. L., and Della, B. (1993). Consumer Behaviour-Concepts and Applications, 4th ed.: McGraw Hill.
MC Daniel, C. (2002). Marketing, 5th edition, South-western.
Moital, M. L. (2007). An Evaluation of the factors influencing the adoption of ecommerce in the purchasing of leisure travel by the residents of Cascais, Portugal, Ph.D thesis, School of Services Management, Bournemouth University.
Neman, T. (1972). Book reveiw: The Theory of Buyer Behaviour. Public Opinion Quarterly, 36(3), 488-489.
Persky, J. (1995). The ethology of homo economicus, The Journal of Economic Perspectives, 9(2), 221-231.
Peter, P., & Olson, J. (2008). Consumer Behavior and Marketing Strategy, Singapore: McGraw Hill.
Rhoads, K. (1997), Retrieved June 28, 2010, from Working Psychology website: http://www.workingpsychology.com/definit.html.
Richarme, M. (2007). Consumer decision-making models, strategies, and theories, Available from:      www.decisionanalyst.com/Downloads/ConsumerDecisionMaking.pdf
Rønnow-Rasmussen, T. (2003). Subjectivism and Objectivism. In W. Rabinowicz, & T. Rønnow-Rasmussen (Eds.), Patterns of Value; Essays on Formal Axiology and Value Analysis. (Vol. 1). Department of Philosophy, Lund University.
Rousseau, D.M., S.B. Sitkin, R.S. Burt, and Camerer, C. (1991). Not So different after all: A cross-discipline view of trust," Academy of Management Review, 23(3), 393-404.
Savage, L. J. (1954). The foundations of statistics. New York: John Wiley and Sons.
Savage, L. J. (1954). The foundations of statistics. New York: John Wiley and Sons.
Schiffman, L., & Kanuk, G. (2007). Consumer Behavior. 9th eds. New Jersey: Prentice Hall.
Simon, H. A. (1959). Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science, American Economic Review, 49(3), 253–83.
Simon, H.A. (1979). Rational Decision Making in Business Organizations.American Economic Review 69 (4): 493–513.
Solomon, M., & et al. (2006). Consumer Behaviour: A European Perspective, 3td ed. Harlow: Prentice Hall.
Thaler, R. & Sendhil, M. (2008). Behavioral Economics, The Concis Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty.
Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice, Marketing Science, 4(3), 199-214.
Thaler, R. (1992). The winner's curse: Paradoxes and anomalies of economic life, New York: Free Press p. 148-173.
Thaler, R. H. (1988). Anomalies: The ultimatum game, Journal of Economic Perspectives, 2 (4), 195-206.
Thaler, R. H. (1990). Anomalies: Savings, Fungibility, and Mental Accounts, Journal of Economic Prespectives, 4(1), 193-205.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and psychology of choice. Science, 211, 453-458.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1991). Loss aversion in riskless choice: A reference dependent model. Quarterly Journal of Economics, 107, 1039-1061.
Vantonder, E. (2003). The factors influencing buyer behaviour of single working women when purchasing financial products or services: An exploratory study Thesis University of Pretoria.
Weber, E. U., & Johnson, E. J. (2009). Mindful judgment and decision making. Annual Review of Psychology, 60, 53–85.
Wilkinson, N. (2008). An Introduction to Behavioral Economics, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Zinkhan, G. M. (1992). Human nature and models of consumer decision making. Journal of Advertising, 21(4), 20-30.