دوره و شماره: دوره 52، شماره 1 - شماره پیاپی 118، بهار 1396، صفحه 1-267 

مقاله پژوهشی

1. علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف‌کننده

صفحه 1-33

10.22059/jte.2017.59571

پرویز محمدزاده؛ محمدباقر بهشتی؛ اکرم اکبری