اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره) مدیر گروه اقتصاد

2 استادیار دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

چکیده

فقر یکی از مهم‌ترین مشکلات  دیرین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از جمله ایران است. برای حل این مشکل، مطالعات زیادی عوامل مؤثر بر فقر را مورد بررسی قراردادهاند. در این مقاله، نیز اثر توسعه­ی مالی بر فقر مطلق در ایران، برای بازه‌ی زمانی 1364- 1392و با استفاده از روش سری زمانی ساختاری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و از دو شاخص توسعه­ی مالی "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی"  استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس هر دو شاخص توسعه‌ی مالی، توسعه‌ی مالی تأثیری غیرخطی و آستانه­ای بر فقر مطلق داشته است. بدین معنا که تا قبل از حد آستانه­­ی مشخصی، توسعه­ی مالی موجب بدتر شدن وضعیت فقر مطلق در جامعه می­شود اما پس از عبور از این حد آستانه­ و گسترش توسعه­ی مالی در کشور، گسترش توسعه‌ی مالی تأثیری مثبت و معنی­دار بر کاهش فقر مطلق دارد. حد آستانه­ای شاخص "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولیدناخالص داخلی" به ترتیب 62/0 و 27/0 برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of financial development on poverty in Iran

نویسندگان [English]

  • Darioush Hassanvand 1
  • Younes Nademi 2
1 Ayatollah Broujerdi University
2 Assistant Professor
چکیده [English]

Poverty is one of the most important problems in developed and developing countries such as Iran. For solving this problem, many studies have investigated the effective factors on poverty. In this paper, the impact of financial development on absolutepoverty in Iran has been investigated during 1985-2013 by using the Structural Time Series method. For do it, two indicators of financial development including “financial deepening” and “the facilities granted by the banking system to the private sector divided by GDP” have been applied. Estimation results of the models indicate that the financial development has a non-linear and threshold impact on absolute poverty. In other word, when “the financial development indicators” are less than a threshold level, financial development causes deterioration of the poverty in society but after this threshold level and developing financial development in the country, expanding financial development has a significant negative impact on poverty. The threshold level of “financial deepening” and “the facilities granted by the banking system to the private sector divided by GDP” have been estimated about 0.62 and 0.27 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • economic growth
  • poverty
  • Iran
حسن زاده، علی،  ازوجی، علاالدین و قویدل، صالح (1385). بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی،  اقتصاد اسلامی دوره‌ی 6، شماره 21 ص 68-45.
دل انگیزان، سهراب و سنجری، فرهاد (1392).  بررسی رابطه‌ی بین فقر و توسعه‌ی مالی در اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی 1386- 1352،  فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه‌ی پایدار)، سال سیزدهم، شماره‌ی 1، بهار 1392 ص 65-89.
دهمرده، نظر و شکری، زینب (1389). اثرات توسعه‌ی مالی بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، سال هجدهم، شماره‌ی 54، ص 164-147.
کاوند، علی و حسنوند، داریوش (1392). بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی بر عرضه‌ی صادرات غیرنفتی با کاربرد الگوی ARDL: مورد ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال دوم، شماره‌ی 7 ص 173- 196.
عصاری آرانی، عباس، ناصری، علیرضا و آقایی خوندابی، مجید (1388). "تأثیر توسعه‌ی مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک (OPEC) " فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه‌ی پایدار( سال نهم، شماره‌ی 3، ص 29-51.
Akhter, S., Liu, Y., & Daly, K. (2009). Cross country evidence on the linkages between financial development and poverty. International Journal of Business and Management5(1), p3.
Calderón, C., & Liu, L. (2003). The direction of causality between financial development and economic growth. Journal of Development Economics, 72(1), 321-334.
DFID. (2004). Financial sector development: a pre-requisite for growth and poverty reduction? Policy Division, Department for International Development, London, June.
Guillaumont Jeanneney, S., & Kpodar, K. (2005). Financial development, financial instability and poverty (No. 2005-09). Centre for the Study of African Economies, University of Oxford.
Harvey, A. C. (1990). The econometric analysis of time series. Mit Press.
Harvey, A. C., & Koopman, S. J. (1992). Diagnostic checking of unobserved-components time series models. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 377-389.
Honohan, P. (2004). Financial development, growth, and poverty: how close are the links?. wdronline.worldbank.com.
Imran, K., & Khalil S. (2012). Contribution of Financial Development in Poverty Reduction through Industrial Growth. International Journal of Asian Social Science, 2(5), pp.567-576.
Jalilian, H., & Kirkpatrick, C. (2002). Financial development and poverty reduction in developing countries. International Journal of Finance & Economics,7(2), 97-108.
Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Fluids Engineering, 82(1), 35-45.
Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. CER-ETH-Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper, (10/127).
King, R., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. Quarterly Journal of Economics, 108, pp 717-737.
Kirkpatrick, C. (2000)"Financial Development, Economic Growth, and Poverty Reduction "The Pakistan Development Review39 : 4 Part I, pp. 363–388.
Kuznets, S. )1955(. Economic growth and income inequality. American Economic Review 45, 1-28.
Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of economic literature, 688-726.
Levine, R. (2008). Finance and the poor. The Manchester School 76, 1-13.
Loayza N., & R. Ranciere (2002)" Financial Development, Financial Instability, and Growth" CESifo Working Paper n684.
McKinnon, R. I.(ed.) (1973). Money and Capital in Economic Development.Washington, DC: Brookings Institution Press.
Odhiambo, M. N. (2009). Finance-growth-poverty nexus in South Africa: a dynamic causality linkages. The Journal of Socio-Economics 38, 320-325.
Quartey, P. (2005). Financial sector development, savings mobilization and poverty reduction in Ghana (No. 2005/71). Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU).
Shaw, E. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford.
University Press.Shephard, N. (1993). Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components. Journal of the American Statistical Association, 88(422), 590-595.
Stiglitz, J. (1998). The role of the state in financial markets, in Bruno, M. and Pleskovic, B. (Eds), Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economic, World Bank, Washington, DC, pp. 19-52.
Todaro, M.P. (1997). Economic development, Addison-Wesley, Reading, MA.
Uddin, G. S., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2014). Financial development and poverty reduction nexus: A cointegration and causality analysis in Bangladesh. Economic Modelling36, 405-412.
World Bank (2001) World Development Report 2000/2001; New York: Oxford University Press.