بررسی رابطه بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه‌ای پانلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

دیدگاه غالب، پیرامون رابطه‌ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می­شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش میدهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می­کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه‌ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت‌های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید ‌می‌شود، که نتیجه‌ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می‌باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده‌اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه­های مثبت، می­تواند منجر به  ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده­های 71 کشور مختلف جهان طی دوره‌ی زمانی 2002-2013، با به‌کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه‌ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک‌سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می­دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به‌تدریج نابرابری را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between globalization and income inequality: an application for Panel Smooth Transition Threshold Regression Model

نویسندگان [English]

  • HASSAN KHODAVAISI 1
  • somaye najari 2
  • Ahmad ezzati 3
چکیده [English]

 
The dominant view, regarding the relationship between globalization and economic inequality which is known as Washington Consensus, believes that globalization reduces income inequality. Heckscher-Ohlin model asserts that countries engaged in trade will export a commodity which uses their abundant factor of production. Moreover, based on Stolper-Samuelson theorem removing tariff and trade barriers will reduce pay differential between factors of production within and between countries and the final result is the reduction in income-inequality within and among countries. Recent empirical results confirm that globalization alongside its positive effects leads to the increase in income inequality. This paper tries to study the nonlinear relationship between globalization and income inequality using data from 2002 till 2013 for 71 countries and applying Panel Smooth Transition regression model by choosing GDP per capita and globalization index as transition variables to test the inverted U Kuznets curve on the one hand and to study the U curve on the other. This paper shows that if wechoose real per capita income as a transition variable then we cannotreject the inverted-U Kuznets curve but if we choose globalizationindex as a transition variable then freer world result in lessinequality initially but higher inequality appears gradually.
JEL Classification: F15, D63, H53
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Globalization
  • KOF index
  • Panel Smooth
  • Transition
  • Kuznets Curve