تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته‌اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن‌ها می‌توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده‌ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قالب مدل داده های پانل دوربین فضایی تصریح و با دو متغیر سرقت و قتل عمد به عنوان پراکسی جرم شهری برای 30 استان ایران طی سال‌های 90-1385 برآورد شده است. اثرات فضایی از طریق تصریح فضایی مدل و نیز وقفه فضایی مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد.
در مدل I متغیرهای بیکاری، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنی‌داری بر سرقت و متغیرهای صنعتی شدن و ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشته اند. در مدل دوم، نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم و درآمد سرانه تأثیر معکوس و معنی‌داری بر نرخ قتل عمد داشته اند. ضریب متغیر دوربین فضایی در مدل‌ها معنی‌دار نیست. همچنین ضرایب وقفه و خطای فضایی مثبت و معنی دار بدست آمده است که این نتیجه با آزمون‌های وابستگی فضایی تأیید شده و تأثیرپذیری مثبت جرم از استان‌های مجاور را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the impact of socio-economic factors on crimes in provinces of Iran emphasizing on immigration (2006-2011)

نویسندگان [English]

  • Shekoofeh Farahmand 1
  • babak saffari 1
  • vageha mousavi125 2
چکیده [English]

Societies have paid attention to safety. This study examines the relationship between socio-economic factors and crime, emphasizing on immigration. Due to the locational aspect of the data, spatial econometric techniques are used. The model has been specified in the form of Spatial Durbin Panel Data Model (SDPDM). The specified model has been estimated for 30 provinces of Iran in 2006-11 by considering two variables of theft and murder. In model I, unemployment, urbanization and income per capita have had significant positive impacts on theft, while industrialization and Gini coefficient have inversely influenced theft. In model II, economic growth and income per capita have had significant positive impact on murder rate. Result show spatial dependence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • crime
  • Spatial Panel Data
  • Spatial durbin
  • Immigration
 
اکبری، نعمت الله (1384). مفهوم فضا و چگونگی اندازه‌گیری آن در مطالعات منطقه ای، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، (23)7.
اوبرای، امار جیت سینگ (1370). مهاجرت، شهرنشینی و توسعه. ترجمه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران: مؤسسه‌ی کار و تأمین اجتماعی.

برتاو، عیسی، حاجی نژاد، علی، عسگری، علی و گلی، علی (1392). بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی (مورد مطالعه: شهر زاهدان)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، 6(2)، 23-1.

حسینی‌نژاد، مرتضی (1384).  بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی، مجله‌ی برنامه و بودجه، 95، 35-81 .

دانش، تاج زمان (1376). مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، تهران: مؤسسه‌ی کیهان.
سینجر، پل (1358).  اقتصاد شهر نشینی، ترجمه‌ی مهدی کاظمی بیدهندی و فرخ حسامیان.
شماعی، علی، موحد، علی و ویسی، رضا (1394). بررسی و تحلیل فضایی جرایم مواد مخدر در کلان شهر تهران، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 5(2)،  272-243.
صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید و اصغرپور، حسین، (1384). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران، تحقیقات اقتصادی، 63، 63-90.
عیسی‌زاده، سعید، مهرانفر، جهانبخش و مهرانفر، مهدی (1391). بررسی ارتباط میان جرم و شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در ایران، نشریه‌ی راهبرد توسعه، 29.
فطرس، محمدحسن، دلائی میلان، علی و قربان سرشت، مرتضی (1391).  اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرائم علیه اموال در استان‌های ایران، فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 12 (46).
گرشاسبی فخر، سعید (1389).  ارتباط بین بیکاری و سرقت، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 11(40)، 423-401.
مهرگان، نادر و گرشاسبی فخر، سعید (1390).  نابرابری درآمد و جرم در ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی، 4(11)، 125-109.
نصرالهی، زهرا، لطفی، عزت الله و هنردوست، عطیه (1392). عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر اقدام به خودکشی در زنان شهرنشین کشور طی سال‌های 1386-1388، نشریه زن در توسعه و سیاست، 11(3)، 377-392.
 Akçomak, S., & Weel, B. (2012). The impact of social capital on crime: Evidence from the Netherland, Journal of Regional Science & Urban Economics, 42, 323–340.
Anselin, L., & Hudak, S. (1992). Spatial econometrics in practice: a review of software options, Regional Science & Urban Economics, 22(3), 509–536.
Anselin L. (1988). Spatial econometrics: Methods & models. Kluwer, Dordrecht.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. (3rd Eds.). New York: John Wiley & Sons Inc. USA., 258- 263.

Becker, G.S. (1968). Crime & Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 76(2), 169-217.

Bjerk, D. (2006). Theory & Evidence Regarding the Effects of Segregation on Crime Rates, mimeo, Claremont McKenna College.
Bonger, W. (1916). Crimiality & economic condition, Boston : Little, Brown.

21.  Chadwick, E. (1829). Preventive police, London Review, I, 252- 308.

22.  Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: a theoretical & empirical investigation, Journal of Political Economy, 3, 521– 565 .

Fleisher, B. (1963) The Effect of Unemployment on Juvenile Delinquency, Journal of Political Economy, 71(6), 543-555.
LeSage, James P. (1999). The Theory & practice of SpatialEconometrics, University of Toledo.
Nettler, G. (1984). Explaning Crime, New York : McGraw-Hil.
Nunley, J. M., Seals Jr., R. A., & Zietz, J. (2011), The Impact of Macroeconomic condition on property Crime, Auburn Economics Working Paper Series auwp 2011-06, Department of Economics, Auburn University.
Ousey Graham C., & Kubrin, Charis E. (2009). Exploring the Connection between Immigration & Violent Crime Rates in U.S. Cities, 1980–2000, Social Problems, 56 (3), 447-473.
Viton, Philip A. (2010). Notes on Spatial Econometric Models, City & Regional Planning, 870.03.