طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

 
وقوع مکرر بحران‌های ارزی در سال‌های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. در سال‌های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام () توسعه یافته، که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران‌های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه‌های بحران را برای سیاست‌گذاران به وجود آورد. این پژوهش، تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره‌ی زمانی 1393-1367 و با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته‌ی گسسته، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر وقوع بحران ارزی در کشور، یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی را با تمام مؤلفه‌های مورد نیاز در مورد اقتصاد ایران طراحی و تبیین کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که سیستم طراحی شده به میزان زیادی عوامل تعیین کننده‌ی بحران ارزی را در ایران تبیین کرده و توانایی بالایی در پیش‌بینی این بحران‌ها در دوره‌های زمانی مورد بررسی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بحران‌های ارزی در ایران در نتیجه‌ی ترکیب عدم تعادل‌های متفاوتی در بخش‌های واقعی و عمومی، موازنه‌ی خارجی و بخش مالی کشور به وقوع پیوسته‌اند. بر اساس این نتایج، متغیرهای نسبت وام به سپرده، نسبت "بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی" به پایه‌ی پولی، نرخ تورم و رشد تولید صنعتی (به علت وابستگی شدید به واردات)، بیش‌ترین و قوی‌ترین نقش را در افزایش احتمال ایجاد بحران‌های ارزی در ایران داشته‌اند. همچنین، متغیرهای نسبت سپرده‌های بانکی به نقدینگی، نسبت درآمد ارزی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، مهم‌ترین نقش را در کاهش احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The design of an early warning system of currency crisis in Iran: A logistic regression approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Nasrollahi 1
1 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

 
The frequent occurrence of currency crises in recent years brought the early warning literature back in the researchers spotlight. In recent years, concept of an early warning system (EWS) developed that should be able to identify various costly events, such as currency crises, early enough for policy makers to reduce the costs. This study attempted by using Iran's economy quarterly data during the period 1988-2014 and using a model with discrete dependent variable, design an early warning system with all the required components on the Iranian economy and explain it. The results of this study indicate that the designed system to greatly explain the determinants of a currency crisis in Iran and has high ability in predicting this crises in the time periods studied. According to the results, currency crises in Iran are due to a combination of different imbalances in the real and public sectors, external balance and the financial sector. Based on these results, variables of ratio of bank loans to bank deposits, ratio of bank debt to the central bank to monetary base, inflation and industrial production growth (due to the high dependence on imports) are the largest and strongest role in increasing the probability of currency crises in Iran. As well as, variables of ratio of bank deposits to liquidity, ratio of foreign exchange earnings to the central bank's foreign assets and real GDP growth are most important role in reducing the probability of a currency crisis in Iran.
JEL Classification: C25,C53, F31, G01
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Crises
  • early warning system
  • Logistic regression
 
ابراهیمی، ایلناز و توکلیان، حسین (1391). طراحی یک سامانه‌ی هشداردهی زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ، مجموعه‌ی مقالات بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده‌ی پولی و بانکی، صص 19-1.
شاکری، عباس (1392). تحلیل وضعیت اقتصادی کشور (بررسی بحران ارزی اخیر و راهکارهای مهار آن)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره‌ی مسلسل 13009.
شجری، پرستو و محبی خواه، بیتا (1389). پیش‌بینی بحران‌های بانکی و ترازپرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهی KLR (مطالعه‌ی موردی: ایران)، مجله‌ی اقتصاد و پول، شماره‌ی  4.
صیادنیا طیبی، عزت اله، شجری، هوشنگ، صمدی، سعید و ارشدی، علی (1389). تبیین یک سیستم هشدار دهنده‌ی جهت شناسایی بحران‌های مالی در ایران، فصلنامه‌ی پول و اقتصاد، سال دوم، شماره‌ی  6، صص 211-169.
طیبی، سیدکمیل و محمدزاده، عباس (1389). اثر کنترل سرمایه بر وقوع بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره‌ی 13، شماره‌ی  43، صص 187-161.
عادلی رانکوهی، نسترن (1381). بررسی عوامل مؤثر در بروز و یا تشدید بحران‌های ارزی با توجه به اثرات خاص کشورها، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
نادری، مرتضی (1382). ارایه‌ی سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران‌های مالی در اقتصاد ایران، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره‌ی 5، شماره‌ی  17، صص 174-147.
نیلی، مسعود و کنعانی، علیرضا (1384). پیش بینی بحران‌های ارزی در اقتصادهای وابسته به منابع نفتی با استفاده از الگوی (KLR)، پانزدهمین کنفرانس سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده‌ی پولی و بانکی، صص 108-71.
ورتابیان کاشانی، هادی (1392). تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های (1391-1389)، فصلنامه‌ی سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال اول، شماره‌ی 4، صص 154-131.
Abiad, A.G. (2003). Early Warning Systems: A Survey and a Regime-Switching Approach. IMF Working Paper 03-32, Washington, DC.
Aghion, P., Bacchetta, P., & Banerjee, A. (2000). A Simple Model of Monetary Policy and Currency Crises. European Economic Review 44, 728–738.
Ari, A. (2012). Early Warning Systems for Currency Crises: The Turkish Case. Economic Systems, 36, 391–410.
Aziz, J., Caramazza, F., & Salgado, R. (2000). Currency Crises: In Search of Common Elements. IMF Working Paper 00-67, Washington, DC.
Babecký, J., Havránek, T., Matějů, J., Rusnák, M., Šmídová, K., & Vašíček, B. (2012). Leading Indicators of Crisis Incidence: Evidence from Developed Countries. Czech National Bank, mimeo.
Berg, A., & Pattillo, C. (1999). Predicting Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative. Journal of International Money and Finance 18, 561–586.
Berg, A., Borensztein, E., & Pattillo, C. (2005). Assessing Early Warning Systems: How Have They Worked in Practice? IMF Staff Papers 52, 462–502.
Berg, J.B., Candelon, B., & Urbain, J.P. (2008). A Cautious Note on the Use of Panel Models to Predict Financial Crises, Economics Letters 101, issue 1, 80-83.
Bilson, J.F.O. (1979). Leading Indicators of Currency Devaluations. Columbia Journal ofWorld Business, 14, 62-76.
Boinet, V., Napolitano, O., & Spagnolo, N. (2005). Was Currency Crisis in Argentina Self-fulfilling?. Review of World Economics, 141, pp. 357-368.
Bordo, M.D., Eichengreen, B., Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M.S. (2001), Financial Crises: Lessons from the Last 120 Years, Economic Policy, 32, 51-82.
Bussiere, M., & Fratzscher, M. (2006). Towards a New Early Warning System of Financial Crises. Journal of International Money and Finance, 25(6), 953–973.
Bussiere, M. (2007). Balance of Payment Crises in Emerging Markets: How Early Were the ‘Early’ Warning Signals? European Central Bank Working Paper 713, Frankfurt/Main.
Caprio, G., & Klingebiel, D. (2003). Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises. World Bank, January 22. http://go.worldbank.org/5DYGICS7B0.
Caramazza, F., Ricci, L., & Salgado, R. (2000). Trade and Financial Contagion in Currency Crises. IMF Working Paper 00-55, Washington, DC.
Carbaugh, R. (2014), International Economics, South-Western College Pub, 15th Edition.
Chang, R., & Velasco, A. (1998). Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model. New York University Economic Research Reports 98-21, New York.
Chang, R., & Velasco, A. (2001). A Model of Financial Crises in Emerging Markets. The Quarterly Journal of Economics 116, 489–517.
Chui, M. (2002). Leading Indicators of Balance-of-Payments Crises: A Partial Review. Bank of England Working Paper 171, London.
Cipollini, A., Mouratidis, K., & Spagnolo, N. (2008). Evaluating Currency Crises: the Case of the European Monetary System. Empirical Economics, 35, pp. 11-27.
Comelli, F. (2016). Comparing the Performance of Logit and Probit Early Warning Systems for Currency Crises in Emerging Market Economies. Journal of Banking and Financial Economics, 2 (6), pp. 5-22.
Corsetti, G., Pesenti, P., & Roubini, N. (1999). Paper tigers? A model of the Asian crisis. European Economic Review 43, 1211–1236.
Edison, H.J. (2003). Do Indicators of Financial Crises Work? An Evaluation of an Early Warning System. International Journal of Finance and Economics 8, 11–53.
Eichengreen, B., Rose, A., & Wyplosz, C. (1995). Exchange Market Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks. Economic Policy 21, 249-312.
Esquivel, G., & Larrain, F. (2000). Explaining Currency Crises. El Trimestre Economico 67, 191–237.
Feridun, M. (2008) "Exchange Market Pressure and Currency Crises in Turkey: An Empirical Investigation", Unpublished PhD thesis, Loughborough University, UK.
Flood, R.P., & Garber, P.M. (1984). Collapsing Exchange Rate Regimes: Some Linear Examples. Journal of International Economics 17, 1–13.
Ford, J., Horsewood, N., & Lim, G.C. (2010). Fundamentals, Bank Fragility and Currency Volatility: A study of Indonesia and Taiwan. University of Birmingham, UK, department of economics.
Ford, J., Santoso, B., & Horsewood, N. (2007) Asian Currency Crises: Do Fundamentals Still Matter? A Markov Switching Approach to Causes and Timing. University of Birmingham, UK, department of economics.
Frankel, J.A., & Rose, A.K. (1996). Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment. Journal of International Economics, 41(3–4), 351–366.
Frankel, J.A., & Saravelos, G. (2012). Can Leading Indicators Assess Country Vulnerability? Evidence from the 2008–09 Global Financial Crisis. Journal of International Economics, 87(2), 216–231.
Fratzscher, M. (2003). On Currency Crises and Contagion, International Journal of Finance and Economics, 8(2), 109-129.
Fuertes, A.M., & Kalotychou, E. (2007). Optimal Design of Early Warning Systems for Sovereign Debt Crises, International Journal of Forecasting, 23(1), 85-100.
Ghosh, S., & Ghosh, A. (2002). Structural Vulnerabilities and Currency Crises. IMF Working Paper WP/02/09, Washington D.C.
Kaminsky, G.L., & Reinhart, C.M. (1999). The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. American Economic Review, 89(3), 473–500.
Kaminsky, G.L., Lizondo, S., & Reinhart, C.M. (1998). The Leading Indicators of Currency Crises. IMF Staff Papers, 45(1), 1–48.
Knedlik, T., & Scheufele, R. (2008). Forecasting Currency Crises: Which Methods Signaled the South African Crises of June 2006?. South African Journal of Economics Vol. 76:3, 367-383.
Knoop, T.A. (2008). Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes and Crises. Blackwell Publishing, 15th Edition.
Krkoska, L. (2001). Assessing Macroeconomic Vulnerability in Central Europe. Post- Communist Economies, 13(1), pp. 41-55.
Krugman, P. (1979). A Model of Balance-of-Payments Crises. Journal of Money, Credit, and Banking, 11(3), 311–325.
Krugman, P. (1998). What happened to Asia? Mimeo, MIT, Cambridge, MA.
Krugman, P. (1999). Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises. International Tax and Public Finance, 4, 459-472.
Kumar, M., Moorthy, U., & Perraudin, W. (2003). Predicting Emerging Market Currency Crashes. Journal of Empirical Finance 10, 427-454.
Leaven, L., & Valencia, F. (2008), Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working paper 224, International Monetary Fund, Washington.
Lin, C.S., Khan, H.A., Chang, R.Y., & Wang, Y.C. (2008). A New Approach to Modeling Early Warning Systems for Currency Crises: Can a Machine-Learning Fuzzy Expert System Predict the Currency Crises Effectively? Journal of International Money and Finance, 27,pp. 1098–1121.
Martinez-Peria, M.S. (2002). A Regime-Switching Approach to the Study of Speculative Attacks: a Focus on EMS Crises. Empirical Economics 27–2, 299–334.
Nag, A., & Mitra, A. (1999). Neural Networks and Early Warning Indicators of Currency Crisis. Reserve Bank of India Occasional Papers 20(2), pp. 183-222.
Obstfeld, M. (1994). Logic of currency crises. NBER Working Paper 4640, Cambridge, MA.
Obstfeld, M. (1996). Models of currency crises with self-fulfilling features. European Economic Review 40, 1037–1047.
Peng, D., & Bajona, C. (2008). China's Vulnerability to Currency Crisis: A KLR Signals Approach. China Economic Review, 19, 138-151.
Radelet, S., & Sachs, J. (1998). The onset of the East Asian financial crisis. NBER Working Paper 6680, Cambridge, MA.
Rose, A.K., & Spiegel, M.M. (2011). Cross-Country Causes and Consequences of the 2008 Crisis: An Update. European Economic Review, 55(3), 309–324.
Sevim, C., Oztekin, A., Bali, O., Gumus, S., & Guresen, E. (2012). Developing an Early Warning System to Predict Currency Crises. European Journal of Operational Research, 237, pp. 1095–1104.