اثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
نقش فاصله و مسافت بین شرکای تجاری در قالب مفهومی به نام اثرات مرزی، چالش‌های فراوانی را در ادبیات الگوی جاذبه بین اقتصاددانان تجارت بین‌الملل ایجاد کرده و نظریه‌پردازی‌های مختلفی در خصوص اندازه‌گیری و الگوسازی این متغیر مهم در سال‎های اخیر ارائه شده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه‌ی اخیر تقریباً به طور کامل مورد توافق است. این دو مقوله، ضرورت این مطالعه در تخمین اثرات مرزی به روش حداکثر درستنمایی پوآسون‌نما مورد توجه  قرار گرفته است.
این مطالعه سعی دارد اثرات مرزی در مورد تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای برتر تجاری آن را طی سال‎های 2014-1988 از روش‌های غیرخطی الگوی جاذبه مورد ارزیابی قرار دهد.
نتایج نشان می‌دهد متغیر فاصله به عنوان نماینده‌ی اثرات مرزی در بررسی الگوی تجاری اقتصاد ایران و شرکای برتر تجاری دارای ضرایب 28/0 تا 94/0 به ترتیب در الگوهای حداقل مربعات تعمیم یافته و حداکثر درستنمایی پوآسون‌نما می‌باشد که نسبت به سایر متغیرها بسیار بزرگ و پر اهمیت جلوه می‌کند. همچنین محصور نبودن کشورها در خشکی می‌تواند بر روابط تجاری اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. بر این اساس باید به نقش فاصله در کاهش روابط تجاری و استفاده از حمل و نقل دریایی برای خنثی کردن آن، اهمیت بیش‌تری داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Border Effect on Bilateral Trade of Iran and Major Partners: Approach of Non-Linear Gravity Model

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani 1
  • Mina Sadeghi 2
  • Hadi Ramezani 2
چکیده [English]

 
The role of distance as border effects between trade partners has been created challengeable discussions in gravity model literature for international economists and lead to different theoretical aspects for measuring and modeling of it in recent years. Moreover, the necessity of non-linear method for estimation of gravity model has been perfectly agreed. The importance of this study is the estimation of border effects by using Poisson – Pseudo Maximum Likelihood (PPML).
Hence, this study tries to evaluate border effects on bilateral trade among Iran and major partners during 1988-2014 using non-linear method for gravity model.
The results show that coefficient of distance variable as proxy for border effects on trade relations among Iran and major partners has 0.28 and 0.94 in generalized least square and PPML methods respectively which it is relatively higher than other coefficients. Not being land-locked country, also could effect on trade relation and lead to increase it. As a policy recommendation, the role of distance and using maritime transportations to reduce it, should be considered.
JEL Classification: C01, C23, C87, F10, F14
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilateral Trade
  • Nonlinear Gravity Model
  • Border Effect
  • Poisson – Pseudo Maximum Likelihood
یزدانی، مهدی، رمضانی، هادی و صادقی، مینا (1395). "اثرات مرزی در جریان تجاری گروه‌های کالایی ایران: کاربردی از تصریح غیرخطی"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دارای پذیرش.
Anderson, J. (1979). “A Theoretical Foundation for the Gravity Equation,” American Economic Review 69: 106–116.
Anderson, J., & Wincoop, E.V. (2003). “Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle,” American Economic Review 93: 170–192.
Bergstrand, J.H. (1985). “The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundation and Empirical Evidence”, The Review of Economics and Statistics 67: 474–481.
Bergstrand, J.H. (1989). “The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence,” Review of Economics and Statistics 67(3): 474-481.
Bergstrand, J.H., Egger, P., & Larch, M. (2013). “Gravity Redux: Estimation of Gravity Equation Coefficients, Elasticities of Substitution, and General Equilibrium Comparative Statics under Asymmetric Bilateral Trade Costs,” Journal of International Economics 89: 110–121.
Deardoff, A. (1989). “Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassical World?” in Jeffrey Frankel (Ed.), The Regionalization of the World Economy, Chicago: University of Chicago Press.
Feenstra. R.C. (2004). Advanced International Trade: Theory and Evidence, Princeton University Press.
Goldberger, A. (1968). “The Interpretation and Estimation of Cobb-Douglas Functions,” Econometrica 36: 464–47
Helpman, E. (1984). "A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations", The Journal of Political Economy 92(3): 451-471.
Krugman, P.R. (1979). “Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade,” Journal of International Economics 9: 469-479. Reprinted in Edward, E. Leamer, (2001), ed., International Economics, New York: Worth Publishers, 255-265.
Linder. S.B. (1961). “An Essay on Trade and Transformation, New York: John Wily and Sons.
Manning, W.G., & Mullahy, J. (2001) “Estimating Log Models: To Transform or Not to Transform?” Journal of Health Economics 20: 461-494.
Markusen, J.R. (1995). “The Boundaries of Multinational Firms and International Trade”, Journal of Economic Perspectives 9: 169-189.
Mayer, T., & Zignago, S. (2005). “Market Access in Global and Regional Trade,” CEPII, Working Paper No. 2005-02.
Mayer, T., & Zignago, S. (2011), “Notes on CEPII’s Distances Measures: The GeoDist Database,” CEPII, Working Paper No. 2011-25.
Robertson, P.E., & Robitaille, M.C. (2014). “The Gravity of Resources and the Tyranny of Distance,” Discussion Paper 15.01, University of Western Australia.
Samuelson, P.A. (1952). “The Transfer Problem and Transport Costs: The Terms of Trade when Impediments are absent,” Economic Journal 62: 278-304.
Santos Silva, J.M.C., & Silvana Tenreyro, (2006). “The Log of Ggravity,” Review of Economics and Statistics 88(4): 641–658.
Santos Silva, J. M. C., & Tenreyro, S. (2009). “Further Simulation Evidence on the Performance of the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood Estimator,” Economics Letters, Elsevier 112(2): 220-222.
Siliverstov, B., & Schumacher, D. (2007). “Estimating Gravity Equations: To Log or not to Log?” German Institute for Economic Research, Discussion Papers, No. 739.
StataCorp., Stata Statistical Software: Release 14 (StataCorp LP, 2015).
Thibault, F. (2014). “Structural Gravity and Fixed Effects,” NBER Working Paper No. 21212.
Tinbergen, J. (1962). The World Economy. Suggestions for an International Economic Policy, New York: Twentieth Century Fund.
UN Comtrade Database.
World Bank, World Development Indicators.
World Trade Organization, World Trade Report, 2015.
Yazdani, M., Tayebi, S.K., & Ramezani, H. (2016). “Border Effects on Trade Flows of Commodity Groups between Iran and Korea”, International Conference on the Cooperation Platform for Iran and Korea in the Post-Sanctions Era, Iran-Korea Economic Forum, , Tehran, Iran.