تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

   درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی 94-1385 محاسبه شده ‌است. هم‌چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده‌های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که میانگین سالانه‌ی بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با  19 درصد،  012/0 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه‌ی یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. براساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 85/0 است.
طبقه‌بندی JEL: F31، C14، C02، G00

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between the Foreign Exchange Market and the Tehran Stock Exchange Price Index: Nonparametric Approach and Copula

نویسندگان [English]

  • Saber Molaei 1
  • Mohamad Vaez Barzani 2
  • Saeed Samadi 2
  • Afshin Parvardeh 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Administrative Science and Economic, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Administrative Science and Economic, Isfahan University, Isfahan
چکیده [English]

For investors and policymakers, it is essential to understand the dependencies between the stock market and the foreign exchange market. In this study Copula approach is applied to estimate correlation between the exchange rate, price jump, and the Tehran stock exchange price index (TEPIX) from 2006 to 2015. Moreover, nonparametric approach is used to calculate the mean, diffusion, and price jump of the TEPIX. The empirical results show that the mean of annual return, diffusion, and price jump of the TEPIX are 19 percent, 0.012, and 26, respectively. In addition, the results of Granger causality test show a unidirectional relationship between the exchange rate and TEPIX, running from the exchange rate to the TEPIX. According to Copula approach, the Correlation coefficient between the TEPIX and the exchange rate is equal to 0.85.
JEL Classification: C02, C14, F31, G00.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Price Index
  • Price Jump
  • Exchange rate
  • Nonparametric approach
  • Copula
حیدری، حسن و بشیری، سحر (1391). بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه‌ی مدل VAR-GARCH، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9: 92-71.
راسخی، سعید، جعفری صمیمی، احمد، کیان ارثی، زهرا و شهرزادی، میلاد (1392). رابطه‌ی نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چند متغیره، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 10، 2: 118-99.
ناهیدی، محمدرضا و نیکبخت، فاطمه (1389). بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، 11: 59-43.
نصرالهی، زهرا، نصرالهی، خدیجه و میرزا بابایی، سید مرتضی (1390). بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام در ایران، فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری، 8، 3: 103-89.
Bandi, F., & Phillips, P. (2002). Fully Nonparametric Estimation of Scalar Diffusion Models, Econometrica, 71(1): 241-283.
Becketti, S., & Roberts. D. (1990). Will Increased Regulations of Stock Index Futures Reduce Stock Market Volatility?, Economic Review, 75(6): 33-46.
Branson, W.H. (1983). Macroeconomic Determinant of Real Exchange Rates, Cambridge University Press, 16(3): 382-385.
Dornbusch, R., & Fisher, S. (1980). Exchange Rates and Current Account, American Economic Review, 70(5): 960-971.
Gavin, M. (1989). The Stock Market and Exchange Rate Dynamics, Journal of International Money and Finance, 8(2): 181-200.
Jiang, J.G., & Oomen R.C.A (2008). Testing for Jumps When Asset Prices Are Observed With Noise "Swap Variance" Approach, Journal of Econometrics, 144(2): 352-370.
Johannes, M. (2004). The Statistical and Economic Role of Jumps
in Continuous-Time Interest Rate Models, the Journal of Finance, 1(2): 227-260.
Kharoubi, C., & Maurer, F. (2013). Cupola in Finance Ten Years Later, the Journal of Applied Business Research, 29: 1554-1564.
Liu, L., & Wang, J. (2012). The relationships between Shanghai stock market and CNY/USD exchange rate: New evidence based on cross-correlation analysis, structural cointegration and nonlinear causality test, Physica A, 391: 6051-6059.
Pagan, A., & Ullah, A. (1999). Nonparametric Econometrics, Cambridge University Press, 6-8.
Reno, R., & Bandi, F. (2008). Nonparametric Stochastic Volatility, SoFiE Inaugural conference.
Sensoy, A., & Sobaci, C. (2014). Effects of volatility shocks on the dynamic linkages between exchange rate, interest rate and the stock market: The case of Turkey, Economic Modelling, 43: 448–457.
Shreve, S. (2004). Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 85-123.   
Stanton, R. (1997). A Nonparametric Model of Term Structure Dynamics and the Market Price of Interest Rate Risk, Journal of Finance, 52(5): 1973–2002.
Tang, C., & Chen, S. (2009). Parameter Estimation and Bias Correction of Diffusion Processes.  Journal of Econometrics, 149(1): 65-81.