دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 119، تابستان 1396، صفحه 267-496 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل رفتار رانت‌خواری براساس بازی‌های تکراری

صفحه 267-283

مریم اسمعیلی؛ مهسا مهدی پورآذر؛ سعیده یارمحمدلو


2. تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

صفحه 287-312

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو


10. تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

صفحه 477-496

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی