دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 119، تابستان 1396، صفحه 267-496 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل رفتار رانت‌خواری براساس بازی‌های تکراری

صفحه 267-283

10.22059/jte.2017.61853

مریم اسمعیلی؛ مهسا مهدی پورآذر؛ سعیده یارمحمدلو


10. تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی شهر اصفهان

صفحه 477-496

10.22059/jte.2017.61862

بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ فاطمه موذنی