تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

4 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چرا با وجود هزینه‌های پایین‌تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل‌های تصمیم‌گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می‌گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می‌دهند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری‌های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می‌کند. در این چارچوب، مقاله‌ی حاضر به‌دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی کشور می‌باشد. برای این منظور از داده‌های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره‌ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه‌ها، از متغیرهای بهره‌وری کل عوامل تولید، بازده دارایی‌ها و بازده فروش استفاده شده است. به‌منظور برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده‌های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده‌ی تائید فرضیه‌ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی‌دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی‌دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه‌های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی‌دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز بر بهره‌وری بنگاه‌ها است.
طبقه‌بندی JEL: D24، G30، G32.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Debt Financing on Manufacturing Firms' Performance in Iran

نویسندگان [English]

 • Ayoub Khazaei 1
 • Amir-Mansour Tehranchian 2
 • ahmad Jafari-Samimi 3
 • Reza Talebloo 4
1 Ph.D Student in Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
3 Professor of Economics, University of Mazandaran
4 Assistant Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Despite of lower costs of internal financing, the agency cost theory advises debt financing. The theory is premised on the idea that the interests of the firm’s managers and its shareholders are not perfectly aligned. So, debt financing reduces misallocation of resources in nonprofitable investments and disciplines managerial behavior. So, this paper under the theory investigates impacts of debt financing on manufacturing firm's performance, using a panel of 141 Iranian manufacturing firms listed in Tehran Stock Exchange in 20 industries, over the period 1379-1392. Our measures of firm performance are ROA, ROS and TFP (estimated with the Levinsohn and Petrin (2003) method).We examine the effect of debt financing on firm performance using Multi-Level (Mixed) Effects Model and considers industry-level effects and oil depended industries effects. We found that debt financing has positive and significant effect and internal financing has negative and significant effect on firms’ performance. This results prove our hypothesis. Our Findings also confirm that the effects of cutting subsidies and exchange rate fluctuation on firm’s productivity are negative and significant.
JEL Classification: G32, G30, D24

کلیدواژه‌ها [English]

 • Total Foctor Productivity
 • firm performance
 • Debt Financing
 • Free Cash Flow
 1. جعفری‌صمیمی، احمد، خزائی، ایوب و منتظری‌شورکچالی، جلال (1392). بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران. فصلنامه‌ی علمی‌پژوهشی راهبرد اقتصادی، شماره‌ی 7، 106-81.
 2. جعفری‌صمیمی، احمد، یحیی‌زاده‌فر، محمود و عبادی‌دولت‌آبادی، میرکریم (1383). بررسی رابطه‌ی روش‌های تأمین مالی خارجی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران. دو ماهنامه‌ی علمی پژوهشی دانشور رفتار، سال یازدهم، شماره‌ی 5، 47-37.
 3. خادم علیزاده، امیر (1392). بررسی نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد خرد (سطح بنگاه، 1390-1370). فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره‌ی 54.
 4. خانی، عبدالله، افشاری، حمیده و حسینی کندلجی، میرهادی (1392). بررسی تصمیمات تأمین مالی، زمان‌بندی بازار و سرمایه‌گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی علمی‌پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره‌ی 1، 122-190.
 5. مرادزاده‌فرد، مهدی و نادعلی‌پور منفرد، حسام (1388). رابطه‌ی جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی و بازده سهام. پژوهشنامه‌ی حسابداری مالی و حسابرسی، شماره‌ی 1، 161-145.
 6. مرادزاده‌فرد، مهدی، نوری‌فرد، یداله و علیپور، سعیده (1392). رابطه‌ی نوع و حجم تأمین مالی با عملکرد عملیاتی، پژوهشنامه‌ی حسابداری مالی و حسابرسی، شماره‌ی 19، 101-69.
 7. ملانظری، مهناز، حجازی، رضوان و صحرائی، محمد (1389). بررسی رابطه‌ی بین روش‌های تأمین مالی (منابع برون‌سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه‌ی حسابداری مالی و حسابرسی، شماره‌ی 6، 86-65.
 8. نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (1393). تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کلان. پژوهشکده‌ی پولی و بانکی، گزارش سیاستی.
  1. Aghion, P., Angeletos, G., Banerjee, A., & Manova, K. (2010). Volatility and growth: Credit constraints and the composition of investment. Journal of Monetary Economics, 57, 246–265.
  2. Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2010). Formal versus Informal Finance: Evidence from China. Review of Financial Studies, 23, 3048–3097.
  3. Benito, A., & Hernando, I. (2007). Firm behavior and financial pressure: Evidence from Spanish panel data, Bulletin of Economic Research, 59, 283–311.
  4. Berger, A. N., & Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance, 30, 1065–1102.
  5. Bernard, A. B., & Jensen, J. B. (1999). Exceptional exporter performance: cause, effect or both?. Journal of International Economics, 47, 1–25.
  6. Brander, J.  A., & Lewis, T. R. (1986).  Oligopoly and financial structure:  The limited liability effect. The American Economic Review, 76, 956–970.
  7. Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate governance and firm performance. Journal of Corporate Finance, 14, 257–273.
  8. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. New York: Cambridge University Press.
  9. Carpenter, R. E., Fazzari, S. M., & Petersen, B. C. (1994). Inventory investment, internal-finance fluctuations and the Business-cycle. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 75–138.
  10. Carpenter, R. E., Fazzari, S. M., & Petersen, B. C. (1998). Financing constraints and inventory investment: A comparative study with high-frequency panel data. Review of Economics and Statistics, 80, 513–519.
  11. Carpenter, R. E., & Petersen, B. C. (2002). Is the growth of small firms constrained by internal finance?. The Review of Economics and Statistics, 84(2), 298-309.
  12. Chen, M., & Guariglia, A. (2013). Internal financial constraints and firm productivity in China: Do liquidity and export behavior make a difference?. Journal of Comparative Economics, 41(4),1123–1140.
  13. Ding, S., Guariglia, A., & Knight, J. (2013). Investment and financial constraints in China: does working capital management make a difference?. Journal of Banking and Finance, 37, 1490–1507.
  14. Doraszelski, U., & Jaumandreu, J. (2013). R&D and productivity: Estimating endogenous productivity, forthcoming, Review of Economic Studies.
  15. Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–195.
  16. Fosu, S. (2013). Capital structure, product market competition and performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance (In Press).
  17. Fazzari, S. M., & Petersen, Bruce C. (1993) Working capital and fixed investment: new evidence on financing constraints. The RAND Journal of Economics, 24, 328-342.
  18. Gatti, R., & Love, I. (2008). Does access to credit improve productivity? Evidence from Bulgaria. Economics of Transition, 16, 445–465.
  19. Ghosh, S. (2008). Leverage, foreign borrowing and corporate performance: Firm level evidence for India. Applied Economics Letters, 15, 607–616.
  20. Greenaway, D., Guariglia, A., & Kneller, R. (2007). Financial factors and exporting decisions. Journal of International Economics, 73: 377–395.
  21. Greene, W. H. (2012). Econometric analysis (7th ed.). New York: Pearson Education.
  22. Grossman, S.  J., & Hart, O.D. (1983). Corporate financial structure and managerial incentives (Working Paper No. R0398). National Bureau of Economic Research.
  23. Guariglia, A., Liu, X., & Song, Lina. (2011). Internal finance and growth: Microeconometric evidence on Chinese firms. Journal of Development Economics, 96, 79–94.
  24. Héricourt, J., & Poncet, S. (2009). FDI and credit constraints: firm level evidence in China. Economic Systems 33, 1–21.
  25. Jang, S., Tang, C., & Chen, M. (2008). Financing behaviors of hotel companies. International Journal of Hospitality Management, 27, 478–487.
  26. Jensen, M.C. (1986). Agency costs of free cash fow, corporate fnance and takeovers. American Economic Review, Papers and Proceedings, 76, 323-329.
   1. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
   2. King, M. R., & Santor, E. (2008). Family values: Ownership structure, performance and capital structure of Canadian firms. Journal of Banking & Finance, 32, 2423–2432.
   3. King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence. Journal of Monetary Economics, 32, 513–542.
   4. Levine, R., & Zervos, S. (1998). Stock markets, banks and economic growth. American Economic Review, 88(3), 537–558.
   5. Levine, O., & Warusawitharana, M. (2014). Finance and productivity growth: Firm-level evidence. Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, Washington, D. C.
   6. Levinsohn, J., & Petrin, A. (2003). Estimating production functions using inputs to control unobservables. Review of Economic Studies, 70, 317–341.
   7. Maksimovic, V., & Titman, S. (1991). Financial policy and reputation for product quality. The review of Financial Studies, 4, 175–200.
   8. Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking & Finance, 34, 621–632.
   9. Melitz, M. J. (2003). The impact of intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. Econometrica, 71, 1695–1726.
   10. Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporate finance and the theory of investment. American Economic Review, 48, 261–297.
   11. Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 5, 433–443.
   12. Myers, S. C. (1977). The determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics,  5,  147–175.
   13. Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
   14. Nickell, S., & Nicolitsas, D. (1999). How does financial pressure affect firms?. European Economic Review, 43, 1435–1456.
   15. Nucci, F., Pozzolo, A. F. & Schivardi, F. (2005). Is firm’s productivity related to its financial structure? Evidence from microeconomic data. Rivista di Politica Economica I-II, 177–298.
   16. Phillips, P. A., & Sipahioglu, M. A. (2004). Performance implications of capital struc-ture: Evidence from quoted U.K. organisations with hotel interests. The Service Industries Journal, 24, 31–51.
   17. Tang, C., & Jang, S. (2007). Revisit to the determinants of capital structure: a comparison between lodging firms and software firms. International Journal of Hospitality Management, 26 (1), 175–187.
   18. Titman, S. (1984). The effect of capital structure on a firm’s liquidation decision. Journal of Financial Economics, 13, 137–151.
   19. Warusawitharana, M. (2013). Research and development, profits and firm value: A structural estimation, Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, Washington, D. C.
   20. Weill, L. (2008). Leverage and corporate performance: Does institutional environ-ment matter?. Small Business Economics, 30, 251–265.

Weston, J., & Brigham, E. (1981). Managerial Finance (7th ed.). Dryden Press, Hinsdale, IL.