بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک: رویکرد داده‌های شبه ‏تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده‌ی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده‌های مقطعی بودجه خانوار در سال‌های ابتدایی و انتهایی برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه‌های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده‌های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش‌تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد.
طبقه‌بندی: O15, I32

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mobility of Poverty for urban Households by Non-Parametric Method: Pseudo-Panel Approach Investigation on the Mobility of Poverty using Cross-Section Data

نویسندگان [English]

  • Hossein raghfar 1
  • mirhossein mousavi 1
  • Marzieh Ghasemi Dehaghi 2
1 Alzahra University
2 Alzahra University
چکیده [English]

This paper aims to investigate the mobility of poverty, and estimate the probability of movements in and out of poverty for Iranian households. For this purpose, the pseudo-panel data constructed on the basis of cross- sectional data of household budget in the beginning and the end of the development programs after the revolution, and the age groups of the household head. The influence of the social and economic characteristics of household (such as household size and sex and education of household head) has been investigated on the consumption expenditures of households. The results show that mobility in and out of poverty for the households with the younger head is more than the older one. Also, the sex and education of household head has a positive effect and the household size have a negative effect on the movement in and out of poverty.
JEL Classification: I32, O15

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobility of poverty
  • cross-sectional data
  • pseudo-panel data
  • urban household‎
قاسمی دهقی، مرضیه، راغفر، حسین و موسوی، میرحسین (1393). بررسی تحرک فقر با استفاده از داده‌های مقطعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
زنوز، هادی (1384). فقر و نابرابری درآمدی در ایران. فصلنامه‌ی رفاه اجتماعی، 4 (17)، 203-162.
زیبایی، منصور و شوشتریان، آشان (1386). بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده‌های مرکب خانوارهای روستایی و شهری، فصلنامه‌ی تحقیق‌های اقتصاد ایران، 9 (22)، 83-55.
مرکز آمار ایران (1363-1352). مطالعات مربوط به طرح هزینه - درآمد خانوارهای شهری و روستایی، انتشارات مرکز آمار ایران.
Aliber, M. (2003). Study of the Incidence and Nature of Chronic Poverty and Development Policy in South Africa: an overview, CPRC Working Paper 3, IDPM, University of Manchester (available online: www. chronicpoverty. org)
Antolin P., Thai-Thanh Dong, Axley H. (1991). Poverty Dynamics in Four OECD Countries, Economics Department Working Papers No 212, ECO/WKP (99) 4, Paris.
Bane MJ, Ellwood DT. (1986). Slipping into and out of Poverty: The Dynamics of Spells, Journal of Human Resources, 21, 1-23.
Burgess S, Propper C. (1998). An Economic Model of Household Income Dynamics: With an Application to Poverty Dynamics among American Women, CASE Paper, 9.
Chirwa, EW. (2005). Microeconomic Policies and Poverty Reduction in Malawi: Can We infer from Panel Data, Global Development Network (GDN), Research Report.
Dang, HA, Lanjouw P., Luoto J., & McKenzie D. (2011). Using Repeated Cross-Sections to Explore Movements in and out of Poverty, Policy Research Working Paper 5550.
Glewwe P., & Gillette H. (1998). Are Some Groups More Vulnerable to Macroeconomic Shocks then others? Hypothesis Tests Based on Panel Data from Peru, Journal of Development Economics, 56(1), 181-206.
Grimm, M. (2007). Removing the Anonymity Axiom in Assessing Pro-Poor Growth, Journal of Economic Inequality, 5, 179-197.
Haughton J., & Khandker SR. (2009). Handbook of Poverty and Inequality, International Bank for Reconstruction and Development World Bank, Washington DC: The World Bank Group.
Herrera J. (1999). Ajouste Economico, Desigualdad y Movilidad, Dial Working Paper.
Hulmd D., & Shepherd, A. (2003). Conceptualizing Chronic Poverty, World Development, 31(3), 403-423.
Mckay A., & Lawson, A. (2003). Assessing the Extent and Nature of Chronic Poverty in Low-Income Countries: Issues and Evidence, World Development, 31(3), 425-439.
Salehi-Isfahani, D., & Majbouri, M. (2010). Mobility and the Dynamics of Poverty in Iran: Evidence from the 1992-1995 Panel Survey, the Quarterly Review of Economics and Finance, 53(3), 257-267.
Stevens, AH. (1999). Climbing out of Poverty, Falling back in: Measuring the Persistence of Poverty over Multiple Spells, The Journal of Human Resources, 34(3), 557-588.
Yaqub, S. (2003). Chronic Poverty: Scrutinizing Patterns, Correlates and Explorations, CPRC Working Paper 21, Manchester: University of Manchester.