دوره و شماره: دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 121، زمستان 1396، صفحه 761-1023 

مقاله پژوهشی

1. بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

صفحه 761-787

حسین امیری؛ سید جعفر جمالی؛ احمد ملابهرامی


3. اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

صفحه 821-840

محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده