دوره و شماره: دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 121، دی 1396، صفحه 761-1023